6.12.2021 19:40:18
Výstavba Little Bear, Tále
Výstavba Little Bear, Tále


V predchádzajúcom čísle Podbrezovana sme vám predstavili novootvorené „obojsmerné“ golfové ihrisko – 9 - jamkovú akadémiu Little Bear na Táľoch. Dnes vám priblížime jeho výstavbu.


Dizajn ihriska pochádza od americkej firmy International Golf Course Design s dizajnérmi Bobom Waltonom a Skipom Malekom, ktorí navrhli aj 1. majstrovské ihrisko na Slovensku - Gray Bear, Tále. Ihrisko Little Bear je unikátne možnosťou hry v dvoch smeroch. Môže byť hrané s jamkoviskami vzostupne (červená deviatka) alebo po preznačení odpalísk s jamkoviskami zostupne (biela deviatka), čo vlastne vytvára dve odlišné deviatky na jednej ploche. Aby mohlo byť ihrisko na Slovensku vybudované, bol vypracovaný jeho projekt banskobystrickou spoločnosťou TS design.

Výstavbe ihriska predchádzali takmer dva roky príprav, získanie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení súvisiacich s výstavbou. Pred samotným návrhom a včlenením golfovej deviatky do krajiny bolo potrebné dôsledné oboznámenie sa dizajnéra ihriska s pôvodným terénom tak, aby pri dizajne bola v čo najširšom rozsahu využitá pôvodná prirodzená morfológia územia s rozlohou takmer desať hektárov.

Príprava územia po výrube
Samotné stavebné práce po výrube začali v polovici apríla v roku 2013, kedy sa začalo s klčovaním pňov buldozérmi a čistením budúcich hracích dráh v častiach, kde bola predtým drevitá vegetácia. Počas celej výstavby bolo potrebné ochrániť a zachovať niekoľko starých solitérnych smrekov, začlenených do dizajnu ihriska.

Stiahnutie vrstvy zeminy
Nasledovalo stiahnutie humóznej vrstvy v priemernej hrúbke do 20 centimetrov zo všetkých plôch budúcich hracích dráh, jamkovísk a rafov. Zemina bola odobratá na miestach, kde bolo potrebné pretvarovanie terénu. Presunutá bola na plochu budúcich cvičných jamkovísk. Počas výstavby bola táto plocha využitá na dočasné uskladnenie zeminy. Na tomto území boli inštalované triediacie stroje, ktoré postupne počas prvej polovice výstavby všetku stiahnutú zeminu preosiali. Pri tomto úkone bola zemina zbavená zvyškov koreňov, skál a iných nečistôt. Objem preosiatej ornice bol 15 000 metrov kubických.

Spôsob budovania
Výstavba ihriska bola riadená predovšetkým predsedom Predstavenstva Tále a.s. Ing. Vladimírom Sotákom a technickým riaditeľom Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Ľuborom Schwarzbacherom. Odborné smerovania, najmä z pohľadu hráča a prevádzkovateľa ihriska, poskytli generálny riaditeľ Tále a.s. Ing. Ľuboš Ďurinďák a kapitán Golfového klubu Tále Jozef Soták. Predstavou vedenia spoločnosti Tále a.s., bolo vybudovanie golfovej deviatky, ktorá bude technicky nemenej kvalitná ako je veľké ihrisko Gray Bear. Preto bolo pristúpené k rovnakým stavebným postupom a výberom rovnakých materiálov, ako v prípade Gray Bear. Využité bolo množstvo skúseností získaných pri predchádzajúcej výstavbe. Ihrisko bolo budované podľa špecifikácií United States Golf Association (USGA), ktoré sa najvýraznejšie odrážali pri budovaní jamkovísk. Išlo o výber použitých materiálov predtým laboratórne testovaných a takisto aplikácia špecializovaných strojov v jednotlivých operáciách pri celej výstavbe. Na druhej strane boli dodržiavané popri európskych stavebných normách aj podmienky, vyplývajúce zo stavebného povolenia, príslušných posudkov a stanovísk k výstavbe spolu s vypracovaným zámerom podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zástupcom investora na stavbe, koordinátorom stavebných prác a tlmočníkom bol Ing. Martin Sladký, MBA. Funkciu stavebného dozoru vykonával Jaroslav Peťko.

Tvarovanie
Začiatkom leta 2013 americký špecialista – hrubý tvarovač, začal pracovať na hrubom tvarovaní podložia a začala vystupovať morfológia budúcich dráh a jamkovísk. Hrubé tvarovanie postupne prechádzalo od zadných častí deviatky, smerom k jej stredu. Úplne nakoniec boli vytvarované cvičné plochy severne od areálovej komunikácie, ktoré slúžili ako dočasná skládka zeminy.

