20.7.2023 11:01:27
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Na druhej strane, všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách, individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho mesiaca.


V októbri boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-439/2015
revízia 3, zmena I
Technicko-technologická dokumentácia
Smernica S-456/2016
revízia 2, zmena 0
Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov ŽP a.s.
Smernica S-487/2014
revízia 4, zmena I
Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Smernica S-488/2014
revízia 2, zmena I
Účtovanie zásob v ŽP a.s.
Pokyn PO-209/2015
revízia 2, zmena I
Zodpovední zástupcovia v zmysle živnostenského zákona
V októbri boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 07/2016Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2017
V októbri boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Príkaz č. 09/2016Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2017
Príkaz č. 10/2016Čerpanie dovolenky
Príkaz č. 11/2016Mimoriadna inventarizácia materiálových zásob v sklade č. 36 a v sklade č. 52 v prevádzkarni energetika
Rozhodnutie č. 19/2016Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. počas dní 1. 11. 2016 a 17. 11. 2016
V októbri boli vydané a zverejnené informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Oznámenie č. 05/2016Predmet činnosti Železiarní Podbrezová a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty - úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm
Autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová