17.10.2021 05:39:05
Do funkcie generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. bol 1. apríla 2014 menovaný Ing Ján GABOŇ


PREDSTAVUJEME VÁMNa úvod, môžete nám prezradiť niečo o sebe? Kedy ste prišli do Podbrezovej a aké posty ste doposiaľ zastávali?

-Narodil som sa a žijem v Brezne. Po absolvovaní Vysokej školy technickej v Košiciach – Hutnícka fakulta, odbor Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v hutníctve, som nastúpil v roku 1984 do podbrezovských železiarní na výpočtové stredisko starého závodu ako systémový administrátor serverov. Nasledovali posty vedúci výpočtového strediska; odborný zamestnanec zodpovedný za realizáciu požiadaviek na servisné služby IKT, prevádzku a rozvoj IS. Od zriadenia spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. v roku 2007 som bol konateľom, riaditeľom úseku prevádzky a služieb.Do novej funkcie ste nepochybne nastupovali s istými predstavami. Vyplynú z nich aj nejaké zmeny?

-Dôvod menovania nového generálneho riaditeľa v spoločnosti ŽP Informatika predznamenáva podstatu odpovede na túto otázku. Po siedmich rokoch od založenia je spoločnosť vnímaná ako konsolidovaná organizácia, schopná plniť požiadavky na nepretržité, komplexné IKT služby a riešenia, predovšetkým pre skupinu ŽP Group, ale aj externých zákazníkov. V súčasnosti sa nachádza v polovici plnenia stratégie definovanej na obdobie rokov 2012 - 2015. Zásadné koncepčné zmeny preto pre uvedené obdobie nepredpokladám. Naše úsilie by malo smerovať k naplneniu strategických cieľov v oblasti marketingu, poskytovania služieb, vývoja aplikácií a personálneho rozvoja.

Prvý štvrťrok je za nami. Aký bol vo vašej spoločnosti?

-Z pohľadu výsledku hospodárenia, ako aj plnenia základného poslania spoločnosti, ho môžem hodnotiť pozitívne. Všetky požiadavky zo strany Železiarní Podbrezová a ich dcérskych spoločností sme splnili. V oblasti vývoja aplikačného programového vybavenia boli do trvalej prevádzky odovzdané moduly: Dlhodobý majetok – I. etapa, Metrológia, Kusovina, doplnená funkcionalita MTZ. Môžeme konštatovať bezporuchovú nepretržitú prevádzku informačného systému so všetkými segmentmi infraštruktúry. Uvedené obdobie bolo aj v znamení projektových a technických príprav na prekládku optických trás v súvislosti s prestavbou sociálnej budovy valcovne rúr, ako aj náhrady priemyselných terminálov ťahárne rúr.

Čo považujete v týchto dňoch za najdôležitejšie?

-Mojím menovaním sa spustil proces ďalších personálnych zmien v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti. Verím, že všetky prebehnú bez negatívneho dopadu na plnenie našich cieľov a spokojnosť užívateľov.

Čo očakávate od nasledujúcich mesiacov?

-Popri poskytovaní komplexných služieb na prevádzku a rozvoj IS, prioritne pre skupinu ŽP Group, sa chceme sústrediť na zvýšenie nášho potenciálu predaja v externom prostredí. Uplatniť model vývoja špecifického aplikačného programového vybavenia na mieru v podmienkach aktuálneho trhového prostredia je veľmi náročné tak z pohľadu reálneho dopytu, ako aj nárokov na vlastné vývojárske kapacity. Potenciálnych zákazníkov sa pokúsime osloviť ponukou konkrétnych, reálne implementovaných a opakovateľných produktov. Do tejto skupiny patria aj naše strategické produkty: APV FIRIS®, služby pre analýzu a optimalizáciu podnikových procesov BPR, tvorbu grafických, multimediálnych a webových materiálov a prezentácií. Čo sa týka prevádzky IS, v uvedenom období stojíme pred úlohou zabezpečiť bezporuchový chod všetkých komponentov výpočtového strediska nového závodu v náhradných priestoroch z dôvodu stavebných úprav budovy valcovne rúr.

Želanie na záver?

-V prvom rade prajem úspech a prosperitu pre skupinu ŽP Group, čo je východiskovým predpokladom úspechu aj našej spoločnosti. V osobnom živote všetkým blízkym, kolegom spolupracovníkom hlavne pevné zdravie.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová