6.12.2021 19:28:58
Dane v Európe: Belgicko
Otvárame novú rubriku, v ktorej sa postupne dozviete, ako fungujú dane v krajinách Európskej únie:rajinách Európskej únie :


Súčasná podoba belgického daňového systému bola vytvorená ešte v roku 2000. V súčasnosti jej patrí tretia priečka spomedzi krajín EÚ s najvyšším daňovým zaťažením a šiesta priečka vo výške odvodového zaťaženia.

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb
Základnou črtou belgického daňového systému je progresívna daň z príjmov, ktorá sa ešte navyšuje o komunálnu prirážku určenú oblasťami. Rozmedzie zdanenia príjmu vrátane komunálnej prirážky sa pohybuje od 28 do 53 percent. Sociálne poistenie alebo u nás známe odvody sú platené zo strany zamestnávateľa i zamestnanca, pričom zamestnávateľ zaplatí v priemere 35 percent zo mzdy zamestnanca a zamestnanec 13,7 percenta.

Ak vám to pripomína slovenské odvodové zaťaženie, nemýlite sa. V krajine neexistujú odvodové stropy v prípade zamestnancov. Tie sú určené len v prípade fyzických osôb – podnikateľov, ktorí ročne na odvodoch nezaplatia viac ako 15 000 eur. Na Slovensku sú určené odvodové stropy pre všetkých.
Príjmy dosiahnuté fyzickými osobami na území Belgicka sa členia do štyroch hlavných skupín, pričom každá skupina sa ešte delí na podskupiny. Základnými skupinami sú: príjmy zo zárobkovej činnosti, príjmy z nehnuteľného majetku, príjmy z hnuteľného majetku a nakoniec je to veľká kategória ostatných príjmov. Každá fyzická osoba platí daň z príjmov zo súčtu dosiahnutých príjmov znížených o nezdaniteľné časti. Základná nezdaniteľná časť, ktorú si môže odpočítať každý bez ohľadu na rodinný stav je na rok 2012 stanovená na úrovni 6 570 eur. Na Slovensku je to 3 644,74 eura. Základná nezdaniteľná časť základu dane sa navyšuje v prípade invalidov ako aj rodičov – samoživiteľov. Manželské páry ako aj rodiny s deťmi si svoje príjmy môžu znížiť ešte o špeciálne nezdaniteľné časti na deti a manželku/la. Tie však nie sú jediné. Najväčšou raritou je možnosť znížiť si svoje zdaniteľné príjmy o náklady na upratovačku, ktorá sa vám stará o domácnosť. Okrem nich si príjmy Belgičania znížia aj o zaplatené výživné, dary či výdavky spojené so starostlivosťou o malé dieťa. To u nás neexistuje.
Základná daňová sadzba sa ešte navyšuje o daňové prirážky, ktoré sú určené na financovanie obcí a regiónov. Špeciálne komunálne a regionálne dane sa pohybujú v rozmedzí 0 až 8,5 percenta v závislosti od celkovej dane z príjmov. Najčastejšie si Belgičania svoju základnú sadzbu dane z príjmov navyšujú o 6 percentnú komunálnu prirážku.

Zdaňovanie príjmov právnických osôb
Dani z príjmov právnických osôb podlieha každá spoločnosť, ktorá má na území Belgicka sídlo. Základná daňová sadzba je stanovená na úrovni 33% z dosiahnutého základu dane avšak treba ju ešte navýšiť o 3 percentá tzv. krízovú prirážku. Výnimku však tvoria spoločnosti so základom dane nižším ako 322 500 eur, ktoré sú zdaňované progresívne v troch príjmových kategóriách. Spoločnosti so základom dane nižším ako 25 000 eur zaplatia len 24,25 percenta, spoločnosti so základom dane v rozmedzí od 25 000 do 90 000 eur 31 percent a napokon spoločnosti, ktoré dosiahli základ dane vyšší ako 90 000, ale nižší ako 322 500 eur zdania svoj zisk sadzbou 34,5 percenta. Uvedené sadzby sú povinné navýšiť o spomínanú 3 percentnú krízovú prirážku.

Miestne dane
Medzi príjem obcí a regiónov okrem už spomínaných daňových prirážok, ktoré platia fyzické osoby, partí aj daň z dedičstva a darovania, daň z hnuteľných ako aj nehnuteľných vecí.

Nepriame dane
Štandardná sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená na úrovní 21 percent avšak Belgicko uplatňuje okrem nulovej sadzby aj dve znížené. Nulová sadzba sa využíva predovšetkým na dennú a týždennú tlač a vybrané druhy recyklovaných výrobkov či dopravy. Znížená sadzba na úrovni 6 percent sa uplatňuje na základné produkty ako sú potraviny, dodávky vody, knihy, ubytovanie či farmaceutické výrobky. Druhou dvanásť percentnou zníženou sadzbou sa zdaňujú napríklad povinné platby za televíziu.
Na Slovensku je základná sadzba DPH 20 percent a znížená sadzba 10 percent sa uplatňuje len na knihy a vybrané zdravotnícke materiály a lieky.

Environmentálne dane
V Belgicku sa uplatňujú popri klasických environmentálnych daní z energií či dopravy aj špeciálne enviro dane uvalené najmä na výrobky, ktoré škodia životnému prostrediu, ako napr. plastové obaly na nápoje, batérie, pesticídy, lepidlá, niektoré produkty vyrobené z papiera a lepenky.
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edú (Zdroj: Verlag Dashofer)