17.10.2021 05:13:58
Aj správanie sa užívateľov je dôležitéV súčasnosti, keď je takmer každý počítač pripojený do Internetu, je riziko infikovania počítača rôznym škodlivým softvérom omnoho vyššie, ako v minulosti. Toto riziko je možné znížiť technickými opatreniami a z veľkej miery i správaním sa užívateľov. V sieti spoločnosti Železiarne Podbrezová máme v prevádzke niekoľko technických prostriedkov, ktoré rozpoznávajú a blokujú škodlivý softvér, aj nevyžiadanú poštu. Ako iste pochopíte, z bezpečnostných dôvodov nie je možné podrobnejšie ich popísať. Najviditeľnejším opatrením pre používateľa je antivírový program, ktorý je nainštalovaný na každom počítači v sieti ŽP. Napriek vyššie uvedenému nie je možné, aby tieto technické opatrenia ochránili počítače užívateľov na sto percent. Preto je veľmi dôležité aj správanie sa používateľov a ich povedomie o zásadách bezpečného používania počítača, pripojeného do internetu. Ako sa má teda správať užívateľ počítača, ktorý nechce prísť o dáta v svojom počítači v dôsledku infikovania počítača škodlivým softvérom?

1. O funkčnosť a aktuálnosť antivírového programu v počítači v sieti ŽP sa starajú pracovníci ŽP Informatika. Avšak akékoľvek podozrenie na problém s funkčnosťou, prípadne aktuálnosťou antivírového programu je potrebné nahlásiť na hotline ŽP Informatika (tel. 2420).

2. Neotvárať podozrivé a nevyžiadané e-maily a najmä nespúšťať prílohy takýchto e-mailov (rôzne súbory, pripojené k elektronickej pošte).

3. Neklikať na podozrivé a neznáme odkazy v elektronickej pošte.

4. Neodpovedať na nevyžiadané pošty, a to aj od známych odosielateľov. Škodlivé softvéry sú totiž často pripojené k pošte od odosielateľa, ktorého užívateľ pozná.

5. Nezverejňovať osobné a pracovné údaje o sebe, rodinných príslušníkoch, kolegoch, zamestnávateľovi..., bez dôkladného zváženia bezpečnosti zverejnenia takýchto údajov. V prípade pochybností sa obráťte na systémových pracovníkov, prípadne na hotline spoločnosti ŽP Informatika (tel. 2420).

6. Nezverejňovať žiadne heslá akýmkoľvek spôsobom.

7. Registrovať sa na rôznych internetových portáloch len v nevyhnutných prípadoch a po dôkladnom zvážení bezpečnosti a potreby danej registrácie.

8. Ak potrebuje užívateľ zdieľať súbory a adresáre vo svojom PC (napr. pre kolegov), prístupové práva dať len tým užívateľom, ktorým sú tieto dáta určené. Vyslovene neodporúčame zdieľať adresáre a súbory s právami na zápis pre všetkých používateľov. Takto má totiž škodlivý softvér otvorené dvierka k prieniku do počítača a jeho následnej infiltrácii.

9. Zálohovať svoje dáta. V sieti ŽP máme nasadený komplexný zálohovací systém, ktorý umožňuje zálohovať dáta z pracovných staníc (počítačov) a serverov na zálohovací server. O zálohovanie dát zo serverov sa starajú pracovníci ŽP Informatiky. V prípade, že užívateľ má záujem o zálohovanie dát zo svojho počítača, je potrebné poslať požiadavku na servisdesk spoločnosti ŽP Informatika.

10. Podľa vnútropodnikovej legislatívy ŽP je používanie elektronickej pošty a internetu povolené len pre služobné účely a plnenie pracovných povinností. Používanie elektronickej pošty a internetu na iné účely sa bude považovať za zneužitie zdrojov a bezpečnostný incident.
Autor (zdroj): Ing. Stanislav KESTER, ŽP Informatika, s.r.o.