20.7.2023 11:01:50
Rozvoj kompetencií v oblasti práce s počítačom podporovaný experimentmi
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v rámci projektu „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“ prebiehalo aj v prvých novembrových dňoch. Tento raz traja učitelia Ing. I. Bruončová, Mgr. J. Čief a Mgr. M. Stieranková absolvovali trojdňové inovačné vzdelávanie „Počítačom podporované prírodovedné laboratórium vo vyučovaní prírodovedných predmetov“. Vzdelávacia aktivita bola realizovaná na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením lektora doc. Dr. Petra Demkanina, PhD.
Ťažiskom školenia bola tvorba aktivít z fyziky, chémie a biológie v meracom systéme CoachLab a následné získavanie dát z rôznych fyzikálnych a chemicko-biologických experimentov, napríklad „nahrávanie“ EKG alebo sledovanie produkcie CO2 kvasinkami. Dáta boli snímané prostredníctvom rôznych senzorov, ktoré boli ihneď transformované v meracom interfejse (prevodníku) na signál spracovateľný počítačom, následne zobrazené na monitore počítača a ďalej spracované funkciami, ktoré poskytuje merací softvér. Okrem získavania a spracovania dát z reálnych experimentov boli prezentované možnosti merania fyzikálnych veličín z videoklipu a tvorby modelov prírodných javov.
Počas celého školenia sa frekventantom ochotne venovali študenti a doktorandi z oddelenia didaktiky fyziky, s ktorými diskutovali o skúsenostiach a ďalších možnostiach aplikácie počítačom podporovaných experimentoch v školskej praxe, ale aj o všeobecných problémoch vo vyučovaní prírodovedných predmetov.


Veríme, že získané kompetencie na prácu so zariadeniami počítačom podporovaného prírodovedného laboratória budú využité pri plnení cieľov aktivít projektu a skvalitnení vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov v našej škole.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Autor (zdroj): Mgr. J. Čief