20.7.2023 11:01:48
S Ing. Ľudovítom IHRINGOM, členom Predstavenstva ŽP a.s.

Našou stratégiou do budúcnosti je zveľaďovať to, čo máme

Ing. Ľudovít IHRING sa ako člen Predstavenstva Železiarní Podbrezová, akciová spoločnosť, bude aj naďalej venovať povinnostiam vyplývajúcim z členstva v orgánoch spoločností ŽP GROUP.

Pán riaditeľ, od vášho nástupu do podbrezovských železiarní uplynulo v týchto dňoch 37 rokov. Spomínate si, čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie po skončení vysokoškolského štúdia zamestnať sa práve v Podbrezovej?

-Moji rodičia pracovali v Mostárni Brezno, takže rozhodla asi lepšia ponuka alebo vnútorné presvedčenie o väčšom potenciáli podbrezovskej fabriky a rozmanitejších možnostiach realizácie v budúcnosti.


Prezradíte nám na akých postoch ste pracovali počas svojej profesionálnej kariéry?

Mojím prvým pôsobiskom bola oceliareň, kde som nastúpil do funkcie ekonóma a neskôr samostatného ekonóma prevádzky. Zotrval som v tejto pozícii až do nástupu na ročnú základnú vojenskú službu. Po návrate som zastával rôzne funkcie na ekonomickom úseku v podniku a v roku 1987 som sa stal vedúcim odboru ekonomických informácií a rozborov. Od 1. apríla roku 1990 som pôsobil vo funkcii ekonomického námestníka riaditeľa podniku a od 1. apríla 1993 na poste riaditeľa pre kapitálový rozvoj.

V čase, keď sa bývalé Československo začalo uberať novým, dovtedy nepoznaným smerom, ste už boli členom vedenia a náročné rozhodovanie bolo aj na vašich pleciach. Aké to bolo?

- Po roku 1989 bolo jednoznačné, že Československo sa bude vyvíjať novým smerom. Zavedená bola kupónová privatizácia, forma dovtedy v Európe neznáma. Jej základnou myšlienkou bola rýchla transformácia štátnych podnikov na akciové spoločnosti. Ich akcie dostali dospelí občania Československa, ako tzv. investičné kupóny. Vláda si postupne vyberala firmy a zaraďovala ich do kupónovej privatizácie. Podbrezovské železiarne, ako súčasť československej ekonomiky, mali dve možnosti. Buď sa tomu nestranne prizerať alebo vstup do privatizácie brať ako zásadnú zmenu. Naše rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Nemali sme žiadne skúsenosti, ale boli sme si vedomí, že železiarne môžu veľmi ľahko skončiť. Jediná cesta, ako tomu zabrániť, bola kupónová privatizácia, čo sa napokon vďaka enormnému úsiliu aj podarilo. Dnes, s odstupom 23 rokov, hodnotí história tento proces odštátnenia majetku veľmi kriticky. Prevažná väčšina dobre fungujúcich podnikov z tohto obdobia zanikla alebo skončila v rukách zahraničných investorov. Pozitívne prípady sa dajú spočítať na prstoch. Jedným zo svetlých prípadov je však história akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Dňa 1. mája 1992 bola zriadená akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a vy ste sa stali podpredsedom predstavenstva. Ako si spomínate na štart spoločnosti?

-Bolo to veľmi ťažké a náročné obdobie. Rozpadol sa trh v Sovietskom zväze a v krajinách východnej Európy, kde sme expedovali viac ako dve tretiny svojej produkcie. Boli sme nútení prijímať množstvo nepopulárnych opatrení a znižovať stavy zamestnancov. Bolo jednoznačné, že musíme pristúpiť k zmene, v prvom rade v myslení. Prvým krokom bolo prijatie novej filozofie obchodu smerovanej na západ. Aj napriek tomu, že situácia bola zlá, spoločnosť to neodradilo v pokračovaní zásadnej modernizácie technologickej základne. Takmer dvadsaťročné úsilie vybudovania uzatvoreného výrobného cyklu malo byť zavŕšené intenzifikáciou elektrooceliarne. V tomto období na financovanie dostavby chýbali peniaze.

Aj tento problém viedol k rozhodnutiu prijať revitalizačný program spoločnosti, na ktorého príprave ste sa intenzívne podieľali a jeho úspech potvrdzuje fakt, že následne slúžil ako vzorový materiál pre iné spoločnosti pri ich ozdravovaní. Priblížite našim čitateľom o čo šlo a čo tento program priniesol?

-V spolupráci so skupinou špecialistov poradenskej spoločnosti J. P. Calmes Consultans uskutočnilo vedenie hĺbkovú analýzu, na základe ktorej dospelo k záveru, že ak majú byť Železiarne Podbrezová ziskovým podnikom, musia splniť podmienky reštrukturalizácie bankového dlhu, s cieľom prekonania existujúcich problémov vo financovaní bežnej prevádzky a zvyšovaním účinnosti svojej riadiacej štruktúry. Upriamilo sa tiež na znižovanie angažovanosti podniku vo vedľajších a nevýrobných činnostiach. Predstavenstvo vypracovalo revitalizačný program spoločnosti na obdobie rokov 1995 – 1999. Vďaka naplánovanému postupu ozdravenia spoločnosti sa podarilo vedeniu získať úver na preklenutie náročného obdobia. Základným predpokladom úspešnej revitalizácie bolo získanie nových stabilných odberateľov v zahraničí i tuzemsku pre efektívne využitie výrobného zariadenia, ktorého technická úroveň spĺňala minimálne európske kritériá. Založili sme obchodné spoločnosti PIPEX vo Švajčiarsku a Taliansku a tým sme získali priestor na exkluzívnom trhu. Revitalizačný program zahŕňal súbor konkrétnych úloh, zameraných najmä na štruktúru riadenia, dôslednejšie využitie základných fondov, na revitalizáciu obežných prostriedkov, na optimálne využitie kvalifikovanej pracovnej sily a smerovala k ozdraveniu finančných tokov. Ešte v roku 1995 bol odstránený fenomén prvotnej platobnej neschopnosti a ročné bilancovanie skončilo po prvýkrát po transformácii so ziskom. To bol zlom, ktorý položil pevný základ ďalšej prosperity Železiarní Podbrezová a.s.

V apríli roku 1993 vznikol v spoločnosti úsek kapitálového rozvoja a vy ste sa stali riaditeľom tohto útvaru. Dnes z pozície odchádzate a úsek končí svoje pôsobenie.

-Úsek kapitálového rozvoja vznikol v čase kupónovej privatizácie, keď nastali zásadné zmeny v majetkových vzťahoch. Akcionármi spoločnosti sa stalo vtedy vyše 28 tisíc držiteľov investičných kupónov a 40 investičných fondov. Ako logický dôsledok privatizačného procesu vznikol trh s cennými papiermi, ktorý si vyžadoval špecifickú pozornosť a to bola oblasť, ktorá bola jednou zo základných poslaní tohto úseku. Okrem vzniku obchodných spoločností v Taliansku, Švajčiarsku, Poľsku a v Čechách došlo tiež k odčleneniu vedľajších a nevýrobných činností, ktoré viedli k založeniu spoločností ŽP – Gastroservis, s.r.o.; ŽP BYTOS, s.r.o.; ŽP - REO s.r.o.; a postupne v ďalších rokoch Tále, a.s.; ŽP Šport, a.s.; ŽP EKO QELET a.s.; KBZ s.r.o.; ŽIAROMAT a.s.; ŽP Informatika s.r.o.; ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a iné. Náš úsek zodpovedal za celý privatizačný proces majetku ŽP a sledoval hospodárenie spoločností s prevládajúcim podielom majetkovej účasti Železiarní Podbrezová. Úspešná revitalizácia spoločnosti umožnila predstavenstvu realizovať podnikateľskú stratégiu akvizíciou ďalších strojárskych a metalurgických spoločností – ŽĎAS, a.s. a TS Plzeň a.s. v Čechách, čo v konečnom dôsledku prinieslo nové synergetické efekty a opäť posilnilo kapitálovú štruktúru Železiarní Podbrezová a.s. Tak sa začali budovať základy novej stratégie založenej na diverzifikácii podnikateľskej činnosti a postupne vznikala ŽP GROUP.

Dnes sa spoločnosť podstatne rozrástla a našou stratégiou do budúcnosti už nie je sa rozširovať, ale zveľaďovať to, čo máme. Aby sme zostali aj naďalej spoločnosťou schopnou konkurovať ostatným renomovaným výrobcom oceľových bezšvíkových rúr v oblasti kvality a ekonomickej efektívnosti výroby, je nevyhnutné neustále modernizovať technológiu a skvalitňovať servis. Rekonštrukcia a modernizácia kontinuálneho odlievania ocele a nové odprášenie elektrických oblúkových pecí v roku 2013 boli zásadnými krokmi na tejto ceste. V príprave sú ďalšie zámery a ja sa úprimne teším, že budem raz svedkom ich úspešnej realizácie.

Úsek riaditeľa pre kapitálový rozvoj dňom 31. decembra 2014 ukončil svoje pôsobenie. Hlavné činnosti a ľudia, ktorí ich zabezpečovali však pochopiteľne zostávajú. Ekonomickú kontrolu a monitoring činnosti dcérskych spoločností Železiarní Podbrezová a.s. bude podľa nového organizačného poriadku zabezpečovať v plnom rozsahu ekonomický úsek a starostlivosť o akcionárov ŽP a.s. prevezme úsek generálneho riaditeľa. Ja osobne chcem touto cestou poďakovať všetkým spolupracovníkom a členom vedenia spoločnosti za korektné medziľudské vzťahy a perfektnú prácu počas celých 37 rokov spoločne strávených v podbrezovských železiarňach a ich dcérskych spoločnostiach.

Žezlo riaditeľa pre kapitálový rozvoj opúšťate v roku 175. výročia vzniku podbrezovských železiarní. Čo im zaželáte do budúcnosti?

-Ako člen predstavenstva a akcionár si pochopiteľne želám, aby železiarne aj naďalej prosperovali a zostali najmenej ďalších 100 rokov úspešné na všetkých svetových teritóriách.

Môžem ešte jednu celkom súkromnú otázku? Vaše meno sa kedysi spájalo s ľudovou hudbou súboru Urpín a Mostár. Okrem folklóru iste boli aj ďalšie koníčky a v posledných rokoch pribudol golf. Toho času nikdy nie je dosť, ale predsa, v tejto etape života sa zvykneme vracať k svojim záľubám z mladosti. Ako je to u vás?

-Je pravda, že v ostatných rokoch som nemal času nazvyš a tak sa naň veľmi teším. A čo plánujem? Relax pri golfe a v záhrade, a ak mi čas zvýši, určite sa vrátim k mojim koníčkom z mladosti.

So želaním pevného zdravia ďakujem za rozhovor.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová