20.7.2023 11:02:55
Spomienky a poďakovaniaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom za dôstojnú rozlúčku s našou milovanou
Miroslavou TURŇOVOU z Brezna.
a prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
...


Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým
Jozefom DANKOM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku zároveň ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
...


Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracovníkom, priateľom, susedom a známym za odprevadenie nášho drahého syna, brata, otca a starého otca
Jaroslava POBOŽNÉHO z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinová dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
...Dňa 14. júna si pripomenieme jedenáste výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého otca
Arnolda ZVARÍKA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami
....Tak veľmi si sa chcel tešiť, tak veľmi chcel si žiť, no nebolo lieku pre teba a srdce prestalo ti biť.“
Dňa 12. júna uplynie rok odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú manželka Alžbeta, syn Bronislav s rodinou a vnúčatá
...

„Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 4. júna uplynuli tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil
Ján BRAŠO z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami
...Autor (zdroj): v texte