20.7.2023 11:01:48
S akými predsavzatiami vstupujeme do nového roka

Ing. Vladimír SOTÁK ml, vedúci odboru predaja a marketingu-V novom roku prajem všetkým kolegom a pracovníkom Železiarní Podbrezová pevné zdravie, aby si ho mohli užívať so svojimi rodinami a zároveň stabilné sociálne zabezpečenie, k čomu dúfam prispejeme zo strany obchodu dostatočnou a rentabilnou zákazkovou náplňou..Ing. Milan MUTIŠ, vedúci prevádzkarne valcovna rúr.
-Mojím predsavzatím a verím, že predsavzatím všetkých zamestnancov valcovne rúr, je vyvalcovať v tomto roku historicky najvyšší objem 198 000 ton rúr. Verím, že sa nám to aj vďaka technologickým zmenám a zlepšeniam zrealizovaným v roku 2014, podarí.

V priebehu roka 2015 chceme pokračovať v ďalšom zlepšovaní technologických procesov. Z najdôležitejších spomeniem modernizáciu technologického systému CARTA v ťahovej redukovni, úpravu kalibrácie valcov redukovne pre valcovanie hrubostenných rúr a skúšky valcov pretlačovacej stolice a redukovne zo spekaných karbidov. Očakávam, že tieto technologické zmeny prispejú k ďalšiemu zvýšeniu kvality našich rúr a k zníženiu nákladov na ich výrobu.
V mene vedenia valcovne rúr ďakujem všetkým zamestnancom valcovne za vynaložené úsilie pri plnení pracovných úloh a želám im veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2015.

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci prevádzkarne ťahárne rúr-Začiatok tohto roka, vzhľadom na množstvo zákaziek, ktoré máme v januári pre ťaháreň rúr, začal veľmi dobre. Verím, že finančný plán na rok 2015 sa podarí naplniť vo všetkých druhoch výrobkov, čo je hlavný predpoklad pre istú a stabilnú prácu našich zamestnancov.

Do nového roku celý kolektív ťahárne rúr a oblúkarne vstupuje s predsavzatím zlepšovania starostlivosti o výrobné zariadenia, zvyšovania kvality našich výrobkov a včasného plnenia zákaziek.
V novom roku 2015 želám všetkým zamestnancom ŽP a.s. zdravie, šťastie, veľa rodinnej pohody a pracovných úspechov.

Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., vedúci prevádzkarne oceliareň
-Z dôvodu zníženia požiadaviek externých odberateľov kontinuálne odlievaných blokov vstupuje prevádzkareň oceliareň do roku 2015 s trojzmenným, šesťdňovým výrobným režimom, čím došlo aj k čiastočnému zníženiu počtu zamestnancov.

Zo skúseností vieme, že optimálnym ekonomickým režimom oceliarne je z dôvodu spotrieb energií, životností žiaromateriálov a celkovej organizácie práce, nepretržitý spôsob výroby. Preto je aj moje základné prianie, vrátiť sa na štvorčatový režim výroby, samozrejme pri efektívnych podmienkach predaja „kontiodliatkov“.
Začiatkom tohto roku, by sme chceli opäť obnoviť v novom zariadení plynulého odlievania ocele výrobu formátu kruh 240 milimetrov, na ktorý sme už technicky, aj technologicky pripravení a do konca roka by sme chceli overiť možnosť výroby ďalšieho nového formátu kvadrát 105 milimetrov. Uvedené inovácie rozšíria ponuku našich výrobkov na trhu a umožnia zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzkarne.
Pri plnení výrobných úloh v roku 2015 prajem všetkým kolegom a zamestnancom oceliarne, ale aj spolupracujúcich prevádzkarní a odborov veľa úspechov, chuť riešiť vzniknuté problémy a pevné zdravie.
Ing. Ingrid NÁGELOVÁ, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívy.-Mojim prvoradým predsavzatím zostáva aj v tomto roku zabezpečiť plynulú expedíciu a fakturáciu tovaru našim zákazníkom pri splnení všetkých legislatívnych požiadaviek. V snahe zamedziť daňovým únikom pri fiktívnych dodávkach tovaru, členské štáty EÚ každým rokom sprísňujú legislatívu v oblasti kontroly dodaní. V Maďarsku napr. zaviedli od 1. januára povinnosť registrovať vopred každé dodanie tovaru z krajín EÚ. Verím, že sa nám vďaka stabilnému portfóliu našich zákazníkov a dobrej spolupráci s nimi podarí aj v roku 2015 zabezpečiť všetko čo legislatíva vyžaduje v stanovených lehotách. Prajem svojim kolegom aj všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. šťastný a úspešný rok 2015.
Ing. Peter KRAJAN, vedci prevádzkarne doprava.


-Príchod nového kalendárneho roka je vždy medzník v živote človeka, kedy by sa mal poobhliadnuť a tak trochu zhodnotiť ten predchádzajúci rok a zároveň v nás vyvoláva pocit nádeje, želaní a predsavzatí do ďalšieho obdobia.
Mám veľa skôr dlhodobých želaní, predsavzatí a cieľov v pracovnom aj súkromnom živote, ktoré si radšej nechávam pre seba. Jedno z predsavzatí ktoré môžem povedať je, že sa budem snažiť doma viac času venovať spoločným
športovým aktivitám so svojimi synmi a manželkou. Chcel by som zároveň do nového roku 2015 zaželať všetkým zamestnancom a spolupracovníkom pevné zdravie, správne rozhodnutia a rodinnú pohodu.


Ing. Alena KVAČKAJOVÁ, vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva.


Každý rok želám všetkým hlavne ZDRAVIE!
Keď budeme zdraví, zvládneme smršť daňových a účtovných zmien zákonov, ktorú každý rok predvádza slovenský parlament...
Keď budeme zdraví, zvládneme všetky daňové a colné kontroly, ktoré navštevujú železiarne...
Keď budeme zdraví, zvládneme problémy, s ktorými sa na nás obracajú jednotlivé odbory, prevádzkarne alebo obchodní partneri...
Keď budeme zdraví, budeme sa tešiť do práce, pretože riešenie problémov a zavádzanie zmien predpisov do podnikovej praxe nás posúva neustále dopredu a utvrdzuje v tom, že všetko zvládneme, keď budeme ZDRAVÍ.........Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ, vedúca odboru financovania.


-I vy máte pocit, že dni a týždne sú z roka na rok kratšie a rok sa s rokom častejšie stretá? Veď sme sa ani nenazdali a zas tu máme január nového roka, vhodný čas na predsavzatia, ktoré sa budeme snažiť počas nasledovného obdobia naplniť. Z môjho pohľadu to ani nie sú predsavzatia v pravom zmysle, skôr ide o vysporiadanie sa s novými výzvami a úlohami čo najlepšie, najefektívnejšie. Počas roka 2015 je v oblasti financií potrebné ukončiť proces prechodu na tzv. SEPA platby – t.j. eurové prevody finančných prostriedkov v rámci európskeho menového systému, ktoré sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať za rovnakých podmienok ako domáce eurové prevody. Pevne verím, že zákazková náplň a platobná disciplína našich odberateľov nám aj naďalej umožní uspokojovať všetkých dodávateľov načas, v termínoch splatnosti našich záväzkov. Zároveň si želám, aby sa turbulentný vývoj na finančných trhoch z konca roka 2014 a začiatku roka 2015, ktorý je výsledkom najmä politických vplyvov, upokojil a priniesol menej volatilné meny v našom portfóliu, čím by sa limitovali riziká finančných strát pri konverziách týchto mien do EUR.
Všetkým kolegom v Železiarňach Podbrezová prajem šťastný a úspešný rok 2015, pevné zdravie, veľa vzájomného porozumenia, pohodu a spokojnosť v rodinnom živote.Autor (zdroj): v texte