6.12.2021 18:48:46
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s drahým manželom a synovcom
Jánom LIČKOM z Čierneho Balogu.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka Eva a teta Jana Niklová


„Už spíš svojim večným snom, tmavý hrob ti je domovom. Tak náhle odišla duša tvoja, nestihol si ani povedať zbohom, rodina moja.“
Dňa 1. februára uplynulo štrnásť rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec a starý otec
Ján ADAMSKÝ z Brezna.
S láskou spomína smútiaca rodina
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli prvé smutné výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca, brata, starého a prastarého otca
Ivana CHRUPKU z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodinai
Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 10. februára sme si pripomenuli štyridsaťjeden rokov odvtedy, ako nás navždy opustil drahý brat a ujo
Jozef FIGĽUŠ z Brezna.
S láskou a úctou spomína sestra Mária s rodinou
Dňa 12. februára uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama
Elena KOĽAJOVÁ z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále s nami.“
Dňa 13. februára si pripomíname prvé výročie, ako nás navždy opustil
Ján GIERTL z Čierneho Balogu.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, syn a celá rodina
Dňa 13. februára si pripomíname smutné desiate výročie, čo nás navždy opustila drahá dcéra, mama, sestra a stará mama
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry a vnučka Alicka
Dňa 15. februára si pripomenieme nedožité osemdesiate narodeniny manžela, otca, starého a prastarého otca
Jozefa ŠEBU z Valaskej.
Zároveň si pripomíname prvé smutné výročie od okamihu, ako nás navždy opustil.
S láskou a úctou spomíname
Dňa 16. februára by manžel, otec a starý otec
Richard LEITNER z Hronca,
oslávil s nami svoje osemdesiate tretie narodeniny, no už len sníva svoj večný sen pod hviezdami. Tak, ako hviezda na nebi žiari, aj tvoj úsmev na tvári sa nám v spomienkach zjaví. Chýbaš nám otec každý deň, už si snívaš svoj večný sen.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anka, dcéra Zuzka a vnúčatá Riško s Erikou
Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, niet viacej pomoci...
odišiel si na cestu, kam musí ísť každý sám, len dvere spomienok nechal si dokorán...“
Dňa 20. februára uplynú tri roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec, brat a švagor
JOZEF VAŇO z Podbrezovej
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomíname...
„Odišla si tichučko a nám ostala v srdciach veľká rana.“
Dňa 22. februára uplynú tri roky, ako nás navždy opustila milovaná manželka, matka a priateľka
Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a syn
„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne čo si nám dal, ostalo v nás.“
Dňa 27. februára uplynie dvadsaťosem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec, starý a prastarý otec
Emil BOROŠ z Valaskej.
S láskou spomína syn Zdeno s rodinou
„Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.“
Dňa 27. februára si pripomenieme tretie výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, brat a švagor
Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.
S láskou a úctou spomíname stále.
„Odišiel si od nás ako krásny sen. Nepovedal si nám zbohom, už neprídem. Odišiel si skoro. Veľa si chcel ešte urobiť, povedať, poradiť. Chýba nám tvoj úsmev, hlas a pohladenie. Neodišiel si. V našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 29. februára uplynie sedem rokov, ako nás opustil manžel, otec a starý otec
Milan GERGEĽ z Brezna.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinamiAutor (zdroj): v texte