20.7.2023 11:01:27
Výmena hydraulického regulátora malej Francisovej turbíny

Súčasťou strednej opravy vodných elektrární bola aj nová investícia v hydrocentrále Dubová.


Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sú každoročne naplánované na začiatok jesenných mesiacov, spravidla to býva september a prvá polovica októbra. V tomto období sa počíta s klesajúcimi množstvami vody v Hrone a na ostatných vodných tokoch, čo sa úmerne prejaví aj na poklese vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach.

Aj v tomto roku boli stredné opravy vo vodných elektrárňach, hydrocentrálach Piesok, Dubová, Jasenie a malej vodnej elektrárne Predajná, vykonané v septembri a v prvom týždni októbra. V priebehu opráv boli zrealizované naplánované údržbárske práce na strojnom a elektrickom zariadení a vtokových zariadeniach – hatiach.

Hydrocentrála Piesok
V hydrocentrále Piesok bola stredná oprava vykonaná od 12. do 16. septembra 2016. Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu ložísk, rozvádzacích lopatiek, obežných kolies turbíny, puzdier upchávok a následné doplnenie, resp. výmenu upchávkových šnúr. Na potrubných rozvodoch vody boli vymenené časti skorodovaných potrubí a nefunkčné uzatváracie armatúry.
Na elektrickom zariadení sme sa zamerali na kontrolu a vyčistenie vinutia generátorov, revíziu rozvodní 6 kilovoltov (kV) a 0,4 kV (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrola prúdových spojov, revízia výkonových vypínačov, doplnenie, resp. výmena olejovej náplne, odstránenie porúch z termovízie). Po revízii elektrického zariadenia bol zmeraný izolačný stav vinutia generátorov a vn káblov. Na hatiach Bystrá a Štiavnička boli vykonané nevyhnutné práce na oprave betónových častí a výmene drevnej výplne jalového stavidla. Hať Štiavnička bola vyčistená od nánosu piesku a bahna.
Na vodojeme Diel sme opravili čistiaci stroj, kde boli vymenené poškodené články reťaze a vodiace kolesá. Boli skontrolované sacie koše na výtokovom potrubí úžitkovej vody pre starý a nový závod. Predná časť vodojemu bola vyčistená od nánosu piesku.

HC Piesok

HC Piesok

Hydrocentrála Jasenie
Od 3. do 7. októbra 2016 bola vykonaná stredná oprava v hydrocentrále Jasenie.
Na strojnom zariadení obidvoch Peltonových turbín bol skontrolovaný stav ložísk, výmena olejovej náplne, vymenené upchávky ihlových uzáverov turbín. Pre ovládanie plochého „šupátka“ bola vymenená časť potrubného rozvodu vody s uzatváracou armatúrou. Na rotačných budičoch pre TG1 a TG2 bola skontrolovaná hydraulická časť regulátora a vymenená olejová náplň.
Na elektrickom zariadení boli práce zamerané na kontrolu a vyčistenie vinutia generátorov TG1 a TG2, revíziu rozvodní 22 kV, 6 kV a 0,4 kV (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrola prúdových spojov, revízia výkonových vypínačov, odstránenie porúch zistených termovíziou).
Na vtokových zariadeniach hatí Lomnistá, Biele vody a Bauková bola vykonaná oprava poškodených betónových častí hate a na hati Biele vody bola vymenená drevená výplň jalového stavidla. Na vodojeme Rígeľ boli vyčistené od nánosu piesku a bahna zásobné nádrže od privádzačov Bauková a Lomnistá. Po vyčistení zásobných nádrží boli skontrolované a opravené dilatačné špáry.

HC Jasenie- turbínka budiča
HC Jasenie- turbínka budiča


Hať Lomnistá
Hať Lomnistá

Hydrocentrála Dubová
V hydrocentrále Dubová a MVE Predajná bola stredná oprava vykonaná od 19. do 23. septembra 2016. Na veľkej Kaplan-Propelerovej turbíne bola vymenená nová uhlíková upchávka a nové spodné vodiace ložisko. Na elektrickom zariadení boli práce zamerané na kontrolu a vyčistenie vinutia generátorov TG1 a TG2, revíziu rozvodní 22 kV, 6 kV a 0,4 kV (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrola prúdových spojov, revízia výkonových vypínačov, odstránenie zistených porúch termovíziou). Na vtokovom zariadení hati Lopej bola zrealizovaná oprava čistiaceho stroja, kde boli vymenené poškodené články reťaze, ložiská, spodné vodiace kolesá a stieracie gumy na škrabkách.
  Súbežne so strednou opravou v hydrocentrále Dubová bola zrealizovaná aj nová investičná akcia – výmena hydraulického regulátora malej Francisovej turbíny. Pôvodný regulátor, vrátane potrubných rozvodov a hydraulickej brzdy, bol vymenený za nový. Pôvodný regulátor bol morálne zastaraný. Nový regulátor pracuje s náplňou 80 litrov hydraulického oleja, čo z ekologického hľadiska vykazuje podstatne menšie riziko voči starému regulátoru, ktorý pracoval s obsahom 180 litrov hydraulického oleja. Výmena hydraulického regulátora bola zabezpečená prostredníctvom technicko-investičného odboru externou firmou ČKD Blansko Holding, a.s. Subdodávateľom digitálnej regulácie je firma REN project Praha.
  Úpravu 0,4 kV elektrického rozvádzača, kde bolo potrebné uvoľniť časť jestvujúceho rozvádzača (jedno pole) pre riadiacu jednotku nového regulátora, aj demontáž starého regulátora a stavebné úpravy pod nový regulátor vykonali zamestnanci prevádzkarne energetika.

  HC Dubová – nový regulátor

  HC Dubová – nový regulátor


  V čase od 6. do 8. októbra 2016 bola vykonaná komplexná skúška TG1 v rozsahu 72 hodín za účasti externej firmy ČKD Blansko, prevádzkarne energetika a technicko-investičného odboru.
  Autor (zdroj): Milan Medveď, vedúci strediska energetika starý závod