20.7.2023 11:01:59
Rok 2013 ukončený aj účtovne

V roku 2013 boli dosiahnuté tržby za predaj našich výrobkov a služieb vo výške 234,3 mil. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 30 mil. eur. Náklady na výrobnú spotrebu medziročne poklesli o 25 mil. eur, čím dosiahli hodnotu 186,3 mil. eur. Z porovnania celkových nákladov a výnosov bol vyčíslený výsledok hospodárenia pred zdanením, v súlade s medzinárodnými účtovnými predpismi, zisk 3 370 tis. eur, pričom z hospodárskej (prevádzkovej) činnosti bola vykázaná strata 7 026 tis. eur. Splatná daň z príjmov bola nulová, pretože daňový základ nebol vykázaný ziskový.

Celková hodnota majetku spoločnosti je 293 mil. eur. Medziročne majetok vzrástol o 15 mil. eur. Pohľadávky z obchodného styku predstavovali 35 mil. eur a zásoby 49 mil. eur. Majetok je krytý vlastnými a cudzími zdrojmi. Vlastné zdroje kryjú 64 percent majetku spoločnosti. Z cudzích zdrojov - bankové úvery kryjú 18 percent majetku.

Vernosť zobrazenia finančnej situácie a výsledku hospodárenia v účtovnej závierke za rok 2013, v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, potvrdila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.


Autor (zdroj): Ing. Libor Trnik, vedúci odboru Ei