20.7.2023 11:00:57
Projekt duálne vzdelávanie


Duálny systém vzdelávania – kombinácia teórie a praxe je systém podporovaný ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sú poskytované finančné prostriedky vo forme dotácii na skvalitnenie vzdelávania. Hlavným dôvodom poskytovania týchto dotácii ministerstvom školstva je motivovať mladých ľudí, ale aj samotného zamestnávateľa a samozrejme, získať už prakticky skúsených zamestnancov.

Treba si uvedomiť , že v Železiarňach Podbrezová a.s., v súčinnosti s SSOŠH ŽP (ako v jedinej škole na Slovensku), princíp duálneho vzdelávania funguje od jej vzniku. Študenti získavajú odborné vzdelanie v rámci odborných predmetov a samotnú prax priamo v spoločnosti, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve.

Projekt duálneho vzdelávania s poskytnutou dotáciou v ŽP a.s. bol zameraný na “odbor metrológie“. Účelom tohto projektu je získať kvalifikovaných a skúsených zamestnancov, ktorí svojím úsilím budú prispievať k zvyšovaniu kvality našich produktov. Práve tá je motívom pre nás, aby sme získavali mladých ľudí s čo najlepšími praktickými skúsenosťami.
Foto: I. Kardhordová


Autor (zdroj): Ing. Andrej Jursa, Gork, referát metrológie