6.12.2021 19:21:28
Recertifikačný audit SEM

Platnosť certifikátu na obdobie ďalších troch rokov

V dňoch 14. a 15. augusta 2012 sa v našej spoločnosti uskutočnil recertifikačný audit systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM). Audit realizovala audítorská skupina v zložení: Ing. Jolana Lazúrová, SGS Slovakia, s.r.o., Ing. Pavel Faško, vedúci odboru technického dozoru ŽP a.s. a Ing. Igor Veverka, vedúci oddelenia životného prostredia.
Cieľom auditu bolo vykonanie recertifikačného auditu pre certifikáciu zhody SEM v Železiarňach Podbrezová a preverenie dokumentácie v prevádzkarňach a odborných útvaroch zaradených do SEM.
Štvrtý recertifikačný audit prebehol podľa plánovaného programu, bez akýchkoľvek problémov. Z jeho záverov nevyplývajú žiadne nápravné opatrenia, odporúčania budú zamerané na vylepšovanie zavedeného systému.

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia, s. r. o. ukončila výkon auditu odporúčaním na predĺženie platnosti certifikátu SEM podľa ISO 14001:2004 pre ŽP a.s. na obdobie nasledujúcich troch rokov.Autor (zdroj): Ing. Igor Veverka