20.7.2023 11:00:50
Byť moderne a efektívne fungujúcou IT spoločnosťou, to je náš cieľS Ing. Jánom Gaboňom,
generálnym riaditeľom

ŽP Informatika s.r.o.Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.Od začiatku roka ubehlo už deväť mesiacov a tak, myslím si, je na mieste otázka, ako sa vám darí realizovať úlohy, ktoré ste si na tento rok vytýčili?

-Projektový plán na tento rok sa nám darí plniť bez sklzov a dúfam, že k spokojnosti zákazníkov. Z tých väčších projektov možno spomenúť implementáciu obchodného portálu ŽP a.s. pre dcérske obchodné spoločnosti. Súčasne s implementáciou obchodného portálu prebieha v ŽP a.s. skúšobná prevádzka v rámci projektu Elektronizácia noriem, ktorého cieľom je vytvoriť elektronickú evidenciu štátnych a podnikových noriem a technických špecifikácií. Spolu s českými kolegami zo spoločnosti ŽĎAS a.s. sme realizovali projekt Normovanie.


Jeho produktom je nástroj určený pre normovačov a technológov pre výpočet noriem spotreby času pre danú operáciu na základe definovaných parametrov strojov a nástrojov a vzťahov medzi nimi.Z dokončených projektov v tomto roku možno spomenúť aj Centrálny register objednávok, zmlúv, faktúr a správu financií v ŽP EKO QELET a.s., pričom so zadávateľom spúšťame už ďalší projekt súvisiaci prioritne s novým zákonom o odpadoch. Aktuálne prebieha realizácia výstavby novej generácie dochádzkového systému, ktorú uvedieme do produkcie v prvej polovici roku 2016 s novým grafickým a funkčným dizajnom. Ide o komplexný projekt, ktorého súčasťou je popri implementácii v ŽP a.s. aj následné nasadenie vo vybraných dcérskych spoločnostiach. Veľmi podobný scenár má aj projekt IS pre správu registratúry.

Z ďalších projektov, ktoré v súčasnosti realizujeme v ŽP a.s. možno spomenúť: Štúdie uskutočniteľnosti inovácie IS výroby, Inovácie systému atestov, Analýzu rizík v IS ŽP a.s., Evidenciu osobných ochranných pracovných prostriedkov, Katalóg rizík, Metrológiu II., Daň z motorových vozidiel, Hodnotenie spokojnosti zákazníka a pod. Z pohľadu prevádzky dokončujeme implementáciu výrobných terminálov (viď foto) v ťahárni rúr, výroba 2 a druhovýrobe. V rámci rekonštrukcie futbalového štadiónu sme realizovali optické pripojenie tejto lokality do internetu. V súčasnosti dokončujeme implementáciu Wifi sietí a kabeláží na tribúnach, v pokladniach a v sociálnej budove. Z dôvodu zabezpečenia zálohy siete starý závod - nový závod, realizujeme nové rádiové spojenie cez lokalitu Šiklov. V rámci poskytovania webových a grafických služieb sme pripravili „časozberné“ video z rekonštrukcie futbalového štadióna a rekonštrukcie nádvoria hradu. Popri tom naďalej pracujeme na množstve akcií a projektoch či už pre skupinu ŽP Group alebo pre externých zákazníkov.

Zaujímavé sú vaše projekty práce s mládežou. Ako pokračujete v tomto smere?

-Tradične pokračujeme v dlhoročnej spolupráci so strednými školami v regióne. Nadväzujeme na úspechy z predošlých rokov a aj v školskom roku 2015/2016 spúšťame CISCO akadémiu a záujmový krúžok JAVA programovania v Súkromnom gymnáziu a Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarní Podbrezová.

Aktívne spolupracujeme aj s vysokými školami. V UMB v Banskej Bystrici v rámci predmetu „Tímový projekt“ bude v tomto roku vytvorená virtuálna vysokoškolská IT firma, v ktorej si študenti v rámci výučby v praxi overia činnosti od projektového manažmentu po analýzu, návrhu riešenia až po realizáciu programového vybavenia na našich technológiách.

Jednou z vytýčených oblastí vašej činnosti je zvýšenie potenciálu predaja do externého prostredia. Ako sa vám darí v tomto smere?

-Ak by som mal odpovedať jednou vetou, tak: „Menej, ako by sme chceli. “ Ale to určite platí pre každého podnikateľa. Pomer externých tržieb voči porovnateľnému obdobiu minulého roka je zhruba o tretinu vyšší, rovnako aj pomer voči celkovým tržbám spoločnosti sa mierne zvýšil. Najväčší podiel na tom majú zákazky získané z verejného obstarávania a z prevádzky serverovej infraštruktúry externých klientov.

Našim cieľom v tomto roku bolo hlavne zabezpečenie zázemia pre externých zákazníkov, čo v praxi znamená prípravu konkrétnych služieb a produktov do formy, ktorá umožňuje ich rýchle a ľahké prispôsobenie pre prostredie a požiadavky externého trhu. Ako prezrádza naša kampaň „Rozbehneme váš biznis“ zamerali sme sa na ponuku webových a grafických služieb, outsourcing a prevádzku ICT, a samozrejme náš strategický produkt FIRIS Lite v novom dizajne a funkcionalite.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

-V septembri sme ukončili návrh našej novej stratégie na roky 2016 - 2018, ktorý teraz premietame do jednotlivých krokov taktického plánu. Hlavným motívom týchto dní je však už spomínaná marketingová kampaň, ktorá má zviditeľniť našu spoločnosť v regióne ako poskytovateľa IT služieb a stabilného partnera pre návrh, realizáciu a prevádzku informačných systémov.

Čo vás ešte čaká do konca roka? Prípadne, čo nové chystáte na nasledujúce obdobie?

-Uvedené obdobie je charakterizované prípravou investičných, obchodných plánov na nasledujúci rok. Intenzívne sa pripravujeme na modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti siete, prebieha výberové konanie na upgrade serverovej a sieťovej infraštruktúry. Dlhodobo sa snažíme o inováciu technológií a dizajnu, o vytváranie a zdieľanie spoločného know-how, o kontinuálne vzdelávanie zamestnancov, skrátka o to, byť moderne a efektívne fungujúcou IT spoločnosťou.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová