20.7.2023 11:00:48
Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča – 9. časť „Nové prvky“

Logo Hrad Ľupča

Podľa Benátskej charty sú pamiatky nositeľmi duchovného posolstva minulosti. V súčasnosti sú živým svedectvom zanikajúcich alebo stratených hodnôt a tradícií. Železiarne Podbrezová sa od roku 2002 snažia hrad odovzdať budúcim generáciám v jeho plnej rozmanitosti a historickej pôvodnosti. Možno sa nájdu takí, ktorí by spochybnili tento ušľachtilý cieľ, ale pozrite sa okolo seba a položte si otázku. Kde by bol hrad teraz bez nového majiteľa? Vo svojom okolí sa stretávame s pamiatkami, ktoré sa po rokoch chátrania z našich životov úplne vytrácajú. Pozrite sa na súčasnú podobu hradu v Slovenskej Ľupči a porovnajte to so stavom pár rokov dozadu. Pochopíte, že hrad bol pod správou železiarní vzkriesený a je pripravený čeliť novým výzvam.


Osvetlené nádvorie 2


Jedným z ďalších cieľov obnovy hradu Ľupča je vytvoriť podmienky pre jeho aktívne využívanie na základe jeho historického, umeleckého a kultúrno-spoločenského potenciálu. Každoročný nárast návštevníkov a kultúrno-spoločenských podujatí vyžaduje zvýšené nároky na bezpečnosť a nerušený chod prevádzky historického objektu. Je preto samozrejmé, že počas obnovy treba zakomponovať do projektovej dokumentácie nové prvky v podobe osvetlenia, elektrických rozvodov, vykurovania, nových dverí, zábradlí a iných bezpečnostných komponentov. V minulosti, najmä počas rozsiahlych adaptačných úprav v rokoch 1957-1959 bol tento typ prác realizovaný veľmi necitlivým spôsobom, ktorý značne degradoval historickú hodnotu hradu. Preto v prvej fáze obnovy boli v celom rozsahu odstránené novotvary, ktoré nezodpovedali historickému prostrediu. Betónové potery na chodbách, olejové nátery na stenách, nevhodné sklenené svietidlá a zámurovky arkádových chodieb sa po fotografickom zdokumentovaní stali už len temnou minulosťou. Pri tvorbe návrhov dverí, okien a vitráží sa uplatnil analogický postup z iných dochovaných nálezov, ktoré zodpovedajú príslušnej stavebnej etape hradu. Železiarne dbali na to, aby dodávateľ prác používal kvalitný materiál a spracúval ho umelecko-remeselným spôsobom. Výsledkom tejto snahy sú novo-obnovené železné prvky na oknách a dverách ako napríklad kovania, pánty, zámky a kľúče. Železné prvky boli vyrobené z Podbrezovských rúr klasickými kováčskymi postupmi na základe kovaní nájdených pri archeologickom výskume alebo zachovaných a znázornených na historických kresbách hradu. Kováč a stolár, ktorí práce realizovali pochádzali z blízkeho okolia hradu, tak ako to bolo v minulosti keď sa na prácach podieľali remeselníci z poddanských obcí. Nové osvetlenie zreštaurovaných fasád a arkádových chodieb dostatočne nasvecuje plochu a zvýrazňuje nerovnú štruktúru pôvodnej omietky. Jednotlivé svietidlá sú prekryté umeleckými kovanými krytmi tak, aby nepôsobili rušivo. Osvetlenie horného nádvoria je ovládané diaľkovým zariadením, čím sa predišlo inštaláciám rušivých vypínačov na pôvodné murivá. To isté sa dá povedať o citlivo zrealizovaných zábradliach alebo označeniach hydrantu vytesaním písmena „H“ do dlažby. Pod ryolitovou dlažbou sa ukrývajú výhrevné rohože, ktoré v zimnom období budú rozpúšťať sneh.

Osvetlené nádvorie 1

Osvetlené nádvorie

Pamiatkový úrad SR jasne nedefinuje materiálové, konštrukčné či vizuálne prevedenie nových prvkov na pamiatkach, preto sú vždy definované individuálnym posudzovaním metodikov. Výsledkom toho sú diametrálne odlišné realizácie nových prvkov na iných hradoch za posledné roky. Železiarne sa však riadia svojou vlastnou filozofiou obnovy tak, aby nové výtvory v hrade minimálne zasahovali do pôvodnej hmoty stavby, zodpovedali požiadavkám bezpečnosti, opticky nepôsobili rušivým dojmom a dotvárali autentickosť priestoru. Vzájomná koexistencia historického a funkčného prostredia vytvára symbiózu, v rámci ktorej treba primerane rešpektovať obidve strany a nenarušiť krehkú rovnováhu hradného prostredia. Ak teraz navštívite horné nádvorie budete mať stále pocit, že ste sa ocitli v časoch dávno minulých, ale pritom nevedomky budete využívať výhody modernej doby a to napríklad počas večerného osvetlenia nádvoria, ktoré prinieslo nové dimenzie do prezentácie a vnímania hradného areálu.

Vitráže v noci

Vitráže v noci
Nová zámka s hasprou

Nová zámka s hasprou
Autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča