20.7.2023 11:02:24
Polrok v ťahárni rúr a v oceliarni


Ing. Miloš DEKRÉT,
vedúci prevádzkarne

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej prevádzkarni?

-Prvý polrok 2012 v ťahárni rúr a oblúkarni môžem zhodnotiť ako veľmi dobré obdobie. Mali sme dostatočné množstvo zákaziek, čo nám umožnilo prijímať ďalších zamestnancov. Finančný plán, ktorý bol postavený na začiatku roka, sme v ťahárni rúr prekročili o 1 170 ton presných rúr, čo je plnenie na 104,54 percenta. Na galvanizačnej linke sme vyrobili o 209 ton galvanizovaných rúr viac, čo je plnenie na 149,85 percenta. Okrem toho sme sfinalizovali 7 236 ton valcovaných rúr. Priemerne mesačne bolo v úpravni spracovaných 5 691 ton presných a valcovaných rúr. Popri
vysokej výrobe boli zrealizované generálne opravy strategických zariadení a to moriacej linky č. 1 a chladiaceho kanála žíhacej pece č. 5. V stredisku oblúkareň bol finančný plán prekročený v oblúkoch o 191 ton, čo je plnenie na 116,16 percenta a v redukciách o 24 ton, čo je plnenie na 154,92 percenta. V tomto stredisku sme úspornými opatreniami, dosiahli za prvý polrok kladný hospodársky výsledok.

Čo očakávate od druhého polroka?

-V druhom polroku podľa vyjadrení našich obchodníkov predpokladám, že výroba bude nižšia v ťahárni rúr aj v oblúkarni, ako tomu bolo v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Už v júli na splnenie operatívneho plánu 4 300 ton budeme vyrábať zákazky s termínom ukončenia do 31. augusta 2012. V auguste predpokladaná nižšia výroba presných rúr, v porovnaní s finančným plánom, bude kompenzovaná zvýšeným množstvom finalizácie valcovaných rúr. Od septembra by sa mohla situácia v sortimente presných rúr čiastočne zlepšiť, treba samozrejme počkať, ako sa bude trh v tejto komodite vyvíjať. V stredisku oblúkareň by sme sa radi dostali na trh v sortimente malých oblúkov, čo by nám aj pri nižšej hmotnostnej výrobe, ale s väčším množstvom kusov, zabezpečilo rentabilitu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., vedúci prevádzkarne
Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej prevádzkarni?

- Prvý polrok tohto roku možno hodnotiť v oceliarni pozitívne, z dôvodu vysokého dopytu po našich plynulo odlievaných blokoch. Dobrou organizáciou práce sme vyrobili o 5 223 ton ocele viac v porovnaní s finančným plánom a predali sme externým odberateľom o 5 561 ton viac, ako sme plánovali. Pre veľký záujem sme dokonca museli skrátiť o polovicu strednú opravu v apríli. Dôležité bolo, že využitím troch pracovných zmien sme urobili všetky naplánované opravárenské činnosti.
K dobrým výrobným výsledkom prispieva aj zlepšujúca sa starostlivosť o výrobné agregáty zo strany obsluhy aj údržby. Počas uplynulého polroka sme mali len dva väčšie neplánované prestoje, v júni osemnásťhodinový pre poruchu káblových vozíkov strategického sádzacieho žeriava a šesťhodinový pre prasknutú rúrku na hydraulike ramena č. 2 na EAF.
Dodržiavaním upresnených technologických postupov výroby ocele sa nám súčasne darí hlboko podkračovať aj plánované kvalitatívne ukazovatele pre oceliareň, ako aj materiálové nepodarky v ďalej spracujúcich prevádzkarňach – valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr.

Čo očakávate od druhého polroka?
- Do druhého polroku vstupujeme trochu s obavou z ďalšej hospodárskej krízy, čo by sa prejavilo na výrobných kapacitách, na cenách predávaných výrobkov. Verím, že tento dopad nepostihne oceliareň, pretože z dôvodu plánovanej mesačnej odstávky výroby v septembri budúceho roka (kvôli realizácii investície dvoch významných výrobných uzlov – rekonštrukcia zariadenia plynulého odlievania ocele a odsávanie elektrooceliarne) je potrebné vyrobiť na sklad zhruba 30 000 ton kontinuálne odlievaných blokov, aby náš prestoj neodstavil výrobu vo valcovni bezšvíkových rúr.
V súvislosti s uvedeným nás v spolupráci s odborom technického a investičného rozvoja a ostatnými útvarmi čaká veľa práce na dokončení a vyladení technických riešení pri realizácii uvedených akcií.
Ilustračné foto A. Nociarová

Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová