20.7.2023 11:00:53
Kvalitou ku konkurencieschopnosti

Kvalita je pre firmu základným predpokladom konkurencieschopnosti. Kvalita a inovácia sú nádejou do budúcnosti. Trendy jasne naznačujú, že cesta vedie cez modernizáciu zariadení a zefektívnenie výroby.

V našom ponímaní práce spojené s rekonštrukciou zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (ZPO)a kvalitatívne parametre výrobku, ako kontinuálne odlievaný blok si vyžiadali zo strany dolaďovania technológie výroby práce spojené s garančnými kvalitatívnymi skúškami a s množstvom metalografických analýz. Pričom náročnosť prác si vyžadovala včasné, precízne a odborné posúdenie kvality odlievaných oceľových blokov, čo súviselo aj s náročnou prípravou vzoriek.

Od spustenia nového ZPO do prevádzky po súčasnosť boli odobraté vzorky na analýzu zo 146 tavieb, postupne z jednotlivých typo rozmerov oceľových blokov, ako aj z tavieb, v ktorých sa postupne, vývojom, menili parametre odlievania. Bolo vyhodnotených 176 kusov makroleptov. Bolo vypracovaných 94 metalografických správ, v ktorých sú hodnotené parametre výrobku, makroskúšky, mikroštruktúra liacej kôry, čistota ocele, geometria... To si vyžiadalo odbornú prípravu vzoriek v počte 735 kusov, ich rezanie, brúsenie, leštenie a dôležité vyhodnotenie, ako dôležitý podklad pre potrebné zásahy pri úprave technológie ďalšieho odlievania ocele.

Pre komplexnejší a ucelený obraz o kvalite odlievanej ocele prostredníctvom nového ZPO bolo nutné súčasne vyhodnocovať aj vzorky z finálnych výrobkov – rúr valcovaných, resp. ťahaných. Len pre lepší obraz o vykonaných analýzach a rozboroch bolo za obdobie od 1. januára do 31. mája 2014 vypracovaných 351 metalografických správ, pričom za celý rok 2013 výsledky rozborov boli zhrnuté v 594 metalografických správach.

Postupne každým dňom boli vyhodnocované výsledky kvality a prijímané nápravné riešenia a opatrenia. Bola, a je, to ešte stále práca náročná a zodpovedná, hlavne na včasnosť výsledkov a analýz.

Kvalita je to, keď sa vracia zákazník (s novou objednávkou) a nie tovar (reklamovaný), a preto je potrebné zohľadňovať a uplatňovať požiadavky od zákazníkov a spotrebiteľov. Platí jedna pravda – pokiaľ nebudú nároční spotrebitelia, a aj zamestnanci, nikdy sa k vysokej kvalite nedopracujeme!
Autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, ved. Gork