20.7.2023 11:01:59
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom, švagrom, zaťom a krstným otcom
Marekom ROŠKOM z Brezna.
Ďakujeme aj za kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ a zároveň za dôstojnú rozlúčku naše poďakovanie patrí aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás ...“
Ďakujeme všetkým priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
Ing. Sergiusa Barana,
bývalého pracovníka ŽP Informatika.
Ďakujeme aj za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina Baranová
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude teraz bez teba žiť...“
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 31. marca prišli rozlúčiť s našou milovanou manželkou, mamou, starou a prastarou mamou
Annou LANGOVOU z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová a Pohrebnej službe M. Halušku z Brezna.
Smútiaca rodina
„V našich srdciach zostaneš navždy.“

Dňa 15. marca uplynulo dvanásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Štefan SRNKA z Podbrezovej.
S láskou spomína celá rodina
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí.“
Dňa 19. apríla uplynie deviaty rok, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami.
„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 13. apríla si pripomenieme prvé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá dcéra, mama a stará mama
Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou
„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 14. apríla uplynie dvanásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil
Ján VETRÁK z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú priateľka Terezka a rodina Zdena Boroša
7/d
„Odišiel tíško, niet ho medzi nami, v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 25. apríla uplynie sedemnásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec, brat a švagor
Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami, vnúčatá, pravnúča a ostatná rodina
Dňa 22. apríla uplynú tri roky odvtedy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, otec, starý otec a brat
Rudolf HAVRAN z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 17. apríla uplynie dvadsať rokov, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Štefan BRIŠ z Piesku.
S láskou a úctou naňho spomínajú manželka, syn Pavol, dcéry Monika, Marika s rodinami a ostatná rodina
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Aj keď už nie si maminka medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 12. apríla uplynie sedem rokov, čo nás opustila naša mamika
Anna STIERANKOVÁ z Brezna.
S láskou v srdci spomínajú manžel Ján, dcéry Miluška, Janka a zaťavia Ivan, Milan, vnúčatá Matej, Denis, Milanko a AničkaAutor (zdroj): v texte