6.12.2021 19:02:06
Budúcnosť vašich detí sa začína u nás - Sukromná SOŠH Železiarne Podbrezová

Ak hľadáte pre svoje dieťa školu, ktorá sa stane jeho priateľom, rozvinie jeho
talent, podporí nadanie a kreativitu, zdokonalí schopnosti, poskytne
nadštandardné podmienky pre štúdium a osobnostný rast a bude tým správnym odrazovým mostíkom – ste na správnom mieste.
Železiarne Podbrezová a.s. garantujú žiakom SSOŠH ŽP a.s. po úspešnom absolvovaní štúdia prijatie do zamestnania.

Môžeš si vybrať:

  - hutník operátor,

  - mechanik strojov a zariadení,

  - mechanik nastavovač,

  - mechanik mechatronik,

  - mechanik elektrotechnik,

  - obrábač kovov,

  - mechanik opravár - stroje a zariadenia.
Škola ponúka:

- moderný školský vzdelávací program,

- motivovaných kvalifikovaných učiteľov, majstrov OV i vychovávateľov,

- bezplatné vzdelávanie,

- motivačné štipendium do 30 eur za mesiac,

- odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu do 130 eur za mesiac,

- bezplatný prístup na internet, WiFi sieť,

- triedy vybavené modernou didaktickou technikou,

- komplexné materiálne zabezpečenie (rovnošata, pracovný odev a obuv),

- moderné počítačové, multimediálne učebne,

- učebňu:

- programovania CNC strojov,

- pneumatiky,

- hydrauliky,

- metrológie,

- odborný výcvik v dielňach SSOŠH,

- prevádzkovú prax v Železiarňach Podbrezová a.s. pod dozorom inštruktorov a MOV,

- získanie elektrotechnickej spôsobilosti pre elektro odbory,

- získanie zváračského preukazu pre strojárov,

- možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B,

- rozvoj športu (futbal, hokej, biatlon, cyklistika a iné podľa záujmu a možností),

- telocvičňu, ihrisko s umelou trávou, posilňovňu, bežecké pásy, veslovací a golfový trenažér,

- možnosť ubytovania a stravovania v školskom internáte a školskej výdajnej jedálni pri SSOŠH ŽP

- mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch (práca s internetom, jazykové krúžky, motorizmus ...),

- centrum odborného vzdelávania v hutníctve, strojárstve a elektrotechnike.
Opýtali sme sa absolventa pracujúceho v ŽP:

„Prečo by si odporúčal žiakom, ktorí sa rozhodujú o výbere strednej školy, SSOŠH ŽP?“

Ing. Vladimír CHOMIČ, ŽP VVC, s.r.o.

-Pri mojej voľbe štúdia na strednej škole rozhodla v prospech SSOŠH ŽP istota garantovaného zamestnania, vyučenia v konkrétnom odbore, vrátane odbornej praxe v Železiarňach Podbrezová a taktiež možnosť športovej realizácie vo futbalovej triede. Z môjho ročníka a odboru sme potom dvaja pokračovali v štúdiu na vysokej škole. Znalosti zo stredoškolského štúdia mi umožnili ľahko "naskočiť" na hutnícku problematiku, prednášanú na Hutníckej fakulte v Košiciach. Následne ma poskytnuté podnikové štipendium priviedlo späť do ŽP a.s., konkrétne do oceliarne a odtiaľ do ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o., kde mi je okrem iného umožnené pokračovať v ďalšom vzdelávaní a odbornom raste v oblasti fyzikálnej metalurgie.


Opýtali sme sa žiakov SSOŠH ŽP:

„Plnia sa tvoje predstavy o škole, ktorú si si zvolil?“


Kamil ŠEVC, II. H – mechanik - mechatronik

-Áno, predstavy sú totožné so skutočnosťou. Vedel som o duálnom vzdelávaní, teoreticky sa pripravujeme v modernej škole, prax prebieha v školských dielňach. Zmení sa to v 3. ročníku, začneme praxovať v ŽP. Môžem sa venovať aj tomu čo ma baví - v školskej kapele hrám na klavíri a spievam.


Jakub POPPER, IV. C – mechanik - mechatronik

-Áno plnia a to vďaka moderným vyučovacím metódam a najmodernejším školským pomôckam. Prostredníctvom školy sa zapájame do rôznych súťaží na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Zdokonaľovať sa vo výpočtovej technike môžeme aj v rámci mimoškolskej činnosti, v krúžku riešime aj konkrétne úlohy.


Martin HORVÁT, III. C – mechanik - mechatronik

-Všetko je podľa mojich predstáv – moderná škola, vybavená počítačmi, interaktívnymi tabuľami, odbornými učebňami, s prístupom pedagógov k žiakom, s možnosťou využívať internet, ale aj podporovaná športová činnosť či už mimo areálu školy, alebo v neustále sa rozširujúcej školskej posilňovni. Výhodou je aj získanie štipendií a pestrý spoločenský život.
Autor (zdroj): Súkromné školy