20.7.2023 11:01:48
ŽP GROUP - S akými predsavzatiami vstupujete do nového RokaIng. Miroslav ŠABART, generálny riaditeľ-Začiatok nového roka je pre mňa spojený ako s osobnými, rodinnými, tak aj s pracovnými plánmi a predstavami. Svojím najbližším, rovnako tak aj rodinám svojich priateľov a spolupracovníkov prajem veľa šťastia a zdravia, ktoré, ako verím, so sebou prinesú aj osobnú spokojnosť. Kolektívu zamestnancov našej spoločnosti prajem, aby sa im darilo plniť plánované pracovné úlohy a aby sme spoločne zvládli náročnú situáciu a podmienky, ktoré nás v tomto roku čakajú. K tomuto cieľu musí smerovať svoje úsilie nielen vedenie akciovej spoločnosti ŽĎAS, ale aj celý manažment na všetkých úrovniach riadenia. Tento záväzok platí samozrejme pre všetky profesie. Veď nám všetkým záleží na tom, aby sme udržali zamestnanosť vo firme a dobré výsledky hospodárenia, ktoré nám následne umožnia ďalší rozvoj a investície. Rovnako, ako v uplynulom roku, nebude situácia na tuzemských a svetových trhoch zvlášť jednoduchá. Musíme si nielen udržať súčasných zákazníkov, ale všemožne sa snažiť zabezpečiť nové obchodné prípady, a to predovšetkým v teritóriách a krajinách, ktoré sú hospodársky stabilné a prosperujúce. Som rád, že rad podmienok k týmto výsledkom sa podarilo pripraviť v závere uplynulého roka. Verím, že nastavené ekonomické ukazovatele hospodárskeho plánu sa podarí spoločným úsilím naplniť. Značka ŽĎAS má vo svete stále skvelé renomé a tak verím, že kvalitné výrobky z našej produkcie si nájdu aj naďalej svojich spokojných zákazníkov.


Ing. Martin ČERMÁK, generálny riaditeľ-Do nového roku 2015 vstupujem s vedomím, prianím a odhodlaním, aby výsledok dosiahnutý v minulom roku bol pre našu spoločnosť minimálnym cieľom. Uplynulý rok 2014 a samotný predaj produkcie ŽP a.s. na českom trhu môžem zhodnotiť ako obchodne zdarný. Nielen v hlavných komoditách , tzn. valcovaných, presných ťahaných rúrach a kontinuálne odlievaných oceľových blokoch sme plánované úlohy splnili, ale aj v oblasti dodávok z produkcie hutníckej druhovýroby a rúrových navarovacích oblúkov bola obchodná situácia stabilizovaná s realizáciou na plánovaných číslach. Pre ilustráciu uvádzam predaj v roku 2014 za jednotlivé komodity:
-kontinuálne odlievané oceľové bloky 38 000 ton,

-valcované rúry za tepla 12 900 ton,

-presné rúry ťahané za studena 5 976 ton,

-hutnícka druhovýroba 1 009 ton,

-rúrové navarovacie oblúky a prechody 183 ton.

V súčasnosti zabezpečujeme zákazky na výrobné obdobie februára a marec 2015. Portfólio našich zákazníkov sa zásadne nemení, možno konštatovať, že zhruba 75 percent nášho predaja v sortimente rúr je realizované prostredníctvom veľkoobchodných spoločností. Naši najväčší odberatelia FERONA a.s., FAVEX s.r.o., BMB Ocel s.r.o., MUT Tubes s.r.o. a ďalší nesignalizujú zmeny, ktoré by ovplyvnili objemy ich objednávok a požiadaviek. Pre výrobu v prvom štvrťroku máme potvrdené kontrakty na dodávku kotlových a výmenníkových rúr pre UNIPETROL Litvínov a MICo Třebíč. Pokračujeme v dodávkach pre automobilovú výrobu, kde je našim hlavným odberateľom TRW – DAS a.s. Dačice, kde sú dodávané delené rúry pre výrobu vodných tiahel nákladných vozov. Máme bohužiaľ informácie od odberateľov kontinuálne odlievaných oceľových blokov – Třineckých železáren, a.s., že v porovnaní s rokom 2014 dôjde k zníženiu dodávok. Táto situácia bude predmetom ďalších rokovaní. Na súčasnú ekonomicko – hospodársku situáciu na českom trhu majú čiastočne vplyv sankčné opatrenia Európskej únie pre Rusko. Dotýkajú sa niektorých našich odberateľov, od exportu do Ruska závislých. Aj napriek tejto skutočnosti verím, že obdobie, ktoré je pred nami, nám umožní zisk maximálneho počtu objednávok a tak i naplnenie obchodného plánu našej spoločnosti na rok 2015. Všetkým zamestnancom ŽP GROUP prajem veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v pracovnom i súkromnom živote.Ing. MiLAN JIRASKO, generálny riaditeľ


-Pre rok 2015 máme jedno veľké, úplne jednoduché predsavzatie a tým je splnenie stanoveného plánu.
Tým jednoduchosť končí, pretože splnenie plánu nebude vôbec jednoduché a ľahké, a preto nastupujú menšie predsavzatia typu: “udržať nákladovosť zákaziek“, „splniť zákazky v termínoch“, „doplniť zákazkovú náplň vhodnými zákazkami“, „potvrdiť pozíciu na trhu“ alebo „udržať kredit, ktorý TS Plzeň má u zákazníkov“.

Východisková pozícia z pohľadu zákaziek nie je zlá. V knihe zákaziek máme takmer dvakrát toľko kontraktov, ako sme mali v januári roku 2014 a aj výhľad naplnenia výrobných kapacít je optimistickejší ako pred rokom. Bohužiaľ, rozloženie práce nie je ideálne a je kumulované do jedného obdobia. Znamená to, že počnúc druhým kvartálom budeme mať starosti ako čo najefektívnejšie zorganizovať výrobu. Ak sa potvrdia predpoklady plánovaných zákaziek, rovnaký problém nastane aj vo vyťažení konštrukčných kapacít. Také situácie, po skúsenostiach z konca roku 2013 a začiatku 2014, môžeme len vítať a s miernymi obavami sa na ne aj tešiť.

Optimistickejší pohľad na budúcnosť v roku 2015 má svoje korene v roku 2014, kedy sa nám podarilo získať významné zákazky vo všetkých troch nosných odboroch. V odbore vulkanizačné lisy sme vyrobili a dodali doposiaľ najväčší vulkanizačný lis, ktorý TS Plzeň a.s. vyrobila vôbec. Bol to lis VL 110“, ktorého komora má priemer úctyhodných 2 750 milimetrov. Odbor valcovacieho zariadenia priniesol významnú zákazku modernizácie valcovne v Pakistane, ktorú postupne expedujeme ešte v týchto dňoch. A odbor hydraulických lisov vybojoval zákazku na stavbu jedného z najväčších lisov pre voľné kovanie na svete. Lis kapacitou 170 MN (17 000 ton) má pracovný priestor rozmerov rodinného domčeka 8 x 5,8 x 8,5 metra a jeho celková výška dosahuje výšku paneláka, úctyhodných 23 metrov. Bohužiaľ, tento projekt je typickým príkladom súčasného trendu, keď zákazníci požadujú vlastnú výrobu dielcov podľa našej dokumentácie a nechávajú si dodávať len to, na čo „nestačia“. V tomto konkrétnom prípade to je kompletný hydraulický pohon, elektrické ovládanie a niektoré drobné dielce pre lis. Súčasne je však potrebné konštatovať, že výrobu niektorých dielcov lisu, ako napríklad traverzy, nevie, vzhľadom k ich veľkosti, vyrobiť v ČR žiadna firma a náš odberateľ je jednou z mála spoločností vo svete, ktorá dokáže obrie odliatky odliať aj opracovať. Znamená to, že by sme sa k nej aj tak vrátili. Lenže obratovo by to bola impozantná zákazka.

Ešte raz sa vrátim k predsavzatiam a úlohám roku 2015. Splnenie plánu je pre nás jednoznačnou prioritou. Tomu musíme prispôsobiť všetko naše úsilie. Aby sme to dosiahli, je nevyhnutné získať zákazky, efektívne a načas ich vyrobiť. Ak sa nám to podarí, verím, že sa budúcnosti nemusíme obávať.


Ing. Drahomír ĎURČENKA, finančný riaditeľ-Ako už mnohí z vás vedia, rok 2015 bude významným medzníkom v histórii dcérskej spoločnosti TRANSMESA, S.L.U., ktorá v prvom kvartáli plánuje ukončenie presunu výroby a sídla spoločnosti. Vzhľadom nato, nás opäť nečaká ľahký rok. Našim prvoradým cieľom je minimalizovať výpadky vo výrobe a v čo najkratšom termíne spustiť prevádzku kontinuálnych ťažných stolíc a zariadení úpravne. Následne s nábehom výroby optimalizovať výrobný proces a postupne zvyšovať objemy výroby. Počas tohto obdobia musíme v spolupráci s ťahárňou rúr ŽP a.s., zabezpečiť plynulé dodávky výrobkov našim zákazníkom v požadovaných termínoch a kvalite. Pre splnenie týchto predsavzatí bude potrebné veľké úsilie všetkých zamestnancov, ako aj našich dodávateľov. Prajem všetkým kolegom a zamestnancom celej ŽP GROUP veľa zdravia a úspešný rok 2015.

Ing. Roman VEVERKA, generálny riaditeľ-V pracovnej oblasti to bude určite udržanie trendov, ktoré sa v minulom období vyvíjali pozitívnym smerom, či už ide o oblasť kvality dodávok oceľového šrotu a farebných kovov našim odberateľom, oblasť výsledkov hospodárenia spoločnosti alebo technickej obnovy majetku. Za každou spomenutou oblasťou sú desiatky, možno stovky menších opatrení a krokov našich zamestnancov, ktoré v konečnom dôsledku viedli k radostnejšiemu bilancovaniu uplynulého roka a k optimistickejším vyhliadkam na ten nadchádzajúci.
V stanovovaní ďalších konkrétnych cieľov si dovolím byť opatrnejší. Vo viacerých ohľadoch očakávam rok, v ktorom nás čaká vyjasnenie niekoľkých, pomerne zásadných otázok, ovplyvňujúcich naše pôsobenie na trhu. Tomu sa bude podriaďovať aj realizovanie zámerov pre oblasti personálneho rozvoja, modernizácie technického a technologického parku, rozšírenia informačnej podpory, či ochrany a zabezpečenia majetku. Ako som už ale spomenul, hlavnou prioritou, od ktorej sa môžu odvíjať naše ďalšie rozvojové aktivity, je zachovanie stúpajúceho vývoja hlavných ukazovateľov našej činnosti.

Pri tejto príležitosti by som chcel v prvom rade poďakovať našim zamestnancom, ktorí svojou činnosťou prispeli k úspešným výsledkom spoločnosti v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň želám im, ich rodinám a blízkym, predovšetkým pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom aj súkromnom živote.
Autor (zdroj): v texte