16.2.2019 12:16:44
ŽELEZIARNE V ČASE

Pred 175. rokmi:
boli manipulačným správcom hroneckých železiarní Žigmundom von Ámonom, zamerané priestory na výstavbu valcovne na tyčové rafinované železo a železné tyče kruhového priemeru. Miesto určili členovia komisie Dvorskej komory vo Viedni už v roku 1835 a nachádzalo sa poniže píly na Štiavničke, po sútoku Hrona s potokom Bystrianka, pod vrchom Brezová. Prvý situačný plán valcovne bol predložený po návšteve kniežaťa Augustína Lobkowitza (v auguste 1837), no s výstavbou prvých objektov valcovne sa začalo až v roku 1840.

Pred 160. rokmi
boli odovzdané do užívania prvé byty a úradovne pre zamestnancov železiarní.

Pred 150. rokmi:
bola kvalita podbrezovských koľajníc ocenená striebornou medailou na svetovej výstave v Londýne.

Pred 140. rokmi:
- sa začalo v železiarňach s výrobou plynu v dvoch generátoroch,
- bola v Podbrezovej otvorená prvá pošta.

Pred 135. rokmi:
- sa začalo s výstavbou úzkorozchodnej železnice z Podbrezovej do Hronca (760 mm), ktorá bola pre dopravu materiálu a surovín medzi týmito dvoma železiarňami otvorená 25. septembra 1879. Prvé vlaky ťahali lokomotívy vyrobené firmou Kachelmann.

Pred 120. rokmi:
- boli z Hronca do Podbrezovej premiestnené mechanické dielne zamerané na strojársku výrobu a náhradné dielce,
- bola ukončená výstavba Rímsko-katolíckeho kostola v Podbrezovej.

Pred 115. rokmi:
postavením 3. SM - pece získala v železiarňach prevahu výroba plávkovej ocele nad výrobou „zvárkového“ železa.

Pred 110. rokmi:
- bola v Podbrezovej postavená prvá elektráreň s dvoma vodnými turbínami a generátormi, ktorá bola v prevádzke do roku 1942,
- bola v Podbrezovej postavená budova hlavnej rozvodne.

Pred 100. rokmi:
- vedenie železiarní zriadilo v závodnom hoteli v Podbrezovej kino – prvé v regióne,
- bola nad železničnou traťou v Podbrezovej postavená krytá parketová kolkáreň s celoročnou prevádzkou.

Pred 90. rokmi:
- 1. augusta vstúpili podbrezovské železiarne do kartelu (vytvoreného Vítkovicami, Pražskou železiarskou spoločnosťou a Banskou a hutnou spoločnosťou) s novou predajnou organizáciou - Predajňa združených československých železiarní,
- bola zriadená Štátna meštianska škola v budove Štátnej ľudovej školy v Podbrezovej a rozšírených priestoroch bývalej šalandy pod kostolom.

Pred 75. rokmi:
12. októbra bola zriadená Závodná učňovská škola v Podbrezovej, Banskej a hutnej účastinnej spoločnosti so sídlom v Piesku, do ktorej prijali 37 chlapcov pre potreby podbrezovských štátnych železiarní.

Pred 65. rokmi:
- bola v závode inštalovaná prvá automatická telefónna ústredňa,
- bolo vybudované šrotové pole pri oceliarni,
- od apríla 1947 do roku 1949 stavali železiarne nový závod pre mostárov v Brezne a pobočnú prevádzku v Závadke nad Hronom.

Pred 60. rokmi:
- bola dokončená výstavba novej nemocnice v Podbrezovej.

Pred 55. rokmi:
- sa začalo s výstavbou prvého vertikálneho zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (ZPO), ktoré bolo spustené do prevádzky v máji 1961 spolu s kyslíkarňou Claude TC 400,
- v oceliarni bola zrušená SM – pec č. 4 s odlievacou halou.

Pred 50. rokmi:
- v nových objektoch vnútropodnikovej železničnej dopravy boli vybudované – remíza a opravárenské dielne lokomotív, vagónov a tratí,
- z náhonového kanála HC Piesok bol vybudovaný tunel do doliny Hnusno na zabezpečenie dostatočného prítoku chladiacej gravitačnej vody pre hutnícke prevádzkarne závodu.

Pred 45. rokmi:
- sa uskutočnila dovtedy najrozsiahlejšia rekonštrukcia vo valcovni rúr Malý mannesmann,
- došlo k zrušeniu výroby ocele pre valivé ložiská, žíhanie a frézovanie povrchov ingotov,
- po prestavbe bola 6. mája daná do užívania 3. SM - pec a nová pomocná hala oceliarne so stripovacím zariadením talianskej firmy Slingofer,
- 21. augusta začali zamestnanci Termostavu stavať v oceliarni 80 - metrový komín pre 2. SM-pec,
- bolo otvorené kúpalisko v Podbrezovej.

Pred 40. rokm:
12. apríla bola daná do užívania prvá výrobná prevádzkareň nového závodu – ťaháreň rúr 1, v ktorej sa vyrábali presné rúry priemeru 4-30 mm.

Pred 35. rokmi:
v marci bolo FMHŤS schválené vybudovanie štvoprúdového radiálneho ZPO v priestoroch bývalej valcovne hrubých plechov. Slávnostné uvedenie ZPO, ako tretej stavby rúrového programu, sa uskutočnilo 21. decembra 1982.

Pred 30. rokmi:
- bola daná do užívania digitálna automatická telefónna ústredňa,
- 24.novembra bola otvorená závodná kuchyňa a jedáleň v novom závode.

Pred 25. rokmi:
- v ťahárni rúr 1 – v oblúkarni, boli inštalované prvé dva roboty z dielne podbrezovských konštruktérov.

Pred 20. rokmi:
- bola ukončená generálna oprava tunelového náhonu HC Dubová – Lopej,
- 15. januára bola otvorená podniková predajňa hutníckeho materiálu v priestoroch garáží dopravy,
- 1. mája bola, po transformácii štátneho podniku a schválení privatizačného projektu (27. apríla 1992) zriadená akciová spoločnosť s názvom Železiarne Podbrezová a.s.,
- 4. augusta bola založená firma PIPECO,
- v rámci výstavby modernej elektrooceliarne bola 1. novembra zrušená výroba vo všetkých piatich pecných agregátoch.

Pred 15. rokmi:
- 2. januára vznikli dcérske spoločnosti ŽP Bytos, s.r.o. a ZANINONI Slovakia,
- 25. marca odliali v oceliarni oceľový blok 180 x 180 mm a 27. mája formát 210 mm,
- vznikol spoločný podnik ŽP a.s. a poľskej firmy TASTA – Slovrur Sp. Z o.o. Stalowa Wola v Poľsku,
- 18. septembra vznikla ŽP Invest s.r.o. v Bratislave, ktorá bola transformovaná na akciovú spoločnosť v r. 2009,
-12. októbra bol otvorený Dom športu ŽP a po rekonštrukcii odovzdaný futbalový štadión (s automatickým zavlažovaním trávy a druhou tribúnou),
- 5. novembra vznikol Golfový klub Tále,
- k hydrocentrálam železiarní, v Dubovej, Jasení a Piesku, pribudla malá vodná elektráreň v Predajnej.

Pred 10. rokmi:
-18. marca oceliari odliali nový formát – kruh 260 mm,
- v júni bola v Hutníckom múzeu ŽP zriadená expozícia „Keltská kultúra“, prezentujúca výsledky archeologického výskumu z Hrádku pri Hornej Lehote,
- 8. augusta bolo otvorené osemnásť jamkové golfové ihrisko Gray Bear na Táľoch,
-16. septembra sa ŽP stali majoritným vlastníkom českej strojárskej firmy ŽĎAS, a.s., so sídlom v Žďári nad Sázavou. Kúpou tohto českého podniku sa začala formovať Železiarne Podbrezová Group,
- v októbri železiarne odkúpili hrad Ľupča s cieľom jeho reštaurovania a zachovania pre budúce generácie.

Pred 5. rokmi:
- 1. marca vznikla dcérska spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o.,
- 22. marca ŽP GROUP získala ocenenie AURA 2006.


Železiarne Podbrezová na prelome 19. a 20. storočiaAutor (zdroj): Viera Kúkolová