8.7.2020 03:32:48
PRÍPRAVA NA ZIMU

Tohtoročná zima sa najprv nesmelo prihlásila v polovici minulého týždňa, ale víkend nás zastihol už s niekoľkocentimetrovou snehovou prikrývkou. Preto nás zaujímalo, ako sú na zimnú prevádzku pripravené niektoré naše pracoviská:

CESTNÁ DOPRAVA
- Vozidlá cestnej dopravy sú neustále pod kontrolou vodičov, ktorú uskutočňujú formou denných údržieb. V prípade väčšej poruchy, alebo problému, sú autá pristavené v špecializovanej dielni strediska údržby nákladných vozidiel, kde ich potrebnú opravu vykonajú odborní pracovníci. Vďaka celoročnej starostlivosti o vozidlá sme nemali väčší problém s prechodom na zimné obdobie. V príprave na zimu sme prekontrolovali prevádzkyschopnosť vozidiel – hustotu chladiacej kvapaliny, stav pneumatík, meranie kapacity akumulátorov, skontrolovali sme hustotu elektrolytu a zistené nedostatky odstránili. Vodiči si prekontrolovali stav kúrenia a ďalšie parametre, ktoré súvisia s prevádzkou vozidiel v zimnom období.
Z pohľadu vozidiel a strojov, slúžiacich v zimnom období na údržbu ciest, môžeme konštatovať, že sú pripravené – pre nás ako dopravákov, na nepríjemné sprievodné javy zimy – na sto percent.

AUTOSERVIS
- V týchto dňoch je činnosť v autoservise upriamená na prípravu vozidiel na zimnú prevádzku. Musíme však pripomenúť, že do tejto činnosti je okrem výmeny pneumatík potrebné zahrnúť aj kontrolu akumulátorov, dobíjajúcej sústavy, chladiacich náplní, činnosť ostrekovačov, stieračov a zámok v dverách. Nesmieme však zabudnúť na výbavu vozidla, ktorá by v uvedenom období mala byť doplnená škrabkou na ľad, metličkou na sneh a utierkou okien. V prípade, že vozidlá jazdia cez horské priechody, môžeme len odporučiť snehové reťaze a lopatku. Firemné vozidlá máme už všetky pripravené. V súčasnosti sa venujeme príprave a prezúvaniu súkromných vozidiel, ale zároveň aj bežným opravárenským úkonom (pravidelné servisné prehliadky, príprava vozidiel na STK, emisné kontroly, umývanie a kompletné čistenie...). Pri výmene pneumatík pre našich zákazníkov, do 19. decembra 2008, bezplatne skontrolujeme stav nemrznúcich náplní v ostrekovačoch a chladiacej sústave. Pre vyťaženosť autoservisu odporúčame vopred sa telefonicky dohodnúť, na č.t. 048 645 5761.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
- Stredisko koľajová doprava a zamestnanci údržby dopravných ciest sú na tohtoročné zimné obdobie pripravení tak, aby bola s ohľadom na pracovný režim výrobných prevádzkarní zabezpečená prevádzkyschonosť vnútropodnikovej dráhy – vlečky ŽP a.s. Aj to bol dôvod, že v priebehu tohto roku sa uskutočnili opravy a revízie zariadení elektrického ohrevu výhybiek. Zároveň bola vyskúšaná funkčnosť prúdového motora na odpratávanie snehu. V prípadoch potreby sú však pracovníci tohto strediska pripravení bojovať so snehovou nádielkou aj ručne – s metlou a lopatou.

Ilustračné foto O. Kleinová

ENERGETIKA
- Ako každý rok, aj v roku 2008 boli pred vykurovacím obdobím vykonané opravy v kotolniach starého závodu, výmenníkových staniciach a v teplárni nového závodu. Zároveň boli vyčistené tepelno - výmenné plochy kotlov v teplárni a odstránené všetky nedostatky, vyplývajúce z odborných prehliadok kotlov a výmenníkových staníc. Skontrolované a opravené boli aj rozvody pary a horúcej vody.
V starom závode bola v tomto roku zrealizovaná 2. etapa racionalizácie tepelného hospodárstva, v dôsledku čoho došlo k ukončeniu dodávky tepla vo forme pary do starého závodu. Vykurovanie vo výrobných halách starého závodu je zabezpečené plynovými infražiaričmi, resp. plynovými teplovzdušnými súpravami. V ostatných objektoch je vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody zabezpečená z novovybudovaných lokálnych plynových kotolní.
Počas opráv našich vodných elektrární boli skontrolované a opravené technologické zariadenia česlíc vtokových objektov. Realizáciou tejto úlohy chceme v maximálnej miere zabezpečiť automatické čistenie česlíc od naplavených nečistôt, ľadu a srieňu v zimnom období.
V súlade s technicko - organizačnými opatreniami na zimné obdobie sme pripravení zabezpečiť racionálnu výrobu a dodávku tepla a ostatných energií pre potreby akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Autor (zdroj): Tomáš Fodor, Peter Kaderiak, Ing. Peter Krajan, Ing. Jozef Čerňan