20.7.2023 11:01:37
Úprava rozmerového sortimentu a zavedenie nových kalibračných radov ťahovej redukovne vo valcovni rúr ŽP a.s.

Na Odbornej konferencii ŽP VVC 2015, ktorá sa uskutočnila 21. - 23. septembra na Táľoch, odznelo takmer štyridsať prednášok na odborné témy zaradené do piatich sekcií. Vybrali sme pre vás tému zo sekcie „C“ Technologické aspekty výroby ocele a oceľových rúr, ktorú predniesol Ing. Pavol Maťaš:

ABSTRAKT

Príspevok sa zaoberá uskutočnením viacerých technologických zmien pri výrobe bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. Zmeny boli realizované v postupnom slede na prelome rokov 2014/2015. V súvislosti so zmenou kalibračných radov redukovne došlo k zrušeniu valcovania časti rozmerového sortimentu zo vstupnej vsádzky 160 milimetrov.

Nové kalibračné rady


Pôvodné kalibračné rady: MO, MK, AO, AM, BM, CO a CK, boli nahradené typmi A a B. Kalibračné rady typu A slúžia na výrobu tenkostenných rúr, typu B na výrobu hrubostenných rúr za predpokladu dodržania parametra pomeru priemeru a steny. Tento proces trval postupne na prelome rokov 2014/2015 za plného chodu výroby.

Štádiá zmien kalibrácie stojanov:

  príprava technologických parametrov

   - príprava redukčných radov redukovne

   - výpočet otáčok redukovne

   - výpočet kalibrácie stojanov redukovne

   - priradenie výroby rozmerov ku rade A alebo B

   - prepočet technologických parametrov výroby jednotlivých rozmerov na trati


  výroba a odskúšanie nových kalibrov

  postupný prechod na novú technológiu


Najčastejšie používaný redukčný rad AO s redukciou priemeru 5,9 % sa zmenila na redukčnú radu A s redukciou 6,6 až 6,8 %, pričom priemerná ovalita kalibra sa zmenil z 1,07 na 1,05. Podobne aj na redukčnom rade BM s redukciou 4 % sme zvýšili redukciu priemeru na 5,8 až 7,0% a priemernú ovalitu sme znížili z 1,023 na 1,018. Profil kalibra tvorí zvýšená kruhovitosť samotného kalibra čo spolu so zmenou použitých ťahov redukovne umožňuje vyrábať rúry s vyhovujúcim polygónom.

V súvislosti s týmto bola uskutočnená aj zmena hrúbok stien lúp a tým aj dĺžky vstupnej vsádzky s cieľom predĺžiť výslednú rúru a zväčšiť výkon valcovacej trate. Došlo k zníženiu vnútorného polygónu vyrábanej rúry a k zníženiu jej ovality a zlepšeniu povrchovej kvality výroby rúr.


zrušenie malého programu

Rozmerový sortiment redukovne začínal na priemere rúry 21.3 mm so stenou 2.3 mm vyrábaný zo vsádzky kvadrátu 160 mm, tzv. „Malý program“. Pri použití kalibračného radu A a minimálnej dĺžky vsádzky 450 mm z kvadrátu 205R40 dôjde k vyrobeniu rúry s dĺžkou 113 m, ktorá je však väčšia ako dĺžka chladníka a teda je nevyrobiteľná. Podobné je to s príbuznými rozmermi až do 26.9 x 2.6 mm. Preto bola výroba uvedených rozmerov presunutá do ťahárne rúr. Ekonomické vyhodnotenie presunu výroby a zrušenie malého programu potvrdilo správnosť uvedenej zmeny.

Výsledkom zmien je rozmerový sortiment zobrazený v tabuľke č.1. so zobrazením súčasných kalibračných radov.
Výrobné obmedzenia sortimentu valcovne rúr

Na valcovacej trati sú isté výrobné obmedzenia, ktoré majú vplyv na max. možnú dĺžku vyrábaných rúr. Prvý typ obmedzení je dĺžka rúry na chladníku, ktorá je obmedzená na 83 m, bez napechovaných koncov. Druhý typ obmedzenia je max. dĺžka lupy po prechode valcovacou stolicou s ohľadom na jej stiahnutie z tŕňovej tyče. Posledný typ obmedzení je max. možný násobok dĺžky kontizliatku, ktorý je možný vylisovať na dierovacom lise a ktorý ohraničuje dĺžka 1005 mm za použitia kvadrátu 205 mm.VÝHODY

Odbúranie času potrebného na prestavby trate z kvadrátu 160 na 205 mm a opačne.

Úspora na hutnom náradí a náhradných dieloch potrebných pre valcovanie kvadrátu 160 mm.

Zníženie predváhy.

Zjednodušenie manipulácie so stojanmi redukovne.

Zlepšenie geometrických charakteristík vonkajšieho a vnútorného priemeru valcovaných rúr.

NEVÝHODY

Zmenšenie vyrábaného sortimentu valcovne o rúry malých priemerov = zníženie zákazkovej náplne valcovne.

ZÁVER

Zavedením nových kalibračných radov vo valcovni rúr, došlo k zrušeniu valcovania so vstupnej vsádzky kvadrátu 160 mm, prešlo sa na kvadrát 205 mm a dôsledkom toho bolo zlepšenie vnútorného polygónu a zníženie ovality na valcovaných rúrach. Valcovací sortiment sa posunul smerom k hrubostenným rúram.

Autor (zdroj): Ing. Pavol Maťaš