20.7.2023 11:01:00
Jazykové okienko: Z Eurovey k Andrei


V jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV často dostávame otázky na skloňovanie mena Andrea či zemepisného názvu Nikaragua. Ide o slová, ktoré svojím zakončením na -ea, resp. - a nezodpovedajú zakončeniu slov začlenených do vzoru žena ani ulica. Neistotu vzbudzuje najmä tvar genitívu, datívu (idem k Andree/Andrei) či lokálu (v Nikaragui/Nikarague) jednotného čísla. Morfológia slovenského jazyka (1966) v rámci vzoru žena uvádza pri skloňovaní v datíve a lokáli jednotného čísla ešte osobitné prípony od slova idea: žen e ide i; (o) žen - e, ide – i. Celé skloňovanie podstatného mena idea je takéto: idea – (od) idey, idei, ideu, (o) idei, ideou. To znamená, že v genitíve jednotného čísla je tak ako pri vzore žena prípona -y, kým v datíve a lokáli jednotného čísla je prípona -i. Takto skloňujeme aj slovo orchidea, mená Andrea, Lea i názov Kórea. Ženské podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na samohláskovú skupinu -oa, -ua, napr. aloa, Nikaragua, majú v genitíve jednotného čísla takisto príponu -y (listy aloy, obyvateľstvo Nikaraguy), ale v datíve a lokáli majú príponu -e: priblížiť sa k aloe, v Nikarague. Ide tu teda o dôsledné skloňovanie podľa vzoru žena.
V slovenčine máme veľký počet slov cudzieho pôvodu zakončených na -ia, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica: funkcia – (od) funkcie, funkcii, funkciu, (o) funkcii, funkciou. Tieto slová nemajú na konci dvojhlásku ia, ale samohláskovú skupinu ia, ktorá je dvojslabičná. Z toho vyplýva, že v datíve a lokáli množného čísla majú dlhé pádové prípony -ám, -ách: funkcie – (bez) funkcií, funkciám, (vo) funkciách. Podľa vzoru ulica skloňujeme i cudzie slová zakončené na -ya, napr. harpya, Líbya.
K cudzím slovám zakončeným na -ea najnovšie pribudol názov bratislavskej nábrežnej štvrte Eurovea, ktorý sa v jazykovej praxi ojedinele vyskytuje v nesklonnej podobe: 50 metrov od Eurovea, prenájom bytu oproti Eurovea, reklamná kampaň na byty v Eurovea. Aj názov Eurovea sa skloňuje ako ostatné slová na -ea. Správne teda má byť: 50 metrov od Eurovey, prenájom bytu oproti Eurovei, reklamná kampaň na byty v Eurovei.


Autor (zdroj): Silvia Duchková, JÚ. Ľ.Štúra SAV