20.7.2023 11:00:53
Po dvadsiatich rokoch...

„Len kvalitnými výrobkami môžeme uspokojovať požiadavky našich zákazníkov.“ To je jeden z princípov vyplývajúcich z politiky kvality Železiarní Podbrezová. V novodobej histórii sa v našej spoločnosti začala budovať politika kvality už v roku 1989 získaním certifikátu spoločnosti Lloyd´s Shipping, v roku 1990 certifikátu od TÜV Hannover, v roku 1991 certifikátu Bureau Veritas a American Petroleum Institute pre špecializácie 5L a 5 CT, na kvalitu konkrétnych výrobkov. Významná etapa vývoja preorientovaním sa na nové ponímanie kvality s dôrazom na plánovanie a prevenciu, bola zavŕšená 3. marca 1995. Po dvojročnom úsilí Železiarne Podbrezová a.s., medzi prvými firmami na Slovensku, prevzali certifikát systému riadenia podľa ISO 9002. Od toho okamihu uplynulo už dvadsať rokov a nás zaujímalo, kde sme sa za ten čas v tejto oblasti dostali. O odpoveď sme požiadali Ing. Ivetu DANČOVÚ, špecialistku kvality:

-V oblasti kvality sme predovšetkým získané certifikáty museli udržiavať a rozvíjať. Požiadavky našich zákazníkov nás ale smerovali k získavaniu ďalších systémových certifikátov z oblasti kvality.

Významným kvalitatívnym stupňom bolo vybudovanie a následná certifikácia systému kvality podľa prepisov nemeckého zväzu automobilového priemyslu VDA, ktoré zohľadňujú a definujú náročné, ale plne akceptovateľné požiadavky automobilového sektora. V marci roku 2 000 bol v Železiarňach Podbrezová a.s. vykonaný certifikačný audit akreditovanou certifikačnou organizáciou SGS ICS Geselschaft für Zertifizierungen und Umwelgutachtung, so sídlom v Hamburgu. Na základe výsledku tohto auditu bol pre Železiarne Podbrezová a.s. vydaný certifikát pre systém riadenia kvality podľa VDA 6.1 pre činnosti zahrňujúce výrobu presných oceľových bezšvíkových rúr ťahaných za studena a výrobkov z rúr pre automobilový priemysel.

Počas rokov 2004 a 2005 stúpali zo strany zákazníkov automobilového priemyslu požiadavky na systém manažérstva kvality, preto vedenie spoločnosti rozhodlo o implementácii požiadaviek podľa ISO/TS 16 949 do existujúceho systému zavedeného v Železiarňach Podbrezová a.s. Proces implementácie bol zavŕšený v júli 2006 úspešným certifikačným auditom certifikačnou spoločnosťou SGS United Kingdom UK a po schválení IATF ( Medzinárodné združenie automobilového priemyslu) bol s platnosťou od októbra roku 2006 vydaný certifikát potvrdzujúci zhodu požiadaviek s ISO/TS 16 949 pre činnosti výroba a spracovanie bezšvíkových za studena ťahaných a zváraných rúr, presné aplikácie za studena ťahaných a zváraných kalibrovaných rúr a výrobkov z rúr pre automobilový priemysel.

Tento certifikát zároveň otvoril pre Železiarne Podbrezová a.s. priestor a prístup na náročné trhy automobilového priemyslu, je prostriedkom pre ďalšie potvrdenie dôvery našich zákazníkov dodávať dlhodobo stabilne kvalitné výrobky pre najnáročnejších odberateľov. Bol to ďalší úspešný krok na ceste k plneniu strategických cieľov, vytýčených vedením spoločnosti.

Okrem systémových certifikátov sa nám počet výrobkových certifikátov za posledných dvadsať rokov značne rozšíril. V súčasnosti vlastnia Železiarne Podbrezová a.s. výrobkové certifikáty od významných inšpekčných spoločností : American Petroleum Institute, Bureau Veritas, Lloyd´s Register EMEA, Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd, TÜV NORD .

Potrebné je zdôrazniť, že certifikáty, ktoré získala spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., nie sú v jej trvalom vlastníctve, ale naopak, každý rok musia byť obhajované, aby sa potvrdilo ich oprávnené držanie. Systém manažérstva kvality je neustále podrobne preverovaný počas recertifikačných a dozorových auditov . Činnosť auditovania je riadená plánom auditu tak, aby počas auditu boli systémovo preverované všetky činnosti a procesy , ktorými sú zabezpečované dodávky pre našich zákazníkov.

Z našej strany je kladený veľký dôraz na skutočné zabezpečovanie spokojnosti zákazníka, a to nielen v zmysle jednotlivých systémových noriem ISO 9001, VDA 6.1, ISO/TS 16949, API Q1 , ale aj v rámci zabezpečenia a dodržiavania špeciálnych požiadaviek zákazníka do súvisiacich procesov.

Vzhľadom k tomu, že Železiarne Podbrezová a.s. dokážu zabezpečiť a dodržať náročné požiadavky na kvalitu výroby, sú na zozname schválených dodávateľov pre také významné spoločnosti, ako Saudi Aramco, Kuwait National Petroleum Company KSC, TOTAL S.A., ADGAS, TAKREER.

Veľký podiel na úspešnom budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality, má vrcholové vedenie spoločnosti, ktoré vytvára svojou angažovanosťou a zabezpečením primárnych zdrojov a prostriedkov optimálne podmienky pre rozvoj systému manažérstva kvality.

V závere chcem vyzdvihnúť aktivitu, ochotu a disciplínu všetkých zainteresovaných zamestnancov, podieľajúcich sa na funkčných a neustále sa rozvíjajúcich systémoch riadenia v Železiarňach Podbrezová a.s.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová