17.10.2021 06:01:44
S Ing. Jozefom URBANOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r.o.


Naši jubilanti spomínajú ...
Pán riaditeľ, podnetom na náš rozhovor sú jubileá, ktoré si v tomto roku pripomínate. Začnime tým starším. V apríli uplynie od vytvorenia prvého strojno-výpočtového strediska v podbrezovských železiarňach 45 rokov.
Pochopiteľne, nepatríte medzi pamätníkov z tohto obdobia. Významný obrat vo vývoji však nastal až za ostatných dvadsať rokov. Ako si spomínate na svoje začiatky vo výpočtovom stredisku?

- Štyridsaťpäť rokov, to už je úctyhodné jubileum. Mnoho zamestnancov ŽP a.s., či jej dcérskych spoločností, má osobné spomienky spojené s SPS, OTR, Výpočtovým strediskom starý - nový závod, odborom KI či s Informatikou s.r.o. Počas rokov sa menilo organizačné členenie, technika aj programové vybavenie.

Ako to bolo a je s organizačným členením?

- Začiatkom sedemdesiatych rokov sídlil odbor OTR v súčasnej budove zásobovania. V roku 1980 sa časť presťahovala do nového výpočtového strediska (VS) na Kolkárni. Druhá skupina pre podporu riadenia výroby do elektro - objektu ťahárne rúr 2, kde bolo prvé VS pre riadenie výroby v novom závode. S rozrastajúcimi potrebami na priestory, sa skupina okolo výroby presťahovala v roku 1985 do súčasnej riaditeľskej budovy a v roku 1990 bola premiestnená do budovy valcovne bezšvíkových rúr, kde je VS NZ dodnes. V roku 2000, nastalo tzv. zjednotenie a zlúčenie informatiky a analytici z nového závodu sa presťahovali do priestorov na Kolkárni. V roku 2006 sa odbor informatiky zlúčil s firmou GAMO a.s. a od roku 2007 funguje ŽP Informatika s.r.o., ako 100 -percentná dcérska spoločnosť ŽP a.s.


A vývoj výpočtovej techniky?

- V 70. rokoch pracovala vo vtedajšom odbore OTR, na svoju dobu rozsiahla strojno-počtová stanica (SPS), so zhruba 220 000 dierovanými štítkami mesačne. Poloautomatizovane bola spracovávaná oblasť zásobovania, účtovníctva a výkonových noriem. V roku 1976 bol kúpený prvý počítač Celatron z vtedajšej NDR. Bol to počítač na báze diernej pásky a programovaný v strojovom kóde s kapacitou pamäte 4KB. Roky 1978 - 80 sú charakteristické prechodom výpočtovej techniky v podniku na elektronickú platformu. V nových výrobných prevádzkarňach nového závodu začalo pracovať IS riadenia výroby na báze procesorov SIEMENS PR330.
SPS bola nahradená počítačom vyššej strednej triedy EC 1033 (IBM S/360). Po jeho inštalácii v novej budove výpočtového strediska na Kolkárni a uvedení do prevádzky v novembri 1980, sa postupne zapĺňal strojový čas interne vytvorenými aplikáciami, i kúpenými subsystémami (odbyt, MTZ, účtovníctvo, ...). Dominantný prínos pri príprave a spracovaní dát vo svojej dobe (1980-1992) mal systém REDIFON. Na jeho 13 termináloch pripravovali pracovníčky VS mesačne až 7 mil. znakov. Na sklonku životnosti pracoval EC 1033 na dve zmeny. Jeho záťaž a rozsiahlu dátovú základňu prebral počítač IBM ES/9370 MDL 80 v máji 1990 vo forme virtuálneho stroja VS1. S rozsiahlou terminálovou sieťou počítača IBM a jeho sieťovými možnosťami sa začala v železiarňach éra distribuovaného spracovania dát.
Výrobné systémy pracovali na procesoroch Siemens PR 330. Optimalizovali výrobu v ťahárni rúr 1 a 2, a vo valcovni bezšvíkových rúr. Mali byť nahradené systémom SICOMP 70 v auguste 1990. IS výroby pokračoval po niekoľkoročnej prestávke na novej platforme SCO UNIX + databáza Informix. Akútna potreba diskovej kapacity bola riešená začlenením diskového poľa RAMAC do IS. Od apríla 1997 je v prevádzke procesor IBM 9672 RA2, ktorý kapacitne a funkčne vykrýva funkcie databázového, archivačného a zabezpečovacieho servera.
Významným medzníkom v histórii IS bolo pripojenie počítačovej siete ŽP do celosvetovej počítačovej siete internet v máji 1995. Nielenže sme sa zaradili medzi informačne vyspelé firmy na Slovensku, ale technológie - prebraté z internetu, boli určujúce pre voľbu IT pre Manažérsky informačný systém. Základom pre fungujúci IS je spoľahlivá počítačová sieť. V januári 1996 bola uvedená do prevádzky sieť ATM. V oblasti serverov významnými míľnikmi bolo opustenie platformy mainframe IBM ES/9221 (VM/ESA) v roku 2004. Aplikácie bežiace na termináloch boli postupne nahrádzané aplikáciami bežiacimi na architektúre client-server. Výpočtový výkon sálového počítača bol postupne nahrádzaný výkonnými servermi na platforme AIX, Novell, Windows, SCO Unix, Linux. Funkcionalitu aplikácií, bežiacich na jednom sálovom počítači preberali postupne aplikačné servery, databázové servery a podporné servery. Prechod z mainframe prostredia na prevádzkovanie client-server aplikácií priniesol aj množstvo nových prostredí (aplikačných, DB, serverových), ktoré bolo potrebné prevádzkovať, čo bolo po odbornej, ale aj finančnej stránke náročné. V rokoch 2000-2003 bola preto prijatá stratégia rozvoja IS, ktorej poslaním bolo znížiť heterogenitu prostredí. Opustením prostredia Novell a VM/ESA bol naštartovaný proces redukcie heterogenity v IS. V oblasti konsolidácie serverov sa stala nosnou HW platforma Intel, s operačnými systémami Windows a Linux. Dodávatelia serverov boli obmedzení na značkové firmy IBM a Dell. V oblasti databázových technológií sa stali nosnými DB2 a IDS (Informix Database System).
V rokoch 2004-2007 bola prijatá koncepcia budovania serverových fariem s využitím virtualizácie. Servery, kde na jednom fyzickom zariadení bežal jeden operačný systém, začali byť minulosťou. Vďaka virtualizačnému prostrediu VMWare mohlo byť na jednom fyzickom serveri nainštalované niekoľko virtuálnych serverov Windows alebo Linux (aplikačných, DB, alebo podporných, ako sú doménový kontroler, poštový server, proxy server..). V roku 2007, kedy sme zakúpili prvý BladeServer, sa začala etapa budovania dvoch záložných dátových centier (starý závod a nový závod). V súčasnosti máme implementovanú BladeServer technológiu v obidvoch dátových centrách. Nevyhnutnou súčasťou serverov sú úložiská dát. Súčasne s nasadením BladeServerov a VMWare boli postupne do obidvoch dátových centier implementované výkonné diskové polia IBM DS4700.
Vďaka týmto technológiám sme schopní prevádzkovať celý IS z ľubovoľného dátového centra buď v starom alebo v novom závode. Dátové centrá, aby zabezpečovali nepretržitú 24 hodinovú prevádzku, sú okrem špičkovej počítačovej technológie vybavené aj zálohovanými chladiacimi systémami, redundantnými UPS zdrojmi. Významnú úlohu v administrácii IS zohrávajú monitorovacie systémy. Tieto v súčasnosti kontrolujú a riadia to, čo v minulosti robil človek (kontrolujú funkčnosť serverov, siete, aplikácií, spúšťajú aplikácie...). Aj napriek tomu stále na bezporuchový chod IS dohliada personál. V oblasti sietí, podobne ako v serverovej technológií, došlo za obdobie 15 - 20 rokov k niekoľkým generačným skokom. Časy, keď boli servery umiestnené a využívané iba v jednej lokalite, kde sa používali, sú už dávno preč. Minulosťou sú aj časy, keď bol celý podnik „prekáblovaný“ koaxiálnym káblom, aby na termináloch mainframu svietila obrazovka VM/ESA.
V oblasti počítačových sietí bolo v podniku nainštalované niekoľko desiatok kilometrov optickej kabeláže. Vybudovanie optickej siete umožnilo do IS pripojiť takmer všetky lokality v podniku a tak využívať všetky aplikácie umiestnené na serveroch v dátových centrách. Obrovský pokrok bol dosiahnutý aj v oblasti lokálnych dátových sietí. Koaxiálne siete, kde rozpojenie jednej koncovky spôsobilo výpadok siete celého poschodia, prípadne budovy, je už minulosť. Takmer vo všetkých administratívnych priestoroch existuje moderná počítačová sieť.
Logiku siete a prenosovú rýchlosť určujú aktívne prvky. Prešli aj niekoľkými generačnými výmenami. Prvé siete boli Ethernet, Arcnet, Token-Ring. Prepojenie lokalít a vybudovanie backbonu umožnila siet ATM, ktorá bola neskôr nahradená gigabitovou Ethernet sieťou od celosvetového výrobcu Cisco. Bezpečnosť v oblasti IT pred 20 rokmi znamenala možno fyzickú ochranu, prípadne zálohovanie dát. V súčasnosti, keď existuje internet a s ním spojené hrozby, keď sa klienti z firemných notebookov hlásia do podnikovej siete, keď existujú Wifi siete, je potrebné počítačovej bezpečnosti venovať maximálnu pozornosť.
Od čias prvého pripojenia podnikovej siete do internetu nastali obrovské zmeny. Na začiatku internet slúžil len na poskytovanie informácií, prípadne výmenu dát
e-mailom. V súčasnosti po internete poskytujeme aplikácie iným subjektom, podávame daňové priznania, bežia videkonferenčné hovory s inými účastníkmi siete, z domu administrujeme servery, siete, aplikácie. Všetko je to vďaka takým technológiám, ako je Firewall (chráni a sprístupňuje údaje do a z nášho Intranetu), Cisco VPN (poskytujeme aplikácie iným subjektom), proxy server, mail server. V oblasti ochrany PC asi každý vie čo je antivír, antispam, antispyware. Treťou oblasťou, ktorá po systémovej stránke tvorí IS, je pracovná stanica (terminál, PC, notebook, tablet, mobilné zariadenie). Aj v tejto oblasti nastáva každým rokom obrovský pokrok.
Pojmy, ako MS DOS, 286-ka, 1MB RAM, xxMB disk, laptop, CRT, T602 vystriedali nové známejšie Windows XP/Vista/7, dual-core, GB, TB, notebook, LCD, MS Office. Nové PC zostavy majú výkon, aký nedávno nemali ani podnikové servery.
Aj napriek špičkovým HW a SW technológiám v oblasti pracovných staníc je potrebné niekedy nemalé úsilie udržiavať tieto pracovné stanice v plnej funkčnosti. Zabezpečujú to rôzne moderné technológie, ale aj personál.


Ako to bolo a je s programovým vybavením?

- IS ŽP a.s. z pohľadu automatizovaného spracovania údajov má niekoľko zásadných atribútov, ktoré sa v tej či onej miere podpísali na jeho súčasný stav. Iba pokiaľ máme na zreteli tieto faktory, môžeme získať objektívnu charakteristiku IS ŽP a.s.

Hlavné atribúty sú:
  • historický vývoj a dedičstvo v oblasti SW a HW v ŽP a.s.,
  • rozvoj IS vlastnými riešiteľskými kapacitami,
  • zotrvačnosť pôvodných riešení,
  • tlak užívateľskej sféry,
  • nový vývoj v oblasti HW,
  • rozvoj a nástup nových SW technológií.
Prvopočiatky automatizovaného spracovania dát v 60-tych a 70-tych rokoch boli podobné situácii v iných podnikoch rezortu hutníctva vtedajšej republiky. V tom čase boli s nákupom EC1033 obstarané aj prvé SW riešenia pre oblasti účtovníctva, MTZ, miezd a odbytu, okolo ktorých vznikal zárodok súčasného IS. Po uvoľnení technického embarga zo západu, po roku 1989, došlo k zásadnej výmene centrálneho počítača za počítač IBM radu 9000, s možnosťou plynulého prebratia pôvodných SW riešení a ich obohatenia o nové systémové, komunikačné a programátorské možnosti. V tom čase malo rozhodujúci vplyv na budúcu podobu IS rozhodnutie o ďalšom rozvoji IS vlastnými silami. Určitá eufória z možnosti masívneho nákupu PC techniky, nedostatočná koordinovanosť tohto nástupu na jednej strane a zotrvačnosť, resp. konzervatívnosť na strane mainframe, viedla v tom čase k základnému roztriešteniu IS, čo prinieslo neskôr mnohé problémy. Vznikli niektoré lokálne riešenia na báze PC a systému Novell. Aj IS výroby začal byť budovaný na odlišnej platforme - UNIX /Informix. Až postupný rozvoj komunikačných možností spomenutých platforiem a vybudovanie komunikačnej siete, v prvej polovici 90-tych rokov, znamenal postupné zbližovanie uvedených platforiem a aspoň zmiernenie problému roztrieštenosti. Prvým zjednotiteľom sa stal intranet.
Po aplikačnej stránke si IS v 90-tych rokoch zachoval črty pôvodného osvedčeného členenia na subsystémy. Subsystém Účtovníctvo, MTZ, Údržba, Personalistika a mzdy, Odbyt, riešené na báze IBM mainframe, si z veľkej časti zachovali svoj pôvodný dávkový režim spracovania. Nasledoval proces postupného opúšťania dávkového spracovania v systéme VS1 a prechodu do on-line databázového spracovania. V subsystéme Personalistika a mzdy bol tento proces úspešne ukončený. Nové spracovanie je pod VM/ESA s databázou DB2 na mainframe IBM. Subsystémy MTZ a Údržba sú vo fáze realizácie nového spracovania a opustenia VS1. V subsystéme Účtovníctvo bolo v roku 1998 naplánované otvorenia projektu komplexnej zmeny (IAUP). V subsystéme Odbyt, po zdĺhavej etape hľadania, tápania a zmien v projekte, je pilotne riešený architektúrou klient/server v Power Builder-i na databáze Infromix. Významné časti IS, riešené na báze Novell/FoxPro, boli Zásobovanie so skladovou evidenciou a SW pre Ekonomicky úsek - časť finančné záväzky. Druhá z nich bola spolu s finančnými pohľadávkami, ako súčasť salda obchodného partnera, realizovaná projektom zjednotenia týchto oblastí na báze intranetu - konkrétne JavaNet na DB2. IS výroby pokrýval hlavné výrobné prevádzkarne – valcovňu bezšvíkových rúr, ťaháreň 1, ťaháreň 2 a oblúkareň. Bol riešený v systéme UNIX na databáze Informix. V 90-tych rokoch bol realizovaný projekt pre oceliareň, čím sa pokryl hlavný výrobný tok. Zostávalo doriešiť doplnkové výrobné prevádzkarne – hutnícku druhovýrobu a zvarovňu rúr veľkých priemerov. Použitie databázy Informix v subsystéme Odbyt zlepšilo previazanosť so subsystémom Výroba. Výrazným fenoménom v rozvoji IS, hlavne z pohľadu vedenia a.s., bol v tomto období manažérsky informačný systém. Jeho riešenie technológiou intranetu malo veľký vplyv na ďalší rozvoj jednotlivých oblasti celého IS ŽP a.s. Vývoj aplikácií prebiehal do roku 1995 výlučne v štruktúrovaných programovacích jazykoch. Avšak vo svete sa čoraz silnejšie presadzoval nový prístup vo výstavbe aplikácií – objektový prístup. Priniesol so sebou podstatne vyššiu kvalitatívnu úroveň vývoja aplikácií vo forme vytvárania objektov, schopnosť dediť vlastnosti a správanie objektu z jeho predka na potomka a taktiež polymorfie objektov. Jednoducho povedané, lepšiu manažovateľnosť kódu, jeho znovupoužiteľnosť a skrátenie času vývoja softvéru. Po roku 1995 sa začala informatika prvýkrát zoznamovať s objektovo -založeným jazykom PowerBuilder. Vytvorila špecializovaný vývojový tím a ten v novej technológii začal budovať informačné systémy Odbyt, Mechanická skúšobňa, Váhy. Po troch rokoch vývoja prehodnotilo vedenie efektivitu vývoja v tejto technológii, a i keď sa vývoj aplikácií zrýchlil, stále nedochádzalo k zvýšeniu kvality produkovaného softvéru. Príčinou bolo nestotožnenie sa vývojárov s objektovým svetom. Chýbala koncepcia, chýbala infraštruktúra, ktorá by uchopila nový programovací jazyk do pravidiel a predpisov a samotnému jazyku chýbala platformová nezávislosť.