Pre výkony stavebných strojov boli využívané v prvom rade mechanizmy
Železiarní Podbrezová a.s. a Tále a.s. Poskytnutie ostatných strojov a vykonávanie stavebných prác popri špecializovaných úkonoch hrubého tvarovača a finálneho tvarovača zabezpečovali miestne spoločnosti STASO s.r.o. a SUNIK s.r.o., časť mechanizmov pre preosievanie zeminy a zemných prác bola od spoločnosti SMS -Salon s.r.o.

Ekologické opatrenia
Tak, ako bolo na susednom veľkom ihrisku vybudované a za dvanásť rokov prevádzky aj preverené, všetky jamkoviská sú aj na tejto deviatke odizolované a ihrisko je odvodnené systémom drenáží. Prípadná presakujúca povrchová voda neprechádza do podložia, ale je biologicky vyčistená v „koreňových čističkách“ a odvedená s monitorovaním kvality do priľahlého Čierneho potoka. Na ploche ihriska je preto zabudovaných vyše 6,8 kilometra drenážnych rúr, viac ako 3,7 kilometra kanalizačných rúr a 88 kusov odvodňovacích šácht.

Drenáž, závlaha
Na Little Bear bol popri povrchovom odvodnení inštalovaný spomínaný systém podpovrchovej drenáže. Tento umožňuje pri použití predpísaných materiálov a stavebných postupov možnosť hry na golfovom ihrisku už do 30 minút od skončenia väčšieho dažďa. Pre správne oddrénovanie plôch bolo použitých celkovo 6 tisíc ton štrkov rôznych frakcií. Po drenáži ihriska sa v tejto etape do hrubo vytvarovaných plôch inštaloval aj systém automatickej závlahy pre všetky jamkoviská a hracie dráhy. Počas výstavby tu bolo zabudovaných vyše 4,5 kilometra zavlažovacích rozvodov a 173 kusov postrekovačov, ktoré sú napojené na zdroj závlahy z Gray Bear.

Rozprestretie preosiatej zeminy
Americký špecialista pre finálne tvary rozprestrel v stanovenej hrúbke preosiatu zeminu na vytvarované, vyčistené a vyvalcované hracie dráhy, rafy a plochy s výnimkou jamkovísk a vnútra pieskových bunkrov. Kontúry tejto jemnej zeminy presne kopírovali tvar plôch získaných pri hrubom tvarovaní.

Kultivácia, siatie
Finálnym krokom bola príprava všetkých plôch osobitným spôsobom na siatie. Do správne jemne vytvarovaného povrchu s predpísaným množstvom živín a pH na hracích dráhach, resp. pieskového substrátu na jamkoviskách, boli siate zmesi tráv z druhov miestne sa vyskytujúcich, rovnako ako na Gray Bear. Tieto vyhovujú lokálnym klimatickým podmienkam a nárokom golfovej hry. Piesok, ktorý slúži ako základná zložka substrátu jamkovísk, bol tu zabudovaný v objeme vyše 5 tisíc ton a množstvo rašeliny bolo zasa 560 metrov kubických. Deväť jamkovísk ihriska bolo vysiatych s dodržaním agrotechnických termínov ešte v jeseni roku 2013 a ostatné hracie dráhy a tri cvičné jamkoviská na jar roku 2014. Samotná výstavba v roku 2013 trvala takmer nepretržite sedem mesiacov.

Ďakujem za spoluprácu a úsilie všetkým vyššie menovaným osobám a spoločnostiam, aj ďalším zamestnancom, najmä z prevádzkarní doprava, centrálna údržba, oceliareň – stredisko šrotové pole, z odboru technicko - investičného rozvoja Železiarní Podbrezová a.s., zamestnancom Tále a.s. a všetkým zainteresovaným na výstavbe golfovej deviatky Little Bear, Tále. Úplne na záver by som rád poďakoval spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. za možnosť opäť po rokoch pracovať na jedinečnom projekte, akým výstavba golfového ihriska určite je.
Text a foto: Ing. Martin Sladký, MBA,


Začiatok prác - klčovanie pňov, apríl 2013Jamkovisko č. 6 pri hrubom tvarovaní podložia v júni 2013a po otvorení ihriska v auguste 2014


Osievanie zeminy a dočasná skládka na cvičnej ploche, júl 2013


Dočasná skládka preosiatej zeminy na cvičnej ploche, august 2013


Valcovanie dráh a rozprestieranie preosiatej zeminy, september 2013


Budovanie systému odvodnenia na jamkovisku č. 9, júl 2013Budovanie posledného cvičného jamkoviska (chipping green), október 2013


Rozprestieranie pieskového substrátu na jamkovisku č. 6, júl 2013


Jemné tvarovanie jamkoviska č. 2 pred siatím, september 2013
Autor (zdroj): Ing. Martin SLADKY, MBA