6.12.2021 18:36:54
Súťaž medzi zmenami – energetika

VÍŤAZMI AJ JEDNOTLIVCI


Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie, to sú oblasti, z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Od obnovenia súťaže uplynuli v januári tri roky a nás zaujímalo, ako pokračuje v energetike. Oslovili sme Ing. Jozefa Hiľovského, vedúceho stredísk v novom závode – teplárne, údržby rozvodov a zemného plynu, a Milana Medveďa, vedúceho stredísk v starom závode – výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach (hydrocentrály Piesok, Dubová, Jasenie a Malá vodná elektráreň Predajná, vrátane pracovísk nápustných objektov – hatí) a údržby rozvodu zemného plynu:

Ako pokračuje súťaž medzi zmenami v strediskách vašej prevádzkarne?
JH: - Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom období v našej prevádzkarni v nezmenenej forme. Kritéria ostali nezmenené, tzn. že v stredisku tepláreň nového závodu sú kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodov prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku. Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu sú kritéria zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.
MM: - V prevádzkarni energetika, stredisko starý závod, prebieha súťaž na piatich pracoviskách, a to hydrocentrály Piesok, Dubová, Jasenie, malá vodná elektráreň Predajná a stredisko údržby a rozvodu zemného plynu. Tak, ako aj po minulé roky, sme vlani ponechali kritériá nezmenené. Vo vodných elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, t.j. využitie maximálneho množstva prietokovej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritéria zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku. Pre stredisko údržby a rozvodu zemného plynu sú kritériá zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, pracovnej úrazovosti a poriadku na pracovisku.

Došlo k nejakým podstatným zmenám hodnotenia vo vašich špecifických strediskách?
JH, MM: - K zmenám v hodnotení nedošlo, stále platia vyššie spomenuté kritériá v našich strediskách.

Ako boli plnené kritériá v treťom roku súťaže?
JH: - V stredisku tepláreň je hlavným hodnotiacim kritériom dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizácia prestojov. Z dôvodu neobvykle často sa vyskytujúcich porúch na spaľovacej turbíne kogeneračnej jednotky v roku 2013 bolo prestojov v chode tohto zariadenia viac, ako v predošlom hodnotiacom období, avšak tieto prestoje nemohli byť hodnotené ako chyba obsluhy. Ako sme už v minulosti uviedli, obsluha má len skutočne minimálny vplyv na uvedené hodnotiace kritérium a preto odlíšiť jednotlivé pracovné zmeny je možné skôr podľa druhoradých kritérií, ako sú udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovná úrazovosť. Čo sa týka jednotlivých zmien v stredisku údržby rozvodu zemného plynu nový závod, tu sa hodnotiace kritéria darilo dodržiavať vcelku vyrovnane. Menšie rozdiely sa vyskytli medzi zmenami v kritériu dodržiavania vyťažiteľnosti acetylénových zväzkov. Uvedené kritérium je veľmi závislé na charaktere odberu acetylénu. Je veľký rozdiel medzi obdobím zvýšeného odberu acetylénu (opravy vo valcovni bezšvíkových rúr) a obdobím s vyrovnaným odberom. Rovnako rôzne klimatické podmienky negatívne alebo pozitívne vplývajú na možnosť dosiahnuť maximálnu vyťažiteľnosť zväzkov.
MM: - Vo vodných elektrárňach je hlavným hodnotiacim kritériom dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov. Kritérium je závislé na klimatických podmienkach a zodpovednom prístupe zamestnancov pri plnení pracovných povinností. Tu zohrávajú svoju úlohu zmenoví predáci a vedúci zmien (I. strojníci), ktorí v zmene riadia činnosť II. strojníkov a zamestnancov na vtokových zariadeniach. Množstvo vyrobenej elektrickej energie je priamo závislé na tom, v akej čistote sú udržiavané česlice na vtoku do privádzačov pre jednotlivé vodné elektrárne.
V stredisku údržby a rozvodu zemného plynu starý závod boli v jednotlivých zmenách dodržané kritériá a výsledky v celkovom hodnotení boli vyrovnané.

Predstavíte nám aktuálneho víťaza za rok 2013?
JH: - Za stredisko tepláreň by som vyzdvihol zmenu, v ktorej pracoval Aleš Okša a Zuzana Chládeková, za zvlášť vyrovnané výsledky počas celého roka. V stredisku údržby rozvodu zemného plynu nový závod to bol Marián Rabatín.
MM: - Víťazným kolektívom v stredisku energetiky starý závod sa za rok 2013 stala zmena A, vedená zmenovým majstrom Erikom Krajčim.
K. Boháčík, Hydrocentrála Dubová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová