20.7.2023 11:01:49
Centrum odborného vzdelávania

Stredné odborné školy sú v poslednom období viac než kedykoľvek predtým vyzývané spoločnosťou, aby preukázali a zlepšovali vlastnú vzdelávaciu činnosť vo vzťahu k potrebám zamestnávateľov. V období zvyšujúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí je kvalita odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania kľúčovým faktorom pre uplatnenie sa absolventov odborného vzdelávania v praxi.

Požadované vedomosti a zručnosti absolventov odborného vzdelávania, súlad obsahu vzdelávania s praxou a s požiadavkami zamestnávateľov, dialóg s praxou, to sú rozhodujúce nástroje zodpovedajúce rýchlo sa meniacim potrebám a očakávaniam občanov a zamestnávateľských subjektov.
V súlade so zákonom č.184/2009 Z.z. - o odbornom vzdelávaní a príprave, sme preto vypracovali projekty na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a museli sme splniť požiadavky, že COVP:
a) spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou,
b) musí mať moderné technologické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti,
c) poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností.
Na základe kontroly odbornej komisie na mieste v škole, Republiková únia zamestnávateľov v Bratislave vydala rozhodnutie o pôsobení SSOŠH ŽP ako COVP pre hutníctvo od 23. októbra 2014 a Slovenská obchodná a priemyselná komora v Bratislave pre strojárstvo a elektrotechniku od 1. decembra 2014 na obdobie piatich rokov. COVP nemá vlastnú právnu subjektivitu a navonok ho zastupuje štatutárny zástupca školy.
Medzi hodnotiace štandardy COVP patrí poskytovanie a pôsobnosť odborného vzdelávania a prípravy, vybavenosť pre daný odbor, partnerská a iná činnosť, kvalita výučby (pozitívne hodnotenie štátnej školskej inšpekcie, kladné referencie zriaďovateľa, schopnosť implementovať novinky z praxe do vzdelávacieho programu školy, vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov), motivácia žiakov ZŠ, SOŠ a ich nábor, učebnice a učebné texty, praktické vyučovanie žiakov, ďalšie vzdelávanie, maturitné skúšky a záverečné skúšky, marketing.
Hlavným cieľom COVP je poskytovanie žiakom školy odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností, ktorých súbor a štruktúru sa vytvára na základe požiadaviek zamestnávateľa.
Hlavné úlohy COVP:
a) odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon daného povolania a odborných činností v strednej odbornej škole dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce,

b) realizácia ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov,
c) tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, inovácie obsahu vzdelávacích programov,
d) medzinárodná spolupráca v oblasti odborného vzdelávania,
e) poradenské a servisné služby profesijného zamerania,
f) tvorba a spolutvorba odborných učebných textov,
g) spolupráca so základnými školami v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy a uplatnenia sa absolventov na trhu práce a osvetová činnosť,

h) spolupráca so zamestnávateľom na ukončovaní štúdia a skúškach,

i) motivovanie a oceňovanie žiakov,

j) prezentácia odborných zručnosti a tvorivosti žiakov a pedagogických zamestnancov školy,

k) realizácia celoživotného vzdelávania.

Našou snahou je priviesť školu pôsobiacu ako Centrum OVP, ku komplexnej kvalite v sektore stredoškolského odborného vzdelávania a sprostredkovať všetkým pocit úspechu z výnimočnosti. Museli sme preukázať splnenie hodnotiacich štandardov COVP, čo je zamestnávateľmi požadovaná a záväzná charakteristika kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností pôsobenia školy. Je to miera, kedy môžeme vzdelávací výkon školy označiť za vzorový a školu označiť za Centrum odborného vzdelávania a prípravy.Odborná učebňa CNC strojov


Súčasťou COVP sú odborné učebne a dielne, ktoré ponúkajú vzdelanie pre žiakov aj pre celoživotné vzdelávanie dospelých v oblastiach:

odborná učebňa hutníctva - výroba materiálov, ich vlastnosti, použitie v praxi,

odborná učebňa strojárstva - konštrukcia strojov, funkcia komponentov, montáž a demontáž strojov,

odborná učebňa CNC strojov - programovanie, riadiace systémy, obrábanie kovov,

odborná učebňa mechatroniky - pneumatika, elektropneumatika, hydraulika, elektrohydraulika, senzorika,

odborná učebňa automatizácie - elektronika, PLC automaty, logické obvody, regulátory, mikropočítače, robotizácia,

odborná učebňa metrológie - kontrola a meranie rozmerov, kontrola vlastností materiálov,

dielne - pre ručné spracovanie kovov, kovanie, zváranie, strojové obrábanie sústružením, frézovaním, vŕtaním, brúsením, výroba a osadzovanie plošných spojov, elektrotechnické inštalácie, elektrotechnické meranie

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová je zapojená aj v národnom projekte „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“. Je nadštandardne vybavená a v súčasnosti poskytuje vynikajúce materiálno-technické podmienky pre teoretické a praktické vyučovanie. Škola má dlhodobú spoluprácu so strategickým zamestnávateľom Železiarňami Podbrezová, a.s. a absolventi školy majú garanciu zamestnania.

Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík