20.7.2023 11:01:47
Vzdelávania pokračujú...

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie


Pedagogickí zamestnanci Súkromnej strednej odbornej školy v rámci projektu „Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ (ITMS: 26110130588), pokračujú vo vzdelávaní.
Skupina štyroch vyučujúcich (učiteľov a majstrov odborného výcviku) v odbore mechanik mechatronik, sa prvý februárový týždeň zúčastnila vzdelávania v oblasti snímačov pod vedením lektora Ing. Romana Ružarovského.
Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, v učebni elektropneumatiky. Začiatok bol venovaný základom senzorovej techniky a cez definície rôznych druhov senzorov, ich fyzikálnych princípov, sa dostali k jednotlivým bežne používaným senzorom automatizačnej techniky - ako magnetické, indukčné, optické a ultrazvukové. Veľmi podnetnými boli hlavne konkrétne merania vzdialenosti a dráhy indukčným, optickým a ultrazvukovým analógovým senzorom. Okrem týchto meraní bolo pútavé určovanie materiálu prostredníctvom analógových senzorov, v neposlednom rade aj technika zapájania tenzometra na meranie hmotnosti, sily a tlaku. Jednotlivé praktické úlohy boli spojené s následnou diagnostikou.
Štvordňové snaženie bolo ukončené získaním certifikátu a množstvom podnetných informácií, potrebných k vzdelávaniu študentov, ktorých pripravujeme pre prax. Lektorovi ďakujeme za vedomosti, potrebné pre našu následnú prácu, doplnené príkladmi z odbornej praxe a príjemnú pracovnú atmosféru počas spoločne prežitých dní.

      Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity