20.7.2023 11:01:47
Spomienky a poďakovaniaĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom
Miroslavom LEHOCZKÝM z Predajnej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.
Manželka s deťmi


Dňa 16. februára sme si pripomenuli šieste výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca
Stanislava VAJSA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynulo desať rokov od úmrtia nášho milovaného otca
Ľudovíta PÉNZEŠA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodinai
„Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré večný pokoj našlo a viac ťa už nič nebolí.“
Dňa 22. februára 2015 uplynulo osem rokov ako nás opustil
Jozef BELKO z Čierneho Balogu, od Fajtov.
S láskou a úctou na neho spomína manželka Janka, syn Erik s rodinou a ostatná rodina


„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, s láskou a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára uplynulo jedenásť rokov, čo nás navždy opustil otec, starý a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej Lehoty,
a 27. decembra uplynuli štyri roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará a prastará mama

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto mal ťa rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 28. februára si pripomenieme desiate výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn, otec, dedo, brat a spolupracovník
Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou
Dňa 3. marca si pripomenieme tridsiate výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec
Tibor LOVÁS z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami a sestra
Dňa 15. februára uplynuli tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, .
otec a starý otec
Jozef KUBANČÍK z Brezna.
S láskou a úctou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabúdajú


V tomto roku si pripomíname okrúhle výročia od úmrtia našich rodičov

Márie
a Eugena
NOVÁKOVCOV z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname. Ak ste ich poznali, venujte im prosím aj vy tichú spomienku.
„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili všetky naše spomienky. Odišla, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 6. marca uplynú dva roky, ako nás opustila milovaná dcéra, manželka, mama a stará mama
Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej, Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová, Kamoďová a NémethováAutor (zdroj): v texte