20.7.2023 11:01:50
Spomienky a poďakovaniaĎakujeme všetkým priateľom, blízkym, bývalým spolupracovníkom a susedom za účasť na poslednej rozlúčke 12. novembra s našim drahým otcom, starým a prastarým otcom, švagrom
Júliusom KÚTHOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina


Dňa 24. novembra 2014 si pripomenieme smutné trináste výročie od náhleho úmrtia našej milovanej maminky, starej a prastarej mamy
Kataríny Steinsdorferovej,
rod. Szarvasovej (* 8.5.1934)
S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana, Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat a desať pravnúčat
Dňa 29. novembra uplynie pätnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš bývalý spolupracovník
Štefan ROHÁČ z Brezna.
S úctou spomínajú bývalí kolegovia
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala
nám len bolesť a spomienka v ňom.“

Dňa 29. novembra 2014 uplynie jedenásť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a dcéry s rodinami
„Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať, budeme Ľuboško drahý, stále na teba spomínať. Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v tebe stratili. V našom srdci žiješ večne ďalej. Spi sladko, veď sa opäť stretneme.“
Dňa 21. novembra si pripomíname dva roky, čo nás opustil náš syn, brat, vnuk, krstný syn a kamarát
Ľuboš ZIKMUND z Brezna – Mazorníkova.
Spomínajte s namiAutor (zdroj): v texte