20.7.2023 11:00:55
Začala sa inventarizácia
V podmienkach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sme inventarizáciu majetku a záväzkov odštartovali už v tomto mesiaci. S jej postupom a podmienkami nás oboznámila Ing. Martina Černáková, podpredsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie:

-Povinnosť vykonania inventarizácie ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve. Inventarizácia je vecnou kontrolou účtovníctva, jej vykonaním sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Inventarizácia je zároveň významným nástrojom vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky.
Celkový postup inventarizácie možno zhrnúť do niekoľkých krokov, a to vykonanie inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov; porovnanie skutočného zisteného stavu so stavom účtovným, a teda aj vyčíslenie inventarizačných rozdielov (ak vznikli); zistenie príčin vzniku inventarizačných rozdielov a zodpovednosti hmotne zodpovedných osôb; zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, posúdenie ocenenia majetku a záväzkov, vyhotovenie inventarizačného zápisu, kde sa uvedú prípadné inventarizačné rozdiely a výsledky z posúdenia ocenenia majetku a záväzkov, zaúčtovanie úpravy ocenenia majetku a záväzkov.
Proces inventarizácie sa v rámci akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová riadi smernicou S-408 a príkazom generálneho riaditeľa na vykonanie inventarizácie na príslušné účtovné obdobie.
Zo zákona musí byť inventarizácia vykonaná k termínu zostavenia riadnej účtovnej závierky, v našom prípade k 31. decembra 2015. Zároveň, s ohľadom na veľký počet položiek majetku, ktoré musia byť overené, sa inventarizácia nakupovaných zásob, zásob vlastnej výroby a dlhodobého hmotného majetku uskutoční k 1. októbru 2015.
Súčasťou procesu inventarizácie je aj fyzická inventúra zásob.

Autor (zdroj): Viera Kúkolová