20.7.2023 11:02:57
Súťaž k 170. výročiu ŽP a.s.: Dvadsiate storočie [7]


Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto obdobia sa vystriedali roky úspechov i neúspechov, niekoľko svetových hospodárskych kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiadania – od monarchie až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou ovplyvňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali a nakoniec transformovali na mini hutu.

Zrušenie starých prevádzkarní
V súvislosti s dokončením výstavby novej valcovne rúr v Piesku bola v novembri 1978 odstavená valcovňa rúr „Malý Mannesmann“, pozinkovňa rúr a koncom roka došlo k odstaveniu aj valcovne hrubých plechov „Lauthovo trio“. Po sto troch rokoch bola v podbrezovských železiarňach ukončená výroba plechov (prvý plech bol vyvalcovaný v roku 1875, Lauthovo trio začalo pracovať od roku 1908). Zastaralá valcovňa plechov uvoľnila miesto modernému - radiálnemu zariadeniu pre plynulé odlievanie ocele, ktoré bolo dané do prevádzky koncom roka 1982.

Pred slávnostným výkopom výstavby novej elektrooceliarne. Prvý sprava Ing. Anton Štulrajter, podnikový riaditeľ.
Foto: archív HM ŽP
Výstavba novej elektrooceliarne
Oceľ od roku 1983 dodávalo päť pecí (dve elektrické a tri siemens-martinské) z dvoch oceliarní, čo spôsobovalo nemalé ťažkosti súvisiace s jej odlievaním, ako napr. zdĺhavú a komplikovanú dopravu liacej panvy s oceľou z elektrooceliarne cez siemens-martinskú oceliareň do odlievacej haly ZPO, zosúladenia časov odlievania z piatich pecí rôznej tonáže nebola možná, odlišné boli technologické postupy tavenia, veľký rozptyl teplôt v panvách na odlievanie... Uvedené okolností viedli vedenie železiarní k rozhodnutiu - predĺžiť odlievaciu halu východným smerom, až k pomocným halám elektrooceliarne. V apríli 1986 Ing. Antona Koleničku - po dvadsiatich troch rokoch vystriedal vo funkcii podnikového riaditeľa Ing. Anton Štulrajter. Príchodom nového riaditeľa sa začali prípravy a projektové práce na intenzifikáciu oceliarne.

Generálne riaditeľstvo Hutníctva železa vydalo 19. septembra 1986 príkaz na vypracovanie investičného zámeru stavby intenzifikácia elektrooceliarne. Pre zaradenie stavby do investičného plánu však stanovilo podmienku – limitujúcu nákladmi pod 500 miliónov korún československých. Nakoľko v pripravovanom projekte náklady prekračovali stanovený limit, pri niektorých objektoch a súboroch musel byť rozpočet znížený. Úvodný projekt stavby bol odsúhlasený v júli 1989 s tým, že vypustené objekty a súbory (z úvodného projektu) budú tvoriť samostatnú stavbu – pomocné prevádzkarne elektrooceliarne, ich financovanie si však museli železiarne doriešiť s bankou, poskytnutím úveru, ako i z vlastných zdrojov. V auguste 1988 začali v podbrezovských železiarňach so stavebnými prácami, v priebehu rokov 1989-90 boli dodané a zmontované oceľové konštrukcie a predĺžená hala bola sprevádzkovaná v auguste 1991. Realizáciou stavby bola vyriešená doprava tekutej ocele z elektrooceliarne do ZPO.   Otázka 7. kola:

   Koľko rokov pôsobil Ing. Anton Kolenička
   vo funkcii podnikového riaditeľa Švermových železiarní, n.p.?


   Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín,
   s uvedením správnej odpovede:


   Odpoveď: .....................................................................................

   Meno a priezvisko: .........................................................................

   Prevádzkareň, útvar: ......................................................................

  Z výstavby ZPO, december 1982

  Autor (zdroj): Viera Kúkolová