17.2.2020 20:11:27
Opatrenia sú nevyhnutné

Stretnutia vrcholového manažmentu s pracovníkmi všetkých stupňov riadenia sa stali v našej spoločnosti už tradíciou. Organizované sú na sklonku roka a ich predmetom je hodnotenie výsledkov hospodárenia.
Dňa 21. novembra 2008 v popoludňajších hodinách sa v Dome kultúry ŽP zišlo okolo 340 zamestnancov na pracovnom aktíve s vedením spoločnosti. V úvode stretnutia Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zhodnotil výsledky hospodárenia dosiahnuté za uplynulé mesiace tohto roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že globálna kríza, ktorá postihla aj Slovensko, pretrváva a pociťujeme ju poklesom zákaziek, je potrebné byť obozretní. V danej situácii preto predstavenstvo prijalo súbor opatrení, ktoré budú zapracované do obchodného a finančného plánu na rok 2009.
Pracovný aktív ukončil Ing. Vladimír Soták vyjadrením presvedčenia, že vďaka našim dlhoročným skúsenostiam aj súčasnú situáciu preklenieme. Rok 2009 nebude ako predchádzajúci, očakávame nižšiu výrobu tovaru. Budeme však robiť všetko pre to, aby sme zabezpečili zákazky. V porovnaní s gigantmi máme jednu obrovskú výhodu. Sme flexibilní a dokážeme rýchlo reagovať na rôznorodosť sortimentu požadovaného zákazníkmi. Ak chceme v momentálnej situácii prežiť a udržať kmeňový stav zamestnancov, musíme byť opatrní a naše rozhodnutia sú preto nevyhnutné.
Aktívu sa zúčastnili zástupcovia každej prevádzkarne a ostatných útvarov našej spoločnosti. Ak máte nejaké otázky súvisiace so závermi aktívu, odpoveď sa dozviete na pracovných poradách.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová