17.10.2021 05:10:10
O prvých poznatkoch zo spolupráce so súkromnými školami ŽP

Pomáhajú im otvárať dvere pre ďalšie uplatnenie


Vyhodnotenie ročníka záujmového JAVA krúžku študentov našich škôl sa uskutočnilo 25. júna 2015 v školiacich priestoroch spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., za prítomnosti Ing. Jána Gaboňa, Mgr. Ľubora Havlíčka a Ing. Ivana Štubňu. O tom, s akým zámerom pripravovali uvedenú aktivitu a o priebehu prvého ročníka nás informoval Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika:

-Spoločnosť ŽP informatika s.r.o., podobne ako väčšina IT firiem pôsobiacich na Slovensku, dlhodobo zápasí so získavaním nových kvalifikovaných IT špecialistov s požadovanou praxou. Naše úsilie zamerané na spoluprácu s vysokými školami neprinieslo očakávané výsledky. Z uvedeného dôvodu sme sa po dohode s vedením Súkromného gymnázia ŽP a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP rozhodli sústrediť naše aktivity na propagáciu a zvládnutie programovania študentmi uvedených stredných škôl formou záujmových krúžkov. Ich cieľom je nielen odborná praktická príprava študentov na ďalšie pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, ale aj ambícia ich prípravy na následné zamestnanie v našej spoločnosti.
V dňoch od 9. apríla do 25. júna 2015 sa v našej spoločnosti, pod vedením školiteľa Mgr. Ľubora Havlíčka uskutočnil prvý ročník záujmového programátorského krúžku pre študentov prvého až štvrtého ročníka. Hlavným cieľom záujmového krúžku bolo rozšíriť vedomosti študentov o znalosti v objektovo orientovanom programovacom jazyku JAVA, ktorý je nosným programovacím jazykom pri tvorbe aplikácií pre spoločnosti ŽP GROUP. Počas výučby sa študenti naučili zvládať vývojový programátorský nástroj Eclipse, ako aj základné pojmy, princípy a prvky jazyka JAVA. Po ukončení výučby študenti absolvovali výstupný test, v ktorom museli preukázať získané vedomosti pri riešení konkrétnej prípadovej štúdie. Výstupný test úspešne absolvovalo desať študentov, ktorí získali certifikát o absolvovaní školenia. Najlepším piatim riešiteľom - Andrejovi Šmidákovi, Natálii Révészovej, Danielovi Jackovi, Patrikovi Leškovi a Jakubovi Popperovi, bola odovzdaná motivačná finančná odmena.

V tomto školskom roku to nebola jediná aktivitu vašej spoločnosti v súkromných školách ŽP.
-V priebehu školského roka prebiehala aj Cisco akadémia, ktorej cieľom bolo zaškoliť študentov do základov sieťových technológii, naučiť ich ako pracujú počítačové siete, aké protokoly sa používajú pri komunikácii medzi pracovnou stanicou a serverom, aké technológie sa používajú na prenos dát a pod. Akadémia sa konala v rámci základnej výučby gymnázia a vyučovali ju lektori z našej spoločnosti - Ing. Róbert Greschner a Stanislav Žabka. Absolventi akadémie po zvládnutí testov získali Cisco certifikát a podobne, ako u programátorov, aj tu trom najlepším „sieťarom“ – Gabriele Turňovej, Simone Hiadlovskej a Adamovi Kvietkovi boli odovzdané finančné odmeny. Absolventom akadémie sa otvárajú dvere pre ďalšie uplatnenie v oblasti sieťových technológií prioritne u jedného z najväčších výrobcov sieťových technológii firme Cisco.

Blahoželanie D.Jackovi.

Mgr. Ľ. Havlíčkek blahoželá D. Jackovi. V pozadí Ing. J. Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika objektívom I. Kardhordovej


Natália RévészováNatália RÉVÉSZOVÁ, II.H, SG

-Som spokojná s účasťou v krúžku. Predovšetkým som získala veľa skúseností, pomohlo mi to rozvíjať svoje programovacie schopnosti a získala som aj nejaké praktické skúsenosti.

Jakub Popper Jakub POPPER, IV.C, SSOŠH

-Áno, aj kolektív bol perfektný. Prišiel som sem cielene, v JAVE robím dlhšie, skúšal som programovať aj hry. Získali sme veľa programátorskej logiky, skúseností, v čom chcem aj naďalej pokračovať.


Daniel JackoDaniel JACKO, I.C, SSOŠH

-Nadobudol som väčší rozhľad. Absolvovanie krúžku je pre mňa príležitosťou zlepšiť sa v programovaní, ktoré beriem ako súčasť budúceho života a po vysokej škole by som chcel robiť v oblasti IT.

Andrej ŠmidákAndrej ŠMIDÁK, IV.C, SSOŠH

-Nečakal som, že v tak krátkom čase, získame toľko poznatkov. Osnova bola náročná, prekvapujúco všetko fungovalo na vysokej úrovni. Motiváciou boli získané vedomosti, ale potešil nás aj finančný príspevok.

Patrik LeškoPatrik LEŠKO, II.H, SG

-S ohľadom na počet hodín bol kurz prekvapivo úspešný, zostrojili sme aj jednoduchý program, čo svedčí o dobrej príprave osnovy, ale aj domácej práci. Zdokonaľovaniu v oblasti IT sa chcem venovať aj naďalej.Autor (zdroj): Viera. Kúkolová