20.7.2023 11:01:04
Ukazovatele spokojnosti


Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami od 1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti, ktoré im pripisujete. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú :
...... istota stáleho zamestnania
...... bezpečnosť práce
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
...... rast miezd
...... informovanosť o náplni vlastnej práce
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie
...... kvalita stravovania
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
...... kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí v sekretariátoch
...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku
......iné(napíšte).......................................................................................................... ....................................................................................................................................

Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označte ich číslami od 1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase pre mňa sú :

...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, plaváreň a pod.)
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
...... sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačno-rekondičné pobyty, a pod.)
...... zabezpečenie úrazového poistenia
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania
...... zdravotná starostlivosť
...... možnosť dôchodkového pripoistenia
...... možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase
...... podpora kultúrnych podujatí zo strany firmy
...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy
......iné(uveďte,aké).......................................................................................... ............................................................................................................................Meno a priezvisko: ..............................................................................................
Osobné číslo: .......................... Pracovisko:........................................................

Vyplnené ukazovatele zašlite na adresu – Pp (personálny odbor). Víťaz bude odmenený vecnou cenou.


Autor (zdroj): Personálny odbor