20.7.2023 11:01:02
Program zamestnaneckých výhod v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.


S cieľom rozšíriť sociálne – zamestnanecké výhody nadobudol 1. májom 2006 platnosť Program zamestnaneckých výhod pre zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová a vybraných spoločností skupiny Železiarne Podbrezová, v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. Pre zamestnancov týchto spoločností sú zo strany poisťovacej spoločnosti, pri uzatváraní privátnych poistných zmlúv, poskytnuté zľavy na poistnom. Zľavy si môžu zamestnanci uplatniť len pri uzatvorení novej poistnej zmluvy po predložení kupónu potvrdeného zamestnávateľom.

Pre rok 2010 sú zľavy pre zamestnancov upravené nasledovne:

I. Cestovné poistenie

Zľavy na cestovné poistenie sa vzťahujú na krátkodobé poistenie 3 - 90 dní a celoročné poistenie tarify 2R90, 4R90, 1RR, 2RR, 4RR (vysvetlí sprostredkovateľ poistenia).
Zamestnanci – poistení, sú rozdelení do troch skupín a podľa toho je poskytnutá zľava na poistnom vo výške 10 až 30 percent.
Poznámka: V cestovnom poistení vzniká nárok na zľavu, ak je poisteným zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník (manžel/manželka, deti).

II. Poistenie privátneho majetku – Môj domov

Pri poistení privátneho majetku sa zľavy vzťahujú na poistenie domácností, budov a zodpovednosti.
Zamestnanci sú podobne, ako pri cestovnom poistení, rozdelení do troch skupín a zľava je poskytnutá v rozsahu 25 až 50 percent + 10 percentný bonus.
Poznámka: Zľavu je možné uplatniť, ak je poisteným zamestnanec alebo jeho manžel/manželka.

III. Poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie

Poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, živelnej udalosti alebo odcudzenia vozidla. Pri poistení vyššie uvedených rizík poskytne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s, zľavu vo výške 15 percent nad rámec zľavy za ročnú platbu, zľavy za PZP a zľavy Allegro (vysvetlí sprostredkovateľ poistenia). Spoluúčasť pri akciových sadzbách je 5 percentná, min. 66,39 eura. Ponúknutá je územná platnosť Európa zadarmo a samozrejmosťou sú asistenčné služby.

Povinné zmluvné poistenie

Aj pri tomto poistení sú pripravené výhodnejšie podmienky na poistenie a to dodatočnou zľavou vo výške 5 percent, nad rámec všetkých štandardne poskytovaných zliav.

IV. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., poskytne zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. a vybraných spoločností skupiny Železiarne Podbrezová na novouzatvorené poistné zmluvy - zľavu vo výške 40 percent.
Zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. a vybraných spoločností skupiny Železiarne Podbrezová si môžu ponúknuté zľavy uplatňovať v obchodných miestach Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., resp. u reprezentantov poisťovacej spoločnosti, prostredníctvom kupónov na zľavy, ktoré zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s., ako aj zamestnancom ostatných spoločností, vydá a potvrdí zamestnávateľ na základe zaradenia do príslušnej skupiny.
Tieto kupóny sú pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. dostupné v personálnom odbore (budova personálneho úseku v starom závode ŽP a.s.) a pre zamestnancov ostatných spoločností sú k dispozícii v sekretariátoch riaditeľov týchto spoločností.
Veríme, že vás táto ponuka zliav pri uzatváraní vašich budúcich poistných zmlúv v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., osloví a využijete ju k plnej spokojnosti.

Dcérske spoločnosti,, ktorých sa týkajú poskytnuté zľavy na poistnom:

  ŽP-Gastroservis, s.r.o.

  ŽP BYTOS, s.r.o.

  CPA s.r.o.

  Tále, a.s.

  ŽP Šport, a.s.

  ŽP EKO QELET a.s.

  ŽP Informatika s.r.o.

  ŽP VVC s.r.o.

  ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

  ŽIAROMAT a.s.

  ŽP TRADE, s.r.o.

  SSOŠH ŽP

  SG ŽPAutor (zdroj): Mgr. Dagmar Saktorová, vedúca právneho odboru