22.10.2019 15:37:47
S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.: Unikátny projekt získal ocenenie


Unikátny projekt získal ocenenie

Vlaňajší rok vašej spoločnosti sa niesol v znamení piateho jubilea. Pri tejto príležitosti sme už hodnotili vašu činnosť. Odvtedy však uplynulo niekoľko týždňov a preto moja otázka: Ako sa pozeráte na plnenie minuloročných úloh dnes?
-Ak sa obzrieme späť, jednoznačne môžeme konštatovať, že všetky vytýčené úlohy sme splnili. Jednak v oblasti inovácií kotlových akostí, ale aj vo vývoji akostí P92 a P91. V spolupráci s Výskumným ústavom zváračským – Priemyselným inštitútom SR Bratislava (VÚZ-PI SR) je vytváraná databanka údajov o všetkých vyrábaných kotlových akostiach, od chemického zloženia po mikroštruktúru, charakteristiky deformačných odporov a vysokoteplotných vlastností, ktoré budú slúžiť k optimalizácii technologických parametrov výroby týchto akostí.
Pochopiteľne, v tejto oblasti výskumu pokračujeme aj ďalej, ale už dnes možno konštatovať, že Železiarne Podbrezová sú schopné vyrábať všetky špičkové kotlové akosti zodpovedajúce svetovej úrovni. Z hľadiska technologických inovácií sme prispeli k popisu termicko – deformačných procesov pri valcovaní za tepla, pokračovali sme v štúdiách z oblasti dynamického modelu kontinuálneho odlievania .
Výsledky dosiahnuté v našom oddelení modelovania a simulácie procesov sú na vysokej úrovni a možno povedať, že sa stretli s veľkým záujmom nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Ako sa vám darilo v aktivitách zameraných na environmentalistiku?
V spolupráci s oceliarňou sme ostatné tri roky venovali pozornosť spracovaniu úletov z EOP. Vlaňajšia veľká investícia v oblasti odprášenia EOP a LF pece pred nás postavila nové úlohy, ktoré riešime v spolupráci TU HF – Katedrou neželezných kovov a spracovania odpadov. A výsledky sú pozitívne nielen v oblasti laboratórneho výskumu odpraškov, ale aj v zámere ich následného spracovania a získavania kovového zinku, resp. bielej skalice.

V júni minulého roka ste podpisovali významnú zmluvu, ktorá s týmito úlohami súvisí.
Bolo to 4. júna 2013 na medzinárodnej vedeckej konferencii Odpady v Liptovskom Jáne. Tu došlo k podpisu zmluvy o vzniku Laboratória spracovania priemyselných odpadov (LSPO) medzi Katedrou neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE a Výskumno – vývojovým centrom Železiarní . Bližšie sa dočítate na www.lspo.sk. Ide o významný krok aj z hľadiska stratégie nášho VVC, to totiž napĺňa naše predstavy o vytváraní satelitných pracovísk s cieľom budovania
spoločných laboratórií.

Váš projekt LSPO získal aj ocenenie.
-Ide o unikátny projekt nielen na Slovensku, ale aj v celom európskom regióne. Takáto aktivita neunikla pozornosti odbornej verejnosti, výsledkom čoho bolo udelenie ceny odpadového hospodárstva Slovenskej republiky Zlatý mravec 2013 v kategórii Inovatívne riešenie za projekt ”Laboratórium spracovania priemyselných odpadov”. Táto cena bola udelená na medzinárodnom kongrese "Deň odpadového hospodárstva", 14. novembra 2013 v Bratislave.

Čo vás čaká v tejto problematike v nasledujúcich mesiacoch?
-Čakajú nás rozbory a analýzy úletov na novovybudovanom zariadení odprášenia EOP a LF pece a v druhej etape projektu LSPO budú realizované poloprevádzkové hydrometalurgické experimenty so zameraním na získavanie bielej skalice. Využitie tohto produktu očakávame v poľnohospodárstve, v chemickom priemysle, pri výrobe farieb, v textilnom priemysle apod. O význame riešenia tejto problematiky svedčí aj skutočnosť, že prednáška k uvedenej téme odznie na svetovom kongrese, ktorý sa uskutoční 29. júna až 3. júla 2014 v mexickom Cankúne (prof.T. Havlík a kol.) .

Oblastí, o ktorých sme ešte nehovorili je veľa a preto sa k nim vrátime v niektorom z budúcich čísiel. Na záver, prezradíte nám s akými predsavzatiami ste vstúpili do nového roka?
-Hlavným leitmotívom je potvrdiť výsledky našej práce za päť rokov činnosti ŽP VVC s.r.o. a významnou mierou sa podieľať na zvyšovaní kvality a inováciách výrobkov a technológií v podmienkach ŽP a.s. s cieľom prispieť k pozitívnym ekonomickým výsledkom.
V oblasti materiálov je to pokračovanie v zvyšovaní kvality a vývoji nových kotlových akostí, v oblasti technológií sa chceme podieľať na osvojení realizovaných investícií a to v oblasti ZPO, ako aj v už spomínanej oblasti spracovania úletov na EOP a LF. Budeme pokračovať v činnostiach, ktoré vedú k riadenému valcovaniu rúr v redukovni. Na tieto ciele máme postavené vlastné výskumné úlohy, ale chceme zabezpečiť aj úspešné riešenie dvoch projektov zo štrukturálnych fondov a jeden projekt v spolupráci s Technologickou agentúrou ČR. Dôležité bude aj úspešné riešenie projektu v rámci programu Research Fund Coal and Steel. Všetky naše výskumné a vývojové práce budeme koordinovať hlavne s oddelením riadenia kvality, prevádzkarňami oceliareň, valcovňa a ťaháreň.
Budeme pokračovať v personálnom budovaní a vo vytváraní dobrých pracovných podmienok. Jednou z hlavných úloh je vypracovanie koncepcie výskumu a vývoja na najbližších 5 až 10 rokov v intenciách plánovaného rozvoja ŽP a.s.
Veríme, že splnením týchto úloh prispejeme k úspešnému roku 2014, v ktorom želáme všetkým pracovníkom ŽP Group veľa šťastia, zdravia a pohodu v rodinnom živote.

Slávnostný podpis zmluvy o vzniku Laboratória spracovania priemyselných odpadov.
Zľava: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., doc. Dr. Ing. Peter Horňák, prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová