6.12.2021 18:30:14
Spomienky a poďakovania


Dňa 21. augusta sme si pripomenuli druhé výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého otca
Jozefa ONDRÍČEKA z Brezna.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš. Tvoj odchod veľmi bolí všetkých, ktorí ťa mali radi a na teba nezabúdajú.“
Dňa 28. augusta uplynie osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jaroslav DANIELIČ z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú manželka Naďa, synovia Jaroslav, Marián, dcéra Danka s priateľom, vnuci Jarko, Filipko, Ferko, Jakubko, ostatná rodina, známi a priatelia
Dňa 31. augusta uplynú dva roky, ako nás opustil milovaný človek, manžel, otec a starý otec
Ján VETRÁK z Osrblia.
S láskou a úctou spomínajú manželka Ľubka, synovia Peter, Ivan a Ján s rodinami, rodiny Spišiaková a Latináková
„Sú chvíle, na ktoré stále spomíname.“
Dňa 21. augusta uplynulo pätnásť rokov, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Jozef FLOSNÍK z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Dňa 29. augusta si pripomenieme šieste výročie odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom
Jozefom GBÚROM z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami
Dňa 21. augusta sme si pripomenuli tri roky odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá manželka, maminka, babka, svokra, švagriná a teta
Danka ŠPERKOVÁ z Hornej Lehoty.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku
V týchto dňoch si pripomíname tretie výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá sestra a švagriná
Žofia MARKOVÁ z Hornej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku
Dňa 3. septembra si pripomenieme dvanásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá milovaná mama, dcéra a sestra
Soňa RAPPENSBERGEROVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia, mama a bratia s rodinamii
„Slzy uschnú, roky plynú, život ide vpred. Veľká zostala prázdnota, keď ťa medzi nami niet!“
Dňa 14. augusta uplynulo pätnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama
Mária ERDOŠIOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína syn
„„Pozeráme hore ku hviezdam, veríme, že náš Mišík je tam. Prázdne náruče, tvár len tušíme. Staraj sa nám o neho Bože, prosíme. S bolesťou v srdci náhle bez rozlúčky, odišiel tíško a navždy. Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach bude stále žiť.
Najsmutnejší deň 20. august, kedy sme si pripomenuli prvý rok, čo nás navždy opustil vo veku 21 rokov
Michal ŠPERKA z Hornej Lehoty
Dieťa moje milované chýbaš nám. Tí čo ťa milovali nikdy neprestanú na teba spomínať.
Mamina Janka, sestra Mária s manželom Tiborom a synom Timuškom, starká Mariška, starký Miňo, strýko Miňo s rodinou, krstní rodičia s rodinami, kamarátky, kamarát.


Autor (zdroj): v texte