Vedenie sa preto rozhodlo hľadať nový objektovo orientovaný jazyk, tentokrát nezviazaný, s platformou operačného systému, či databázy a zároveň taký, ktorý by dokázal distribuovať výkon aplikácie do niekoľkých vrstiev. Vtedy ešte mladá JAVA bola síce jediným horúcim štandardom, no pritom stále nezrelým kandidátom. V roku 2000 však Informatika vsadila na jej budúcnosť, čo sa odstupom času ukázalo ako naozaj správne a vtedy nadčasové rozhodnutie. Vybraní špecialisti dostali niekoľkomesačný priestor na vybudovanie infraštruktúry, ktorá by tento raz dala vývojárom do rúk taký programovací aparát, ktorý prinesie komfortnú sadu grafických komponentov na jednej strane a na strane druhej plnú kontrolu nad nimi, čo predchádzajúci jazyk výrazne postrádal. Keď nová infraštruktúra vybudovaná v jazyku JAVA dozrela do reálnej podoby, zostávalo pripraviť serverové prostredie, určené na prevádzku aplikácií. A opäť, informatika vsadila na platformovo nezávislý aplikačný server BEA Weblogic, postavený na Jave, a v testoch v tej dobe najspoľahlivejší. Po vybudovaní infraštruktúry začalo vedenie odboru informatiky sústreďovať okolo Java špecialistov aj vývojárov aplikácií a začala sa nová éra budovania informačných systémov v Železiarňach Podbrezová a ich dcérskych spoločnostiach. Pilotným projektom bol v tom čase Bezkontaktný informačný systém, ktorý zaznamenával a vyhodnocoval príchody a odchody zamestnancov. A keďže s jedlom rastie chuť, veľmi rýchlo do seba absorboval kvantá nových a nových požiadaviek užívateľa, nadstavby, prehľady a zostavy, neskôr známe ako Dochádzkový systém. Vďaka tomuto projektu Java infraštruktúra obstála v skúške ohňom a bola pripravená na realizáciu projektov v budúcnosti. Ako podporná technológia pre výstavbu webových aplikácií a reportingových nadstavieb bol vybratý objektový jazyk PHP. Pre podporu analýzy a objektového modelovania bol implementovaný CASE nástroj UML Suite Telelogic. V rokoch 2001-2009 pokračovala prestavba existujúceho informačného systému ŽP prostredníctvom nových technológií, a to postupne v oblastiach zásobovania, evidencie majetku, investícií, financií, či obchodu, ale i kvality, energetiky, údržby a pod. V tomto období boli prerobené dve tretiny informačného systému ŽP. Okrem toho boli v ŽĎAS, a.s., realizované rozsiahle systémy pre podporu nákupu a skladov, obchodu, financií a controllingu. Zároveň boli utlmované dovtedy používané štruktúrované jazyky REXX a FOXPRO, ktoré vytesnila už spomínaná objektová JAVA. Webové jazyky SQW a JAVANET nahradilo PHP. Jazyk 4GL však, i napriek svojej štruktúrovanej povahe, zostal pre svoje široké použitie v oblasti výroby Železiarní Podbrezová i naďalej podporovaný. Táto oblasť však tvorí poslednú tretinu informačného systému, ktorá by v budúcnosti nemala byť výnimkou v procese technologickej modernizácie IS ŽP a.s. Roky 2008-2009 boli zvlášť významné v zmysle prechodu z komerčných balíkov na opensourceové, ktoré prinášali porovnateľný výkon a spoľahlivosť. Vďaka tomu klesli náklady na licencie a podporu aplikačných serverov. Java aplikácie boli prenesené z BEA Weblogic na aplikačný server SUN Glassfish. Nahradená bola aj perzistentná vrstva opensourceovým TopLinkom, samozrejme bez toho, aby tieto zmeny užívateľ akokoľvek negatívne pocítil. V roku 2009 získala ŽP Informatika certifikát ISO 9001:2008 a následne v roku 2010 certifikát ISO 20 000:2005, čo poslúžilo na zlepšenie kvality poskytovaných služieb našim zákazníkom.
Informatika, už ako spoločnosť ŽP Informatika s.r.o., vyvinula počas príprav na certifikáciu ISO 20 000 (Manažment IT služieb) na princípoch tejto normy softvér pre podporu riadenia firemných procesov FIRIS. V roku 2010 ho nasadila do rutiny a zlepšila tak kontrolu procesov pri realizácii projektov, požiadaviek na zmenu, či incidentov u svojich zákazníkov. V roku 2011 bol pre ŽĎAS, a.s., na mieru vyvinutý systém expedície, pre Pipex SK s. r.o. obchodný portál, v ŽP EKO QELET, a.s., bol vybudovaný systém pre podporu nákupu a evidencie šrotu a pre Žiaromat, a.s. Kalinovo, vyvíjaný a v súčasnosti finalizovaný informačný systém výroby. Do roku 2012 vstupuje informatika s väčším dôrazom na kvalitu produkcie a na systematické testovanie zmien softvéru. Neustále sa tak snaží skvalitňovať služby poskytované svojim zákazníkom.


A v porovnaní so súčasnosťou?

- Základný princíp každého informačného systému je poskytnúť potrebné informácie pre rozhodovanie v správnom čase a rozsahu. Platilo to aj vtedy, keď slovo počítač ešte nebolo vymyslené. Ak by sme porovnali informácie, ktoré potrebovali ekonómovia, výrobári, obchodníci či zásobovači v minulosti s požiadavkami súčasných manažérov, boli by viac menej rovnaké. Zásadná zmena nastala v spôsobe a čase získavania informácií, v možnosti využitia a zobrazenia získaných informácií. Túto zmenu priniesol rýchly vývoj Informačných technológií. Na čo bolo v minulosti potrebné mať klimatizovanú sálu s tonami techniky, dnes stačí čip schovaný v notebooku alebo v mobile. Ak v minulosti nebolo možné získať sumárnu informáciu skôr ako sa „natypujú dáta“, dnes je samozrejmosťou poskytovanie informácií v reálnom čase, prognózovanie, simulácie, 3D zobrazenia atď. Vďaka rozvoju internetu a mobil - technológií sa zásadne mení dostupnosť. Prakticky z ľubovoľného miesta na zemeguli je možné pristúpiť k potrebným informáciám.
Nasadené tempo vývoja informačných technológií je naozaj vysoké a neustále pokračuje. Priamou úmerou rastú aj náklady na zabezpečenie informácií. Je čoraz ťažšie a nákladnejšie chrániť citlivé informácie.


Prvého marca ste oslávili piate výročie vzniku vašej dcérskej spoločnosti. Pracujete v oblasti, v ktorej vývoj napreduje závratným tempom. Prezradíte, čo všetko ste stihli za ten čas zrealizovať zo svojich predsavzatí?

- Základným poslaním spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. je poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, prioritne pre spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérske spoločnosti. Tomuto poslaniu sme prispôsobili za uplynulých päť rokov všetky svoje sily a sem smerovala väčšina našich predsavzatí. Ako sa nám podarilo ich naplniť a ako sa premietli do informačných systémov našich zákazníkov, by bolo určite korektnejšie opýtať sa priamo ich. Za vzorovo splnené predsavzatie považujem získanie certifikátu ISO 20 000. Jeho získanie nás posunulo medzi top 10 IT spoločností, ktoré poskytujú služby v takom rozsahu, ako naša spoločnosť. Dôležitým splneným predsavzatím je stabilizácia personálneho zabezpečenia spoločnosti. Dobre naštartovaný proces vzdelávania, do ktorého sú zapojení zamestnanci spoločnosti, stredoškoláci a vysokoškoláci, vytvára predpoklad, že základné poslanie spoločnosti bude naplnené aj v budúcnosti. Piate výročie je to najmenšie okrúhle výročie, pripravujeme pri tejto príležitosti malé prekvapenie, ktoré poskytne podrobnejší komentár k dianiu v našej spoločnosti.


Čím žijete v týchto dňoch a čo chystáte do nasledujúcich mesiacov?

- Január 2012 bol pre nás nielen začiatkom kalendárneho roku, ale aj začiatkom plnenia novej stratégie spoločnosti, prijatej na roky 2012 až 2015. Máme pred sebou úlohu, ako rozumne reagovať na moderné trendy v IT technológiách ( iPod, tablet, smartphone...), ako ich začleniť s dodržaním bezpečnostných noriem do informačných systémov nami outsourceovaných spoločností, ako sa presadiť na trhu okrem skupiny ŽP Group, ako nastaviť proces modernizácie IS, aby bol v súlade so základným poslaním spoločnosti a prirodzenými požiadavkami zákazníkov na moderné technológie. To sú otázky, na ktoré odpovedá navrhovaná stratégia a taktický plán jej plnenia. Po schválení dozornou radou bude stratégia publikovaná na našej webovej stránke.


Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová