20.7.2023 11:01:59
Tridsaťpäťročná valcovňa rúr

Začiatok výstavby druhej najvýznamnejšej stavby podbrezovských železiarní v novom závode na Piesku, sa uskutočnil slávnostným výkopom 8. mája 1974. O rok neskôr sa začalo s hlavnými prácami na technologických základoch valcovne rúr, v tom čase nazývanou pretlačovňa rúr, ktoré boli dokončené v roku 1977. Nasledovala finálna časť výstavby - montáž technologického zariadenia. Súčasťou výstavby, pri ktorej boli použité najprogresívnejšie prvky opláštenia a zastrešenia prevádzkarne, boli aj pridružené objekty - údržbárska dielňa, sklad náhradných dielcov, sociálne budovy, atď. Samotná výroba bola umiestnená do troch hál. Dlho očakávaným dňom spustenia výroby oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla sa stal 25. apríl 1979. Dve výročia prevádzkarne, ale i osobné, sú dôvodom, prečo sa minulosť a prítomnosť prelínajú v rozhovore s vedúcim valcovne bezšvíkových rúr Ing. Milanom Mutišom:

Akými zásadnými zmenami prešla prevádzkareň od svojho vzniku?
-Počas tridsaťpäťročnej histórie prešla valcovňa rúr mnohými významnými zmenami, súvisiacimi s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou a modernizáciami technologických zariadení a riadiacich systémov. Vďaka realizácii týchto zmien sa dnes valcovacia trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla svojou úrovňou radí medzi popredné valcovne vo svete.
V prvých rokoch po spustení výroby bol podiel rúr pre ďalšie spracovanie ťahaním až 70 percentný, zo zostávajúcich 30 percent realizácie tvoril export len 6 percent. Boli to hlavne bývalé socialistické štáty, hlavne Rusko a Čína. Zhruba desať rokov po uvedení do prevádzky nastal zásadný obrat v štruktúre produkcie. Podiel lúp klesol na súčasných 35 percent a výrazne vzrástol podiel exportu, ktorý dnes tvorí až 96 percent predaja valcovaných rúr. Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investície do nových finálnych zariadení, ako rovnanie, farebné značenie a razenie rúr, konzervovanie ich povrchu UV lakom pre zámorskú prepravu, geometrické balenie rúr do šesťhranu.
Stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov vyúsili do ďalších modernizačných akcií. V roku 1995 to bolo zavedenie výroby rúr v tzv. malom programe, čo umožnilo rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 milimetrov. V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie materiálových nákladov, zvýšenie rozmerovej presnosti a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V tom istom roku bol zavedený nový riadiaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej peci, umožňujúci zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a zníženie spotreby zemného plynu.
Rozvojové zámery valcovne rúr sa upriamujú na nové výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ako sú legované kotlové rúry, rúry na výrobu ložiskových krúžkov, rúry pre automobilový priemysel. Uvedené zámery vyúsťujú do ďalších investícií, z ktorých spomeniem:
- vybudovanie úpravárenských liniek na spracovanie kotlových rúr,
- delenie vsádzky na tvrdokovovej píle LINSINGER,
- programovo riadený sústruh na opracovanie kalibrov redukovne.
Výrazný posun technickej úrovne v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného systému regeneračných pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožňuje rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o 25 percent a rovnomernejší ohrev lúp.
Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity skladovania hotových rúr boli vybudované dva automatizované sklady, umožňujúce bezpečný spôsob skladovania rúr s dobrou prístupnosťou k jednotlivým zväzkom rúr, čo umožňuje podstatne skrátiť čas nakládky kamiónov.
Okrem spomenutých investičných akcií bol v tomto období zrealizovaný celý rad organizačných a technických opatrení, zameraných na zvýšenie výkonu, hospodárnosti a kvality výrobkov a taktiež na udržanie technologického zariadenia na požadovanej úrovni.

K spomínaným výročiam patrí to osobné. V auguste uplynú dve desiatky rokov vášho pôsobenia vo funkcii vedúceho prevádzkarne. Ako si spomínate na začiatky?
-Problematike výroby valcovaných rúr sa venujem od nástupu do Železiarní Podbrezová v roku 1978. Najskôr ako referent technického rozvoja, neskôr technológ, vedúci technológ, vedúci úpravne a expedície, vedúci výroby a od roku 1994 ako vedúci valcovne rúr. Začiatky v rúrovni neboli ľahké. Po spustení do prevádzky sa denne odkrývali problémy, či už technické alebo technologické. Bolo potrebné optimalizovať technológiu procesu výroby, hlavne vo vzťahu k výťažnosti a kvalite. Pri vtedajšej úrovni výpočtovej techniky sme väčšinu technologických výpočtov robili ručne. Tu za tridsaťpäť rokov nastal obrovský posun. Máme programy na výpočet technológie, technologické riadiace systémy, informačné systémy, systémy sledovania a vyhodnocovania výroby.

Koľko rúr bolo za toto obdobie vyrobených?
-Za tridsaťpäť rokov bolo vo valcovni rúr vyrobených 5,062 mil. ton rúr, čo predstavuje 1,23 miliónov kilometrov. Predaj valcovaných rúr predstavoval 2,94 mil. ton a 2,12 mil. ton bolo ďalej spracovaných na presné rúry a oblúky.

Vráťme sa do súčasnosti. Ako začal jubilujúci rok a čo vás v ňom čaká?
-Z hľadiska objemu výroby začal jubilujúci rok úspešne. Čaká nás náročný rok, v ktorom sa okrem plnenia výrobných úloh musíme zamerať hlavne na nákladovosť a kvalitu výroby.

Vaše želanie jubilantkei?
-Dnes je vo valcovni rúr stabilizovaný pracovný kolektív s vysokou úrovňou poznania problematiky výroby, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie aj tých najnáročnejších úloh.
Ďakujem nielen pamätníkom, ktorí stáli pri zrode valcovne, ale aj všetkým súčasným zamestnancom za ich pracovné úsilie a popriať im do ďalších rokov pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.Valcovňa bezšvíkových rúr objektívom A. NociarovejAutor (zdroj): Viera Kúkolová