20.7.2023 11:02:57
Zvýšená fyzická aktivita - menej zdravotných rizíkVytvoriť národné akčné plány na rozvoj takých fyzických aktivít, aby ich mohli vykonávať občania všetkých vekových kategórií rovnako v mestách, ako aj na vidieku, je v súčasnosti jednou v dôležitých úloh hlavne členských krajín Európskej únie. Fyzická aktivita sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj Európskej komisie (EK) javí ako kľúčová v prevencii chronických neinfekčných ochorení. Jej nedostatok sa podpisuje pod rozvoj mnohých chronických neinfekčných ochorení, hlavne srdcovo- cievnych (v prvej fáze predovšetkým hypertenzia), onkologických (rakovina hrubého čreva), ale aj na rozvoji chorôb pohybového aparátu. S intenzitou pohybovej aktivity súvisí aj odbúravanie stresu, ktorý spätne pôsobí na rozvoj spomínaných ochorení. Vyplýva to zo záverov nedávneho seminára v Ženeve, ktorý organizovala WHO a EK v spolupráci s Federálnym úradom verejného zdravotníctva vo Švajčiarsku so sídlom v Berne. Podľa odborníkov by to však nemala byť len úloha verejného zdravotníctva, ale aj ďalších rezortov - školstva, štátnej správy, či samosprávy, ktoré môžu vytvárať prostredie na vykonávanie fyzických aktivít.
Ústrednou témou ženevského seminára bola Zdravá výživa a fyzické aktivity v prevencii obezity a cieľom zhodnotiť dvojročný spoločný projekt WHO a EK. Ten mapoval aktivity všetkých krajín eurozóny, zamerané na zvyšovanie fyzickej aktivity a ozdravenie výživy. Projekt v týchto dňoch skončil, krajiny odovzdali posledné národné správy a pracovníci WHO sumarizujú výsledky,“ uviedla účastníčka seminára, riaditeľka CINDI programu v SR, MUDr. Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Cieľom program CINDI je znižovanie celkovej úmrtnosti populácie Slovenska na spomínané chronické neinfekčné ochorenia, kde zdravý životný štýl s dostatočným pohybom zohráva najdôležitejšiu úlohu. „Masovejšiemu zapojeniu sa obyvateľstva všetkých vekových skupín do fyzických aktivít môže pomôcť aj zapojenie sa osobností krajiny do kampane za popularizáciu pohybu. Môžu byť pozitívnym príkladom pre verejnosť, o čom svedčí aj kanadská provincia Britská Kolumbia, konkrétne Vencouver, kde sa v tomto roku konali olympijské hry. Približne desať rokov pred tým lídri z provincie sústredili všetky aktivity na posilnenie fyzickej zdatnosti obyvateľstva. Akcia bola veľmi úspešná a zapojili sa do nej, okrem iných osobností, aj vláda i provinčný parlament“, priblížila MUDr. Avdičová jednu z viacerých možností, ako získať obyvateľstvo do masových pohybových aktivít aj v iných krajinách. Odborníci diskutovali aj o meraní fyzickej aktivity. Informácie sa totiž získavajú len cez dotazníky, čo je vždy ovplyvnené určitou chybovosťou. „Preto sa hľadá vhodný dotazník, ktorý by chyby minimalizoval, či dokonca vylúčil. Jeden taký prezentovali odborníci švajčiarskej univerzity v Zürichu. WHO ho vyhodnotilo ako najlepší a aj kvôli porovnateľnosti výsledkov v jednotlivých krajinách rozhodlo, že sa bude používať,“ dodala na záver MUDr. Avdičová.Autor (zdroj): M. Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica