20.7.2023 11:01:50
Vianočná mzda


Vianočná mzda bude vyššia ako vlani

V príhovore v ostatnom čísle Podbrezovana predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták rozoberal posledné negatívne udalosti v prevádzkarňach, s priamym dopadom na výrobu, tak aj na výsledky hospodárenia. Zaujímalo nás, či budú mať tieto okolnosti vplyv na výšku vianočnej mzdy a tak sme sa na to opýtali členky predstavenstva a personálnej riaditeľky Ing. Márii Niklovej:

-Vianočná mzda, ktorú odsúhlasilo Predstavenstvo ŽP a.s., bude poskytnutá podľa zásad, obsiahnutých v mzdovom predpise č.5/Ppam/2014 a jej nevyplatenie, prípadne krátenie, má priamy súvis s tým, ako pracujeme. To znamená, že každý vedúci môže využiť svoje právo aj takto hodnotiť prácu podriadeného, pretože fixná časť vianočnej mzdy je 50 percent, kým druhú časť má možnosť vedúci krátiť a prerozdeliť v rámci útvaru.

Prioritou Predstavenstva ŽP a.s. pri rozhodovaní bolo, aby robotníci a technicko-hospodárski zamestnanci mali vyplatené vianočné mzdy v sume, ktorá bude vyššia ako v roku 2013 a rozhodlo, že bude predstavovať 12 percent z úhrnu vyplatených tarifných miezd za obdobie január – október 2014, ktoré bude základňou pre jej výpočet. Samozrejme, v prípade zamestnancov, ktorí boli v tom čase práceneschopní z dôvodu úrazu, choroby z povolania a tým, ktorí poberajú úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne, bude ich tarifná mzda na čas absencie prepočítaná.

Aké budú ďalšie podmienky poskytnutia, prípadne krátenia vianočnej mzdy?

-Základnou podmienkou, už tradične je, že vianočná mzda nebude vyplatená zamestnancom, ktorí v období od 1. januára do 30. novembra 2014 vymeškali neospravedlnene jednu a viac pracovných hodín. Zamestnancom, ktorí museli zamestnanie opustiť z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, nepatrí ani alikvotná časť vianočnej mzdy za odpracované obdobie. Nemá na to vplyv ani skutočnosť, či odišli po uplynutí výpovednej lehoty alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Zamestnanci v stave mimo evidencie (na rodičovskej či materskej dovolenke...), za časť posudzovaného obdobia roku 2014, podľa uvedených zásad, vianočnú mzdu vyplatenú mať budú.

Bude vianočná mzda vyplatená v tradičnom termíne?

-Áno, bude vyplatená vo výplate za november a zamestnanci si ju nájdu na výplatnej páske pod mzdovým druhom 1414. Pripomínam však, že tak, ako ostatné zložky mzdy, aj vianočná podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová