6.12.2021 18:21:53
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Plesu informatikov3.ročník Plesu informatikov

Po siedmich mesiacoch


Prázdniny končia, dovolenkové obdobie prevažne tiež, prezradíte nám, čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

-Uvedené dovolenkové obdobie je charakteristické zvýšeným dôrazom na organizáciu práce tak zo strany zabezpečenia dostupnosti a prevádzky komponentov IS, plánovaného vývoja APV, ako aj riadenia vnútro firemných procesov. Zároveň je obdobím, kedy sa reálne otestuje zastupiteľnosť zamestnancov na jednotlivých postoch. Už tradične v tomto období organizujeme študentské kempy. Novinkou v tomto roku bolo realizovanie kempu pre vysokoškolákov v rámci projektu „Vysokoškoláci do praxe“, financovaného zo zdrojov EÚ. S prichádzajúcim novým školským rokom pripravujeme v Skromnom gymnáziu a Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP modernizáciu výpočtovej techniky v jazykovej a multimediálnej učebni, kompletizujeme notebooky pre nastupujúcu triedu informatikov.


V týchto dňoch vyhodnocujeme výsledky anonymného dotazníka spokojnosti našich zamestnancov s cieľom identifikovať oblasti pre potenciálne zlepšenie. Novinkou sú aj nové webové portály spoločnosti Tále a.s., Hradu Ľupča, ako aj našej spoločnosti.

Ako hodnotíte plnenie vytýčených cieľov za uplynulých sedem mesiacov?

-Výsledok hospodárenia, ako aj plnenie základného poslania – zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačných systémov, vývoj nových modulov aplikačného programového vybavenia pre skupinu ŽP Group, je možné hodnotiť pozitívne. V uvedenom období boli do trvalej prevádzky odovzdané moduly: Dlhodobý majetok - I. etapa, Metrológia, Kusovina, Informačný systém energetiky, Katalóg výrobkov. V rámci rekonštrukcie sociálnej budovy valcovne rúr ( sme umiestnili serverovú infraštruktúru výpočtového strediska s obsluhou do náhradných lokalít, realizovali zmenu trasy pripojenia optickej dátovej siete bez výpadku prevádzky. Projekt náhrady priemyselných terminálov ťahárne rúr pokračoval testovaním a úpravou prototypu, prípravou požadovanej sieťovej infraštruktúry. V septembri začíname s inštaláciou prvých štyridsiatich kusov priemyselných počítačov. Realizovali sme bezpečnostný projekt, úspešne sme absolvovali dohľadový audit na normy ISO 20 000 a ISO 9001.


Čo vás ešte čaká do konca roka?

-Popri priebežnom plnení požiadaviek na zmeny, príp. doplnenie funkcionality jednotlivých aplikačných modulov, sú to predovšetkým projekty pre ŽP a.s.: Dlhodobý majetok, Elektronizácia noriem, Zjednotenie informačných systémov dcérskych obchodných spoločností, ako aj projekt Centrálny register objednávok, zmlúv, faktúr pre spoločnosť ŽP EKO QELET a.s.

Pre zvýšenie možnosti predaja nášho strategického produktu FIRIS (SW na riadenie firemných procesov) v externom prostredí je nevyhnutné jeho doplnenie o modulárne riešenie a funkcionality prístupu z mobilných koncových zariadení.

V oblasti ľudských zdrojov je našou prioritou popri vzdelávaní, odbornom raste zamestnancov, predovšetkým vytváranie príležitostí pre získanie mladých IT špecialistov. V tomto smere sa pokúsime rozšíriť už existujúce aktivity (organizovanie kempov, seminárov, poskytovanie tém na diplomové a doktorandské práce ) na oslovenie študentov – absolventov vybraných vysokých škôl.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová