20.7.2023 11:02:02
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom, starým a krstným otcom
Barnabášom VARGOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ a zároveň za dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina


Dňa 20. januára uplynulo trinásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Bartolomej MARTINEK z Podbrezovej.
Tí ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 2. februára uplynulo päť rokov, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
František KÚR z Valaskej.
S láskou spomína celá jeho rodina
„V srdci si uchovávame spomienku na teba a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli. Ďakujeme ti za všetko, máme ťa radi, aj keď už nie si medzi nami.“
Dňa 2. februára uplynulo sedem rokov, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
František ŠANTROCH z Valaskej.
S láskou spomína celá jeho rodina
Dňa 3. februára uplynuli štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel a otec
Alexej PODHAJSKÝ z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomína celá rodina
"Z tvojich očí žiarila láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života.
Hoci si odišla, žiješ stále, lebo neumiera ten, kto žije v našich srdciach."
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci sme si 5. februára pripomenuli štvrté výročie od chvíle, kedy nás navždy opustila naša milovaná
Helena ŠTELLEROVÁ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina
„Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som vás musel opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.“
Dňa 8. februára uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ján ŠULEK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra s rodinou a syn
Dňa 13. februára sme si pripomenuli deväť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila naša drahá dcéra, mama, sestra a stará mama
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry a vnučka Alicka
Dňa 16. februára si pripomenieme piate výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca
Stanislava VAJSA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynie deväť rokov od úmrtia nášho milovaného otca
Ľudovíta PÉNZEŠA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
„Kto zomrie neodchádza, ale zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali.“
Dňa 19. februára uplynie desať rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav DANČO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali."
Dňa 20. februára uplynú dva roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, brat a starý otec
JOZEF VAŇO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Dňa 22. februára si pripomíname pätnáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Mikuláš TROLIGA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname.
Manželka a dcéry s rodinami
„To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám zostáva bolesť a tiché spomínanie“.
Dňa 27. februára si pripomenieme druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, brat a švagor
Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.
Spomíname s láskou a úctou.
Smútiaca rodina
Kyticu kvetov na hrob vám kladieme s láskou a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára uplynulo desať rokov čo nás navždy opustil otec, starý a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej Lehoty
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme s láskou a úctou na vás spomíname.“
27. decembra uplynuli tri roky čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará a prastará mama
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinamiAutor (zdroj): v texte