20.7.2023 11:00:47
18. riadne valné zhromaždenie ŽP a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. (so sídlom v Podbrezovej, Kolkáreň 35, PSČ 976 81, IČO: 31 562 141, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S) zaslalo v 20. týždni všetkým akcionárom pozvánku na 18. riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 21. júna 2010 o 9 hod. v Dome kultúry Železiarní Podbrezová a.s., Kolkáreň 37/49, Podbrezová a.s .


Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osôb poverených sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku
a finančnom hospodárení za rok 2009
a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.

3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavených k 31. decembru 2009, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2009, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2010.
5. Zmena stanov spoločnosti.
6. Schválenie návrhov ceny podľa osobitného predpisu.
7. Záver.

Návrh na úhradu straty za rok 2009:
Výsledok hospodárenia za rok končiaci sa 31.12.2009 (podľa IFRS)- 6 313 647,86 €
Úhrada:
z nerozdeleného zisku minulých rokov- 6 313 647,86 €
zostatok účtu nerozdelený zisk minulých rokov po úhrade straty77 621 982,55 €

Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti a návrh zmien stanov sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári
majú právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu, na ich náklady a nebezpečenstvo. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v legislatívno-technických úpravách, v zmene v predmete činnosti spoločnosti a v ich prispôsobení novej právnej úprave, vykonanej zákonom č. 487/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.


Autor (zdroj): Úsek kapitálového riaditeľa