5.10.2022 21:47:19
Stopäťdesiat eur na dovolenkuNa základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s., ako nás informovala Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka, bude zamestnancom vyplatená dovolenková mzda vo výške 150 eur. Základnou podmienkou pre jej vyplatenie je, že zamestnanec musí byť v evidenčnom stave k 31. máju 2015. Úmerne k odpracovanému času bude vyplatená dovolenková mzda tým zamestnancom, ktorí nastúpili do ŽP po 1. januári 2015, práceneschopným a zamestnancom v mimoevidenčnom stave na materskej a rodičovskej dovolenke. V prípade zamestnancov, ktorí boli v uvedenom čase práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a tým, ktorí poberajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej poisťovne, bude dovolenková mzda prepočítaná za dané obdobie.
Vedúci príslušného útvaru môže zamestnancom, ktorí porušili pracovnú disciplínu, dovolenkovú mzdu znížiť. Zamestnancom, ktorí v období od 1. januára do 31. mája vymeškajú neospravedlnene jednu a viac hodín a tým, ktorí porušili pracovnú disciplínu následkom čoho bol s nimi rozviazaný pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením, dovolenková mzda vyplatená nebude.
Zamestnancom, ktorým vznikol nárok, bude dovolenková mzda vyplatená vo výplate za mesiac máj 2015, pod mzdovým druhom 1413 a podlieha spolu s ostatnými zložkami mzdy daňovému a odvodovému zaťaženiu.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová