20.7.2023 11:00:53
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Nové parkovisko už onedlho


 Ing. Milan SRNKA, PhD. Onedlho bude do prevádzky uvedené nové parkovisko s kapacitou 127 parkovacích miest, ktoré je budované v areáli bývalých IPS skladov nad autobusovou stanicou. Prístup pre motorové vozidlá na nové parkovisko je cez novozriadenú kolmú odbočku z cesty III. triedy 2391. Z parkoviska k hlavnej bráne a späť sa pešo môžete dostať po novovybudovanom spojovacom chodníku. V súčasnosti prebiehajú už len dokončovacie práce na tomto prístupovom chodníku. Nové parkovisko podstatne navýši kapacitu parkovacích miest pre zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, ktorí pre nedostatok voľných miest musia parkovať pozdĺž cesty III. triedy 2391. Termín uvedenia parkoviska do prevádzky bude oznámený prostredníctvom rozhlasu ŽP a.s. Upozorňujeme vodičov, aby sa pri pohybe v areáli nového parkoviska riadili vodorovnými a zvislými dopravnými značkami, vyznačujúcimi prednosti v jazde.

Najstaršie parkovisko, označené ako P1NZ, sa nachádza vedľa riaditeľskej budovy v „oplôtku“ a má kapacitu 108 parkovacích miest. Toto parkovisko bolo v súčasnosti vybavené technológiou na počítanie voľných parkovacích miest. Uvedená informácia je na svetelnej tabuli viditeľná pre vodičov prichádzajúcich smerom od starej Valaskej. V prípade obsadenosti si vodiči musia zvoliť iné parkovisko. Vodiči prichádzajúci v smere od Chvatimechu si môžu obsadenosť tohto parkoviska odkontrolovať vizuálne.

Budovanie parkoviska pred finišom.

Budovanie parkoviska pred finišom.

V roku 2012 bolo rozšírené parkovisko pri autobusovej stanici, označené ako P2NZ, s kapacitou 135 parkovacích miest. Nové parkovisko bude označené ako P3NZ a bude mať spomínanú kapacitu 127 parkovacích miest. Voľná kapacita bude dostatočne viditeľná z oboch smerov.

Budovanie parkoviska pred finišom.

Celková kapacita parkovacích miest pre zamestnancov, ktorí vchádzajú zo strany hlavnej vrátnice nového závodu, bude 370 a bude dostatočná, aj s rezervou do budúcnosti. Prosíme vodičov, aby vozidlá odstavovali na vyznačených miestach, aby neparkovali tak, že budú blokovať pohyb iných vozidiel, aby neohrozovali plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Všetky parkoviská sú monitorované kamerovým systémom.

Upozorňujem zamestnancov, že vyhradené parkoviská v blízkosti riaditeľskej budovy sú určené len pre návštevy do tejto budovy, nie pre ostatné návštevy do ŽP. Upozorňujem, že pozdĺž cesty III. triedy 2381 je parkovanie a státie zakázané. Orgány Policajného zboru SR môžu v zmysle legislatívy porušenie tohto zákazu kontrolovať a sankcionovať. V takomto prípade je možné využiť aj inštitút objektívnej zodpovednosti.

Na dodržiavanie pravidiel parkovania zamestnancov bude dohliadať strážna služba, ktorá bude v požadovanom rozsahu spolupracovať s Policajným zborom SR aj oznamovaním porušenia zákona. Parkovacích miest je už vytvorených dostatočné množstvo a preto nie je dôvod k porušovaniu pravidiel a zákonov a spôsobovať tak zbytočné konfliktné situácie pri parkovaní.
Autor (zdroj): : Ing. M. Srnka, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja