20.7.2023 11:01:49
Spomienky a poďakovaniaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým spoluhráčom, zverencom z Bacúcha, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným synom, otcom, druhom, bratom, švagrom, ujom a vnukom
Romanom GAJDOŠÍKOM z Podbrezovej.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. M. Zvaríkovej a za pomoc a podporu v tých najťažších chvíľach starostovi obce Mgr. L. Kardhordovi.
Rodina Gajdošíková
Ďakujeme všetkým priateľom, blízkym, bývalým spolupracovníkom a susedom za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom, otcom a starým otcom, bratom, zaťom a švagrom
Františkom PETRÁSKOM z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy úprimnej sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým priateľom, blízkym, susedom, bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke 17. decembra s našim drahým manželom, otcom a švagrom
Pavlom VETRÁKOM z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým manželom, otcom a starým otcom
Jánom FABRICIUSOM z Pohronskej Polhory.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Máriou OPATERNOU z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ a za kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom a starým otcom, bratom, švagrom a svatkom
Pavlom DUDOM,
dňa 20. decembra v Hornej Lehote. Zároveň ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Dušanom JAMRIŠKOM z Podbrezovej – Štiavničky.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým otcom, bratom a starým otcom
Marianom BELLOM z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ a Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina


Dňa 13. decembra sme si pripomenuli prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
Ladislav SLIVKA z Hornej Lehoty.
S láskou spomína manželka
Dňa 24. decembra sme si pripomenuli prvé výročie od úmrtia nášho drahého uja
Mareka BÚDU z Jasenia.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Synovec s rodinou
Dňa 26. decembra sme si pripomenuli druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Pavel KOHÚT z Nemeckej.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostali nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 2. januára sme si pripomenuli rok odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Stanislav VEVERKA z Brezna.
S láskou a úctou spomíname
„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v tebe stratili. V našom srdci žiješ večne ďalej - spi sladko, veď sa opäť stretneme.“
So smútkom v srdci sme si 5. januára pripomenuli prvé výročie odvtedy, čo nás opustil náš drahý otec, starý otec, švagor a bývalý spolupracovník
Jozef CHROMEK z Ráztoky.
O tichú spomienku v modlitbách prosí dcéra Katka s rodinou
S veľkou láskou a úctou spomíname na našu drahú maminku
Máriu STANOVÚ z Podbrezovej,
ktorá sa dožila len 55-rokov svojho života a 11. januára 2015 by sme oslávili jej storočnicu.
Nezabudnú na teba tvoje dcéry s rodinami
„Odišiel pomaly, ticho a bez rozlúčky. Bolesťou unavený tíško zaspal, zanechal všetkých ktorých mal rád. Celý náš život sa zmenil, nik by to s nami nemenil. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname.“
Dňa 23. januára si pripomenieme prvé výročie, čo nás navždy opustil drahý
Vít CHLÁDEK z Brezna.
Spomínajú manželka, dcéry, vnučka a vnuci
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 25. januára si pripomenieme dvanásť rokov odvtedy, ako nás opustil náš milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami
„Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije stále s nami.“
Dňa 14. januára uplynie päť rokov odvtedy, ako nás opustila milovaná manželka, mama a stará mama
Anna BARBIERIKOVÁ z Jasenia.
S láskou spomínajú manžel, syn a vnuk s rodinami.Autor (zdroj): v texte