17.2.2020 19:21:46
Spomienky a poďakovaniaDňa 27. novembra uplynul rok od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, starého otca a príbuzného
Emila SELČANA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

...
„Odišla si bez rozlúčky, tíško a navždy, v srdciach len smútok, na duši jazvy. Nič nenahradí tvoj úprimný smiech, chýbaš nám denne sedem dlhých liet. Chýba nám tvoj hlas, nežné pohladenie, spomienka na teba nikdy nevybledne. Tam v raji nebeskom pokoj večný máš, si našim anjelom, na zemi strážiš nás.“
Dňa 24. novembra sme si pripomenuli siedme smutné výročie nečakaného úmrtia našej milovanej maminky, starej a prastarej mamy
Kataríny STEINSDORFEROVEJ z Valaskej.
S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana, Katarína, Miroslav,
Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat a sedem pravnúčat

...

Dňa 5. decembra si pripomenieme rok odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Martin DANIŠ z Hronca.
S láskou spomína smútiaca rodina

...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a dcéry s rodinami

...

„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plameňoch sviečky sa za teba modlíme. Nemohol si tu s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 16. decembra uplynú tri roky, ako nás navždy opustil milovaný manžel a starý otec
Otakar BREJZA z Piesku.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína milovaná manželka, dcéra s rodinou a syn

...

Dňa 20. decembra si pripomenieme piate výročie od tragickej smrti nášho milovaného manžela a otca
Mareka GRÚBERA z Podbrezovej.
S láskou spomína manželka a synovia


...

Dňa 29. novembra uplynie deväť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
Štefan ROHÁČ z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka s rodinou a bývalé
spolupracovníčky z odboru výchovy kádrovĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom
Jozefom Hlásnikom z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Manželka a synovia s rodinami
...


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným otcom, dedkom a pradedkom
Pavlom SÝKOROM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. Márii Zvaríkovej, Zboru pre občianske záležitosti pri OcÚ v Podbrezovej a Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina
...

Autor (zdroj): v texte